Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Turnieju o Puchar Państw Trójmorza

Data publikacji: 09.04.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą; 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/10/2021 na zadanie pn. „Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Turnieju o Puchar Państw Trójmorza” zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 1) lit a) w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)   

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-04-09 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-nr-2021bzp-0003022401.pdf

Przebudowa wodociągu DN1200 Mikołów – Chorzów, na odcinku od Al. BOWiD do zbiorników na Górze Wyzwolenia w Chorzowie – ETAP I.

Data publikacji: 02.04.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

Postępowanie Nr FZP/322/9/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 20.04.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/25702/details 

Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las z podziałem na 2 części: Część 1: Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 6 Część 2: Modernizacja wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wody – OES Czarny Las. Zbiornik nr 7

Data publikacji: 26.03.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nr postępowania: FZP/322/8/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-       https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-       https://oneplace.marketplanet.pl

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Data publikacji: 18.03.2021
CPV: 64212000-5 – Usługi telefonii komórkowej, 32250000-0 – Telefony komórkowe, 31712112-8 – Karta SIM

Postępowanie Nr FZP/322/7/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 31.03.2021 r. godz. 08:00.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 29.03.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/24665/details 

Przebudowa i uszczelnienie zbiorników terenowych „Pszów” OES Żory – zbiornik nr 5 wraz z budynkiem przewiązki nr 3.

Data publikacji: 18.03.2021
CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie napraw betonu; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45262300-4 Betonowanie 45262310-7; Zbrojenie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Postępowanie Nr FZP/322/6/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 06.04.2021 r. godz. 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 09.04.2021 r. godz. 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.04.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/24648/details
 

Dostawy podchlorynu sodu – chloranu (I) sodu.

Data publikacji: 18.03.2021
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodu

Zamówienie jest związane z działalnością sektorową, tj. działalnością w zakresie gospodarki wodnej w rozumieniu art.5 ust.4 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn.zm. – dalej Ustawy). Zamówienie jest udzielane w częściach, do udzielenia którego, na podstawie art.30 ust.4 Ustawy, można stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia.

Postępowanie Nr FZP/322/5/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 29.03.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/24645/details

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 18 000 sztuk o nominale 10,00 zł

Data publikacji: 08.03.2021
CPV: 30199770 – 8 Talony na posiłki

Nr postępowania: FZP/322/4/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-       https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-       https://oneplace.marketplanet.pl

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XV p.10 SWZ.

 

Dokumentacja postępowania jest  dostępna pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/24011/details 

Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników wraz z przebudową rurociągu DN1000 na DN800 na terenie SUW Łazy.

Data publikacji: 02.03.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

Postępowanie Nr FZP/322/3/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 18.03.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/23707/details