ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Remont dachu budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Data publikacji: 05.08.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont dachu budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 sierpnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_pbw_instalacja-odgromowa.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_przedmiar-robot.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zalacznik-nr-5_opis-techniczny.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zalacznik-nr-6_projekt-umowy.pdf
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zalaczniki-edytowalne-1-4.doc
2021-08-05 210805_ppi_024_2308_2021_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2021-08-12 20210812_odpowiedz-na-zapytanie_ppi_024_2308_2021.pdf
2021-09-14 210914_ogloszenie-o-uniewaznieniu_ppi_024_2308_2021.pdf