ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Modernizacja pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie

Data publikacji: 02.12.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni, 45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych.

Postępowanie NR FZP/322/44/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu (dalej „Postępowanie”).

 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 20.12.2021 r. do godziny 10:00:00.


Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 20.12.2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/46871/details