Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 1129) dalej zwana ustawą.

W związku z powyższym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy, których wartość szacunkowa jest niższa niż progi unijne oraz do zamówień związanych z inna niż sektorowa działalnością jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Przez progi unijne dla zamówień sektorowych należy rozumieć kwoty określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE".

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej

Data publikacji: 23.07.2021
CPV: 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne

Postępowanie Nr FZP/322/31/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/34883/details   

Remont pomieszczeń biurowych w branży elektrycznej

Data publikacji: 16.07.2021
CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Postępowanie Nr FZP/322/29/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia drugiego etapu Postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Drugi etap postępowania polegał będzie na przeprowadzeniu negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy złożyli kolejno najkorzystniejsze oferty, według kryteriów oceny ofert określonych w SWZ (otrzymali największą ilość punktów) w liczbie nie mniejszej niż 2 Wykonawców

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl


Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:1) w formie pisemnej albo 2) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XVIII SWZ. 

Termin składania ofert: ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 03.08.2021 r. godz. 10:00.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/34200/details

Przebudowa wodociągu magistralnego DN1600 relacji Dziećkowice-Zagórze na wodociąg z rur PE100 DN800 z zabezpieczeniem na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej kat. IV – etap I” w systemie projektuj buduj

Data publikacji: 16.07.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Postępowanie Nr FZP/322/30/2021

 

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 03 sierpnia 2021 r. do godziny 11:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 03 sierpnia 2021 r. do godziny 11:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/34173/details 

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Data publikacji: 06.07.2021
CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Nr postępowania: FZP/322/27/2021

Niniejsze postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust. 1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: http://www.gpw.katowice.pl, zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 02 sierpnia 2021 r. godz. 10:00:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/33157/details 

Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik – Czuchów – Etap II: Przebudowa łącznika DN800 w Paruszowcu – Piaskach w Rybniku

Data publikacji: 01.07.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Postępowanie Nr FZP/322/26/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/32782/details  

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 570 ton.

Data publikacji: 29.06.2021
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Nr postępowania: FZP/322/25/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust.1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 30.07.2021 r. godz. 10:00:00.
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/32507/details


Dostawa siarczanu glinu w ilości 2140 ton używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 22.06.2021
CPV: 24313123-9 Siarczan glinu

Nr postępowania: FZP/322/24/2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust.1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 26.07.2021 r. godz. 10:00:00.
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/31908/details

Ubezpieczenia komunikacyjne środków transportowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz Spółek zależnych: GPW Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna

Data publikacji: 16.06.2021
CPV: 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Nr postępowania: FZP/322/20/2021

Niniejsze postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust. 1 Ustawy – Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W procesie składania oferty Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na rejestrację.

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” z poziomu Platformy i śledzić ich ewentualne aktualizacje.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 19 lipca 2021 r. godz. 10:00:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/31400/details 

 

 

12.07.2021 r. !! KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO !! :

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w związku z zadanymi przez Wykonawców pytaniami, przekazał w dniu dzisiejszym do Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu Ogłoszenia o zamówieniu i czeka na jego publikację. Mając na uwadze art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2021r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający po opublikowaniu w DZUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 135 ust. 6 udostępni oraz przekaże Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r. godz. 10:00:00.

Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników wraz z przebudową rurociągu DN1000 na DN800 na terenie SUW Łazy.

Data publikacji: 15.06.2021
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

Postępowanie Nr FZP/322/22/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 30.06.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/31152/details 

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Data publikacji: 11.06.2021
CPV: 18.10.00.00-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki ; 18.20.00.00-1 - Odzież wierzchnia; 18.30.00.00-2 - Części garderoby

Postępowanie Nr FZP/322/21/2021 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  https://oneplace.marketplanet.plZmiana terminu składania ofert: ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25.06.2021 r. godz. 10:00.

 

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:1) w formie pisemnej albo 2) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XVI SWZ. 

Termin składania ofert: ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 23.06.2021 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/30877/details.