Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Silesia Marathonu

Data publikacji: 25.09.2020
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/57/2020 na zadanie pn.: Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Silesia Marathonu zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-25 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf

Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las z podziałem na 3 części: Część 1 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 5 Część 2 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 15 Część 3 Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Ciąg komunikacyjny w osi 1

Data publikacji: 21.09.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Postępowanie Nr FZP/322/56/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, III piętro nie później niż do dnia 08.10.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 08.10.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/17585/details    

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego

Data publikacji: 11.09.2020
CPV: 34144220-6 pojazdy pogotowia technicznego, 34144000-8 pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania, 34139100-1 podwozia z kabiną

Nr postępowania: FZP/322/55/2020

 

Postępowanie Nr FZP/322/55/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 21 września 2020 r. do godziny 10.00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 21 września 2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/17353/details 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

 

II.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 01.10.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 01.10.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Opracowanie strategii Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na lata 2021 – 2025

Data publikacji: 10.09.2020
CPV: 72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

 

Postępowanie Nr FZP/322/54/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. 

 

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 02.10.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 02.10.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/17319/details

Dostawa fabrycznie nowej pompy głębinowej studni 8bis

Data publikacji: 04.09.2020
CPV: 42122000-0 - pompy

Postępowanie Nr FZP/322/52/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 16.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 16.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/17151/details

Dostawa chromatografu jonowego i analizatora przepływowego CFA z podziałem na 2 Części Część I–Dostawa chromatografu jonowego do równoczesnej analizy wielu anionów; Część II – Dostawa analizatora przepływowego CFA.

Data publikacji: 03.09.2020
CPV: Część I–Dostawa chromatografu jonowego do równoczesnej analizy wielu anionów: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 38432200-4 - Chromatografy, Część II – Dostawa analizatora przepływowego CFA: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 38433000-9 - Spektrometry

Postępowanie Nr FZP/322/53/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

 

Zmiana terminu składania ofert 2:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 22.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 22.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 18.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 18.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 15.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 15.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/17127/details

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. - Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego

Data publikacji: 01.09.2020
CPV: 38.50.00.00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza; 33.79.30.00-5 - Laboratoryjne wyroby szklane; 39.71.11.00-0 - Chłodziarki i zamrażarki; 38.43.45.00-1 - Analizatory biochemiczne; 38.43.30.00-9 – Spektrometry; 38.40.00.00-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 42.94.30.00-8 - Łaźnie termostatyczne i akcesoria.

Postępowanie Nr FZP/322/51/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 09.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 09.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/17058/details

Przebudowa instalacji elektrycznej w podziemiach przepompowni Staszic hala (A,B,C) – SUW Miedary

Data publikacji: 28.08.2020
CPV: 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Postępowanie Nr FZP/322/49/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/16989/details 

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

Data publikacji: 20.08.2020
CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

Postępowanie Nr FZP/322/48/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. 

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 01.09.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 01.09.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/16790/details 

Przebudowa wodociągu DN600 w Bytomiu na odcinku od ul. Łokietka do ul. Reptowskiej

Data publikacji: 19.08.2020
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nr postępowania: FZP/322/47/2020

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godziny 11:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godziny 11:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.