ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 300 ton

Data publikacji: 03.08.2021
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Nr postępowania: FZP/322/32/2021

Niniejsze postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust.1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem::

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 03 września 2021 r. godz. 10:00:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/35781/details

   

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 08 września 2021 r. godz. 10:00:00.