ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych z podziałem na dwie 2 części

Data publikacji: 01.09.2021
CPV: 66510000 -8 Usługi ubezpieczeniowe

Postępowanie Nr FZP/322/36/2021 dotyczy zamówienia sektorowego i prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego (dalej „Postępowanie”)  z zgodnie z art. 376 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.U.2021.1129) – zwanej dalej „ustawą”. 

Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zostaną odrzucone. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców zapraszanych do dialogu.

Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem  Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w terminie: do dnia 28 września 2021r. do godz. 10:00:00.   DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/38009/details 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-11-25 swz.pdf