Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 28.09.2017
CPV: 09123000-7 Gaz ziemny 65210000-8 Przesył gazu

Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t.j.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 07.11.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.11.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Po zaznaczeniu pola "jestem wykonawcą", Wykonawca ma możliwość zaimportowania udostępnionego formularza JEDZ/ESPD w postaci pliku espd-request.xml

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-28 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe.pdf
2017-09-28 siwz-kompleksowa-dostawa-gazu-ziemnego.pdf
2017-09-28 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-09-28 zalaczniki-1_2-_5-wersja-edytowalna.docx
2017-09-28 espd-request.xml

Montaż ogrodzeń obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 4 części: Część 1 Montaż ogrodzenia panelowego SUW Bibiela (studnie głębinowe); Część 2 Montaż ogrodzenia panelowego „Rozalia” w Piekarach Śląskich; Część 3 Montaż ogrodzenia panelowego ZUW Goczałkowice (ujęcie wody), SUW Strumień, Harcerzówka; Część 4 Montaż ogrodzenia panelowego SUW Czaniec”

Data publikacji: 08.09.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń; 34928200-0 Ogrodzenia.

„Montaż ogrodzeń obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
z podziałem na 4 części:
Część 1 Montaż ogrodzenia panelowego SUW Bibiela (studnie głębinowe); Część 2 Montaż ogrodzenia panelowego „Rozalia” w Piekarach Śląskich; Część 3 Montaż ogrodzenia panelowego ZUW Goczałkowice (ujęcie wody), SUW Strumień, Harcerzówka; Część 4 Montaż ogrodzenia panelowego SUW Czaniec” Nr postępowania ZZ/322/40/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 25.09.2017 r. do godziny 10:00.                                                                                                                                                                                                                                     

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-08 dokumentacja-projektowa-harcerzowka.zip
2017-09-08 dokumentacja-projektowa-piekary-slaskie.zip
2017-09-08 dokumentacja-projektowa-suw-bibiela.zip
2017-09-08 dokumentacja-projektowa-suw-strumien.zip
2017-09-08 dokumentacja-projektowa-zuw-goczalkowice.zip
2017-09-08 dokumentacja-projektwa-suw-czaniec.zip
2017-09-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-09-08 siwz.pdf
2017-09-08 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-09-08 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-09-25 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2017-10-13 zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania-w-zakresie-czesci-1-2-4.pdf

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3, Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3.

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3 Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3   Nr postępowania: ZZ/322/25/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.
PO ZMIANIE
Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 11.07.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11.07.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs099-196809-pl.pdf
2017-05-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-24 siwz.pdf
2017-06-02 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-06-23 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf..pdf
2017-06-23 tresc-pytan-z-wyjasnieniami2-oraz-zmiany-tresci-siwz.pdf
2017-06-27 sprostowanie-ogl-zmian-lub-dod.inf.opublikowane.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami3.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami4.pdf
2017-07-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami5.pdf
2017-07-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-07-11 oswiadczenie-dot.-grupy-kapitalowej.docx
2017-08-25 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz.i-zamowienia.pdf
2017-10-02 informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-cz.ii.pdf
2017-10-05 inf._o_uniewaznieniu_wyboru_oferty_najkorzystniejszej_cz.i.pdf