Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 1129) dalej zwana ustawą.

W związku z powyższym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy, których wartość szacunkowa jest niższa niż progi unijne oraz do zamówień związanych z inna niż sektorowa działalnością jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Przez progi unijne dla zamówień sektorowych należy rozumieć kwoty określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE".

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części

Data publikacji: 27.09.2021
CPV: Dla Części 1: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 18443500-1 Osłony oczu, 18424300-0 Rękawice jednorazowe, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria, 38412000-6 Termometry, 24327400-6 Produkty żywiczne 19520000-7, Produkty z tworzyw sztucznych 44618310-1 Korki, Dla Części 2: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 38437100-8 Pipety, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 33696300-8 Odczynniki chemiczne, Dla Części 3: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, Dla Części 4: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, Dla Części 5: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, Dla Części 6: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, Dla Części 7: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, Dla Części 8: 38931000-0 Testery temperatury i wilgotności, 38412000-6 Termometry, 38414000-0 Higrometry

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części:

Część 1 Materiały eksploatacyjne ogólnego użytku

Część 2 Mikropipety, dozowniki i osprzęt

Część 3 Materiały z tworzyw sztucznych ogólnego użytku

Część 4 Materiały eksploatacyjne do badań mikrobiologicznych

Część 5 Materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej

Część 6 Szkło laboratoryjne

Część 7 Filtry membranowe do badań mikrobiologicznych

Część 8 Termomentry i termohigrometry

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

 

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 18 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 18 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 14 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 14 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ. TERMIN SKŁADANIA OFERTOfertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/40239/details  

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego Część 2 Dostawa zamkniętego systemu chłodzącego do analizatora CFA Część 3 Dostawa dygestoriów

Data publikacji: 17.09.2021
CPV: Dla Części 1: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki 38433000-9 Spektrometry 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria 38436000-0 Wytrząsarki i akcesoria 38436600-6 Homogenizatory zanurzeniowe 38425800-8 Densytometry 31644000-2 Różne rejestratory danych Dla Części 2: 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria Dla Części 3: 3918000-7 Meble laboratoryjne

Postępowanie Nr FZP/322/38/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php,a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 29 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 29 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/39482/details   

Wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Data publikacji: 15.09.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/37/2021 na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas Europejskiego Forum Przyszłości
prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129).  

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-dobrowolnej-przejrzystosci-ex-ante-2021-ojs182-474419-pl.pdf
2021-10-05 informacja-o-zamowieniu.pdf
2021-10-15 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych z podziałem na dwie 2 części

Data publikacji: 01.09.2021
CPV: 66510000 -8 Usługi ubezpieczeniowe

Postępowanie Nr FZP/322/36/2021 dotyczy zamówienia sektorowego i prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego (dalej „Postępowanie”)  z zgodnie z art. 376 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.U.2021.1129) – zwanej dalej „ustawą”. 

Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zostaną odrzucone. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców zapraszanych do dialogu.

Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem  Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w terminie: do dnia 28 września 2021r. do godz. 10:00:00.   DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/38009/details 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej

Data publikacji: 24.08.2021
CPV: 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne

Postępowanie Nr FZP/322/31/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 1 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 1 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/37375/details   

Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Data publikacji: 18.08.2021
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231112-3 Instalacja rurociągów 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

Postępowanie Nr FZP/322/33/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl  

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/36948/details  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.    

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 300 ton

Data publikacji: 03.08.2021
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Nr postępowania: FZP/322/32/2021

Niniejsze postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust.1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem::

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 03 września 2021 r. godz. 10:00:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/35781/details

   

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 08 września 2021 r. godz. 10:00:00.    

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Data publikacji: 06.07.2021
CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Nr postępowania: FZP/322/27/2021

Niniejsze postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust. 1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: http://www.gpw.katowice.pl, zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 02 sierpnia 2021 r. godz. 10:00:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/33157/details 

Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik – Czuchów – Etap II: Przebudowa łącznika DN800 w Paruszowcu – Piaskach w Rybniku

Data publikacji: 01.07.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Postępowanie Nr FZP/322/26/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/32782/details  

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 570 ton.

Data publikacji: 29.06.2021
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Nr postępowania: FZP/322/25/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust.1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 30.07.2021 r. godz. 10:00:00.
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/32507/details