Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3, Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3.

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3 Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3   Nr postępowania: ZZ/322/25/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.
Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 03.07.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.07.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs099-196809-pl.pdf
2017-05-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-24 siwz.pdf
2017-05-24 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx

Ogłoszenie o sprzedaży środków transportu

Data publikacji: 15.05.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19 ogłasza pisemny przetarg na zbycie środków transportowych. Oferty należy składać na piśmie w nieprzejrzystych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem oznaczonych numerem pozycji ogłoszenia do dnia 1 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki tj. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w pokoju nr 52B (nowy budynek). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 10:30   w siedzibie Spółki pokój 58 IV piętro.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-15 ogloszenie-o-sprzedazy-srodkow-transportu.pdf
2017-05-15 regulamin-sprzedazy-srodkow-transportowych.pdf
2017-05-15 wykaz-srodkow-transportowych-przeznaczonych-do-sprzedazy.pdf
2017-05-15 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia_formularz-ofertowy.pdf
2017-05-15 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia_oswiadczenie.pdf

Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki w podziale na dwie części: Część 1: Organizacja i przeprowadzenie regat żeglarskich Część 2: Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej

Data publikacji: 11.05.2017
CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki w podziale na dwie części: Część 1: Organizacja i przeprowadzenie regat żeglarskich Część 2: Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej  Nr postępowania: ZZ/322/24/2017  Postępowanie dotyczy usług społecznych o wartości poniżej 750 000 euro w odniesieniu, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy. Szczegółowe zasady postępowania określone zostały w Ogłoszeniu o zamówieniu-Zasadach postępowania. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 22.05.2017r. do godziny 10:30. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22.05.2017r. o godzinie 11:00 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.       
 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-11 ogloszenie-o-zamowieniu_zasady-postepowania.pdf
2017-05-11 ogloszenie_bzp.pdf
2017-05-11 strona-tytulowa-ogloszenia_zasad-postepowania.pdf
2017-05-11 zalaczniki-edytowalne.docx
2017-05-22 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Dostawa paczek ze słodyczami

Data publikacji: 11.05.2017
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie; 15821200-1 – herbatniki słodkie; 15841000-5 – kakao; 15842000-2 – czekolada i wyroby cukiernicze.

Nr postępowania ZZ/322/23/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 19.05.2017 r. do godziny 10:30.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 19.05.2017 r. o godzinie 11:00 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-05-11 siwz.pdf
2017-05-11 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-11 zalaczniki-edytowalne.docx
2017-05-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Przebudowa wodociągu stalowego DN 1400 Murcki–Zagórze w rejonie stawów Hubertus w Mysłowicach

Data publikacji: 24.04.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przebudowa wodociągu stalowego DN 1400 Murcki–Zagórze w rejonie stawów Hubertus w Mysłowicach Nr postępowania ZZ/322/21/2017  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 459). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 10:00. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  oferty, zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-24 dokum-projekt-murcki-zagorze-stawy-hubertus.zip
2017-04-24 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-24 siwz.pdf
2017-04-24 strona-tytulowa.pdf
2017-04-24 zal-3-do-wzoru-umowy_harmonogram.xls
2017-04-24 zal-do-opisu-przedmiotu-zamowienia-plan-orientacyjny.pdf
2017-04-24 zalaczniki-edytowalne.doc
2017-04-28 wyjasnienia-siwz_1.pdf
2017-05-11 wyjasnienia-siwz_2.pdf
2017-05-15 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Rurociągi wewnątrzzakładowe – montaż przepływomierzy w komorze pomiarowej Przepompowni Urbanowice w Tychach.

Data publikacji: 20.04.2017
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45000000-7 Roboty budowlane.

Rurociągi wewnątrzzakładowe – montaż przepływomierzy w komorze pomiarowej Przepompowni Urbanowice w Tychach.                                                       Nr postępowania ZZ/322/20/2017    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2017.459).   Termin składania i otwarcia ofert:   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 10 maja 2017 r. do godziny 12:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 10 maja 2017 r. o godzinie 12:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.        

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-20 dokumentacja-projektowa.zip
2017-04-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-20 siwz-.pdf
2017-04-20 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-04-20 zalaczniki-nr-1-6-do-siwz.docx
2017-04-28 wyjasnienia-oraz-zmiany-tresci-siwz.pdf
2017-04-28 zalacznik-nr-6-do-siwz_zmodyfikowany.doc
2017-05-10 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Budowa ogrodzenia w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z podziałem na 2 części: Część I Budowa ogrodzenia betonowego Stacji Uzdatniania Wody Maczki – Ujęcie Wody Piaskownia Część II Budowa ogrodzenia panelowego Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice

Data publikacji: 14.04.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Budowa ogrodzenia w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z podziałem na 2 części: Część I Budowa ogrodzenia betonowego Stacji Uzdatniania Wody Maczki – Ujęcie Wody   Piaskownia Część II  Budowa ogrodzenia panelowego Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice Nr postępowania ZZ/322/18/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  oferty w zakresie Części I i Części II przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 08.05.2017 r. do godziny 10:00.      

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-14 siwz.pdf
2017-04-14 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-04-14 zalaczniki-do-siwz-przedmiary-szkice-wypisy.pdf
2017-04-14 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-04-20 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-05-08 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-05-19 zawiadomienie-o-dokonaniu-oceny-zlozonych-ofert-w-zakresie-czesci-i.pdf

Przebudowa rozdzielni 400/20V w budynku pompowni – na terenie Oddziału Sieci Magistralnej Mikołów

Data publikacji: 14.04.2017
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne

Przebudowa rozdzielni 400/20V w budynku pompowni – na terenie Oddziału Sieci Magistralnej Mikołów
Nr postępowania ZZ/322/17/2017
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 380 j. t. z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 08.05.2017 r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.05.2017r.o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-14 dok.-projektowa.zip
2017-04-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-14 siwz.pdf
2017-04-14 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-04-14 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-04-24 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-05-08 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Przebudowa rozdzielni 6 kV – Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice

Data publikacji: 14.04.2017
CPV: 31213100-3 Rozdzielnie

    Przebudowa rozdzielni 6 kV – Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice Nr postępowania ZZ/322/16/2017
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 380 j. t. z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 18.05.2017 r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 18.05.2017r. o godzinie 11:00 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-14 siwz.pdf
2017-04-14 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-04-14 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-04-14 dok.-projektowa.zip
2017-05-02 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniemi-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-05-02 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2017-05-02 aktualny-formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-05-12 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-05-12 ii-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2017-05-15 iii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniemi-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-05-15 aktualny-przedmiar-robot.pdf
2017-05-18 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Przebudowa zbiorników wody pitnej Przepompowni Urbanowice – komory zasuw.

Data publikacji: 14.04.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Przebudowa zbiorników wody pitnej Przepompowni Urbanowice – komory zasuw. Nr postępowania ZZ/322/19/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2017.459). 
  


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-14 dokumentacja-projektowa.zip
2017-04-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-04-14 siwz.pdf
2017-04-14 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-04-14 zalaczniki-nr-1-5-do-siwz.docx
2017-04-26 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-05-08 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2017-05-19 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf