Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Informacja dla Wykonawców.
Zamawiający przypomina, że od dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowa regulacja wymaga, by Wykonawca posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis wystawiony przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Niedochowanie formy lub brak bezpiecznego podpisu poskutkuje nieważnością oświadczenia. Instrukcja składania JEDZ będzie podawana w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia każdorazowo dla postępowania, którego będzie dotyczyć.

Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych i dostawczych z podziałem na 5 części: Część 1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą. Część 2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą. Część 3 Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu „VAN” z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą Część 4 Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu „BUS” z 9 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą. Część 5 Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych typu „FURGON” z 7 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą.

Data publikacji: 21.09.2018
CPV: Część 1 34110000-1 Samochody osobowe Część 2 34110000-1 Samochody osobowe Część 3 34110000-1 Samochody osobowe 34136000-9 Samochody półciężarowe Część 4 34110000-1 Samochody osobowe 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Część 5 34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe

Postępowanie nr: OZ/322/49/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej Regulamin), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. 2017 poz. 459 j.t.).

Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 2 października 2018r. do godziny 10.00
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 2 października 2018r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-21 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-09-21 siwz-samochody.pdf
2018-09-21 siwz-strona-tytulowa.pdf
2018-09-21 zalacznki-w-wersji-edytowalnej.doc

Dostawa podchlorynu sodu.

Data publikacji: 21.09.2018
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawa podchlorynu sodu.

Nr postępowania OZ/322/50/2018

Postępowanie, na postawie art.6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz.1579 t.j.), prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 1 października 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.    

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-21 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-09-21 siwz-dostawa-podchlorynu-sodu.pdf
2018-09-21 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-09-21 zalacznik-nr-1-5-do-siwz.docx

Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z inwentaryzacją i rekalibracją modelu hydraulicznego sieci wodociągowej GPW

Data publikacji: 18.09.2018
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania, 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z inwentaryzacją i rekalibracją modelu hydraulicznego sieci wodociągowej GPW  Nr postępowania: OZ/322/48/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) zwaną dalej „Ustawą.” Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy. Do niniejszego postępowania mają zastosowania przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 32B nie później niż do dnia 06.11.2018r. do godziny 10:00, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie JEDZ (zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres poczty e-mail oswiadczenia@gpw.katowice.pl zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 06.11.2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 (parter) w siedzibie Zamawiającego.      

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-09-18 mapa-1-rozproszenie-model.pdf
2018-09-18 mapa-2-zsi-mapa-zasieg.pdf
2018-09-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-09-18 siwz.pdf
2018-09-18 strona-tytulowa.pdf
2018-09-18 zal-nr-2-do-siwz_opz.pdf
2018-09-18 zal-nr-3-do-siwz_wzor-umowy.pdf
2018-09-18 zalacznik-5_espd-request.xml
2018-09-18 zalaczniki-edytowalne.docx

Dostawa podchlorynu sodu.

Data publikacji: 30.08.2018
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawa podchlorynu sodu.

Nr postępowania OZ/322/46/2018

 

Na postawie art.6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz.1579 t.j.) postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.


Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 14 września 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 14 września 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-30 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-08-30 siwz-dostawa-podchlorynu-sodu.pdf
2018-08-30 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-08-30 zalacznik-nr-1-5-do-siwz.docx
2018-09-07 tresc-pytania-wraz-z-wyjasnieniem-tresci-siwz.pdf
2018-09-14 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-09-21 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Remonty nawierzchni po usuniętych awariach wodociągowej sieci magistralnej

Data publikacji: 24.08.2018
CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Postępowanie Nr OZ/322/45/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz.U.2018.1025 t.j.). Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 11.09.2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 11.09.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-24 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-08-24 przedmiar-renowacje-miejsc-po-usunietych-awariach.pdf
2018-08-24 siwz-remonty-nawierzchni-po-usunietych-awariach-wodociagowej-sieci-magistralnej.pdf
2018-08-24 strona-tytulowa.pdf
2018-08-24 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2018-09-11 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_remonty-nawierzchni.pdf

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych Część I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych Część II Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych

Data publikacji: 07.08.2018
CPV: 66510000, 66512100, 66513200, 66515400, 66516400, 66516500

Postępowanie Nr OZ/322/43/2018 prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.”

