ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Data publikacji: 18.08.2021
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231112-3 Instalacja rurociągów 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

Postępowanie Nr FZP/322/33/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl  

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/36948/details  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.