ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja części holu głównego Siedziby Spółki na potrzeby budowy Centrum Monitorowania obiektów GPW S.A”

Data publikacji: 13.08.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja części holu głównego Siedziby Spółki na potrzeby budowy Centrum Monitorowania obiektów GPW S.A”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-13 210813_projekt-umowy_ppi-024-2369-2021.pdf
2021-08-13 210813_zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi-024-2369-2021.pdf
2021-08-13 210813_zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_szkic_ppi_024_2369_2021.pdf
2021-08-13 210813_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-024-2369-2021.doc
2021-08-13 210813_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi-024-2369-2021.pdf
2021-09-23 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_2369_2021.pdf