Uwaga: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w formie : w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Wykonawca podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.). Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD przygotowanego przez Komisję Europejską i dostępnego w polskiej wersji językowej pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Zamawiający utworzył i udostępnił formularz JEDZ/ESPD w formacie xml (poniżej), który zawiera pola wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do wypełnienia przez Wykonawcę.

Instrukcja Sporządzania JEDZ przez Wykonawcę podana jest w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (poniżej).

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić na formularzu lub wg takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (poniżej).

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 04.09.2018 r. do godziny 10:00, z tym, że Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej: oswiadczenia@gpw.katowice.pl

Dopuszcza się składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-07 espd-request.xml
2018-08-07 informacja-dot.-rodo.pdf
2018-08-07 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe.pdf
2018-08-07 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-zamowieniu.docx
2018-08-07 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2018-08-07 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2018-08-07 sprostowanie-ogloszenia-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe.pdf
2018-08-09 opublikowane-sprostowanie-do-ogloszenia-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe.pdf

Oświetlenie terenu osadników wraz z doprowadzeniem zasilania z wewnętrznej rozdzielni UW – Ujęcie Wody – Piaskownia.

Data publikacji: 25.07.2018
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne; 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli.

Oświetlenie terenu osadników wraz z doprowadzeniem zasilania z wewnętrznej rozdzielni UW – Ujęcie Wody – Piaskownia.

Nr postępowania OZ/322/42/2018


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-25 dokumentacja-projektowa.zip
2018-07-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-25 siwz.pdf
2018-07-25 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-25 zalacznik-nr-1-6-do-siwz.docx
2018-08-10 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-08-30 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych, osprzętu oraz przyczep jednoosiowych - z podziałem na 4 części: Część 1 - Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych. Część 2 - Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z pługami odśnieżnymi. Część 3 - Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z pługami odśnieżnymi i ładowaczami czołowymi. Część 4 - Dostawa fabrycznie nowych jednoosiowych przyczep do ciągników rolniczych.

Data publikacji: 25.07.2018
CPV: 16700000-2 Ciągniki; 34390000-7 Akcesoria do ciągników; 16110000-9 Pługi lub brony talerzowe; 34223300-9 Przyczepy; 16510000-3 Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych.

Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych, osprzętu oraz przyczep jednoosiowych - z podziałem na 4 części:

Część 1    Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych.

Część 2    Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z pługami odśnieżnymi.

Część 3    Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z pługami odśnieżnymi i ładowaczami czołowymi.

Część 4    Dostawa fabrycznie nowych jednoosiowych przyczep do ciągników rolniczych.

Nr postępowania OZ/322/41/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 tj.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 9 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-25 siwz.pdf
2018-07-25 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-25 zalacznik-nr-1-4-do-siwz.docx
2018-07-27 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-07-31 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2018-07-31 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-07-31 31-07-2018-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx
2018-08-01 ii-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2018-08-01 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-08-01 iii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniemi-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-08-01 01-08-2018-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx
2018-08-10 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-08-13 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Remont placów i dróg na terenie OES Mikołów – Etap I

Data publikacji: 23.07.2018
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Postępowanie Nr OZ/322/39/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.    

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-23 dokumentacja-projektowa.zip
2018-07-23 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-23 siwz.pdf
2018-07-23 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-23 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-08-10 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-09-10 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa systemu ogrzewania SUW Miedary

Data publikacji: 20.07.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa systemu ogrzewania SUW Miedary

Nr postępowania:  OZ/322/38/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. 2017 poz. 459 j.t.).

Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 3 sierpnia 2018r. do godziny 10.00
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 3 sierpnia 2018r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-20 koncecpcja-ogrzewania-suw-miedary.zip
2018-07-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-07-20 siwz-dokumentacja-suw-miedary.pdf
2018-07-20 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-07-20 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-08-03 informacja-z-otwarcia-oferty.pdf
2018-08-27 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf