Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Część 2 dostawa cukru

Data publikacji: 12.03.2019
CPV: 15860000-4, 15831000-2

Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części:Część 1 dostawa herbaty Część 2 dostawa cukru

Nr postępowania OZ/322/14/2019 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Postępowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej prowadzone jest, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl).

Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją dla Wykonawcy – dostępną pod linkiem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3936/details

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 21.03.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 21.03.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XX ust.9 SIWZ.  
 
             

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa podchlorynu sodu.

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 24312220-2 Podchloryn sodowy

Dostawa podchlorynu sodu

Nr postępowania OZ/322/13/2019 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3831/details

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 15 kwietnia 201r. do godziny 10:00.

    

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs046-106480-pl.pdf
2019-03-20 wyslane-sprostowanie_ogloszenie-zmian.pdf

Dostawy koagulantów z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu. Część 2 Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Dostawy koagulantów z podziałem na 2 części:

Część 1     Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu.

Część 2     Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Nr postępowania OZ/322/12/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3825/details

Ofertę, dla każdej części zamówienia, należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 8 kwietnia 201r. do godziny 10:00.
 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs046-106479-pl.pdf

Transmisja danych pomiarowych za pośrednictwem łączności GPRS ze zdalnych punktów pomiarowych Zamawiającego wraz z obsługą serwisową dotyczącą urządzeń do transmisji danych pomiarowych

Data publikacji: 22.02.2019
CPV: 64216110-7: Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych, 64212500-0: Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS), 50800000-3: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Transmisja danych pomiarowych za pośrednictwem łączności GPRS ze zdalnych punktów pomiarowych Zamawiającego wraz z obsługą serwisową dotyczącą urządzeń do transmisji danych pomiarowych.

Nr postępowania OZ/322/10/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Dokumenty i informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3588/details

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ.  O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 05.03.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  nie później niż do dnia 05.03.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 11:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektronicznej) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 11:30. Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-22 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-03-06 informacja-z-jawnego-otwarcia-oferty.pdf

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Data publikacji: 22.02.2019
CPV: 64212000-5 Usługi telefonii komórkowej 32250000-0 Telefony komórkowe 31712112-8 Karty SIM

„Świadczenie usług telefonii komórkowej” Nr postępowania: OZ/322/11/2019   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien zapoznać się z treścią w/w Regulaminu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl). Dokumenty i informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3585/details Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca. Termin składania i otwarcia ofert po zmianie: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 11.03.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 11.03.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 11.03.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 (parter) w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektronicznej) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 11.03.2019 r. o godzinie 10:30.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-22 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-03-01 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-03-12 informacja-z-otwarcia.pdf

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 16 900 sztuk

Data publikacji: 15.02.2019
CPV: 30199770 – 8 - Talony na posiłki

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 16 900 sztuk. Nr postępowania: OZ/322/9/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien zapoznać  się z treścią w/w Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl). Dokumenty oraz informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3438/details Ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ - należy złożyć w terminie do dnia 26 lutego 2019 do godz. 12:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-15 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Przebudowa pokrycia dachowego budynku transformatorowni, ul. Rozalki 1 w Piekarach Śląskich.

Data publikacji: 11.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Przebudowa pokrycia dachowego budynku transformatorowni, ul. Rozalki 1 w Piekarach Śląskich.

Nr postępowania OZ/322/6/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Dokumenty i informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3309/details

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. 

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 28.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 28.02.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektronicznej) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 10:30. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 04.03.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 04.03.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 04.03.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektronicznej) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 04.03.2019 r. o godzinie 10:30.Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-25 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2019-03-04 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu DN500 w Bytomiu na odcinku od ul. Małgorzatki do ul. Ostatniej.

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu DN500 w Bytomiu na odcinku od ul. Małgorzatki do ul. Ostatniej.

Nr postępowania OZ/322/5/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Dokumenty i informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3293/details

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 20.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 20.02.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 20.02.2019 r. o godzinie 10:45 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektroniczne) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 20.02.2019 r. o godzinie 10:45.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 26.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 26.02.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 26.02.2019 r. o godzinie 10:45 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektroniczne) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 26.02.2019 r. o godzinie 10:45. 

 


Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2019-02-14 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2019-02-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu DN600 w Bytomiu na odcinku od ul. Łokietka do ul. Reptowskiej.

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu DN600 w Bytomiu na odcinku od ul. Łokietka do ul. Reptowskiej.

Nr postępowania OZ/322/4/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl).

Dokumenty i informacje dotyczące postepowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3289/details

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 18.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 18.02.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektroniczne) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 10:30.

Zmiana termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 26.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 26.02.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich (w formie pisemnej) w dniu 26.02.2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert ze zmianami do nich (w formie elektroniczne) nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 26.02.2019 r. o godzinie 10:30. 
 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-14 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2019-02-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Wymiana odcinka sieci zewnętrznej c.o. ZUW Goczałkowice.

Data publikacji: 06.02.2019
CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Wymiana odcinka sieci zewnętrznej c.o. ZUW Goczałkowice.

Nr postępowania OZ/322/7/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien zapoznać  się z treścią w/w Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php. (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl).

Dokumenty oraz informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3230/details

Ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ - należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2019 do godz. 10:00Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-21 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf