Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Data publikacji: 15.01.2019
CPV: 34139100-1 Podwozia z kabiną; 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Nr postępowania OZ/322/2/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2866/details

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY” nie później niż do dnia 22 lutego 201r. do godziny 10:00.              

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-15 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs010-020099-pl.pdf

Uszczelnienie zbiorników terenowych (zbiornik Nr 5) – OES Żory Obiekt Pszów systemem projektuj i buduj

Data publikacji: 10.01.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 45320000-6 Roboty izolacyjne

Postępowanie Nr OZ/322/1/2019 prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2816/details

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-10 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do rejestrowania i transmisji pomiarów przepływu ze studni wodomierzowych wraz z montażem i usługą transmisji danych.

Data publikacji: 21.12.2018
CPV: 64216000-3 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji, 50930000-3 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych, 32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych, 31710000-6 Sprzęt elektryczny

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń  do rejestrowania i transmisji pomiarów przepływu ze studni wodomierzowych wraz z montażem i usługą transmisji danych.

Nr postępowania:  OZ/322/63/2018

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania  można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2641/details

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  do dnia 17.01.2019r. do godz. 10.00.    Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 17.01.2019r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
 Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-21 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-01-17 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą.

Data publikacji: 21.12.2018
CPV: 34110000-1 Samochody osobowe

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z 5 miejscami siedzącymi łącznie  z kierowcą.

 Nr postępowania OZ/322/62/2018   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.
Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego.
Dokumenty oraz  informację dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2629/details    Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim - do dnia 16.01.2019r. do godz. 10.00Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 16.01.2019r.  o godzinie 10.30. w sali nr 58 w siedzibie Zamawiajacego.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-21 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-01-16 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Data publikacji: 03.12.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Postępowanie nr OZ/322/60/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiająceg. Dokumenty oraz informacje dotycząceprowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2432/details  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.   UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:   Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 14:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-14 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-oz_322_60_2018.pdf
2019-01-10 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Przebudowa wodociągu stalowego DN1600 relacji Przepompownia Paprocany – Zbiorniki terenowe na Wzgórzu Wandy w Katowicach Murckach.

Data publikacji: 29.11.2018
CPV:

Przebudowa wodociągu stalowego DN1600 relacji Przepompownia Paprocany – Zbiorniki terenowe na Wzgórzu Wandy w Katowicach Murckach.

Nr postępowania OZ/322/59/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego.

Dokumenty oraz informacje dotycząceprowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/2412/details

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-29 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-14 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

Modernizacja budynku komór filtracyjnych-segment A i B – SUW Czaniec

Data publikacji: 07.11.2018
CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 45320000-6 Roboty izolacyjne

Postępowanie Nr OZ/322/57/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z  2018 poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.
Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego.
Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=9605

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie, w języku polskim.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-20 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

„Ochrona mienia obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z podziałem na 2 części : Część I ochrona obiektów podlegających obowiązkowej ochronie Część II ochrona obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie”

Data publikacji: 17.10.2018
CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru 79715000-9 Usługi patrolowe

Nr postępowania: OZ/322/54/2018   Zamówienie sektorowe na usługi społeczne o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (powyżej 1.000.000 euro). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Działu III Rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w ramach procedury określonej przez Zamawiającego w SIWZ na podstawie art. 138k Ustawy, z uwzględnieniem  art. 138n pkt 3) Ustawy. W sprawach nieuregulowanych w Dziale III Rozdziale 6 Ustawy, zastosowanie mają postanowienia procedury szczegółowo opisanej w SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w Ustawie i SIWZ przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni zapoznać się z zasadami prowadzenia postępowania określonymi w SIWZ.   Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną obiektów i terenów, których dotyczy przedmiot niniejszego postępowania z zainteresowanymi Wykonawcami. Informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej zawarto w Załączniku nr 2C do SIWZ.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice (w Kancelarii na parterze) nie później niż do dnia 22 listopada 2018r. do godziny 12:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 12:30 w sali nr 7 (parter) w siedzibie Zamawiającego.   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-17 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-10-17 siwz.pdf
2018-10-17 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-10-17 zal-5a-do-siwz.pdf
2018-10-17 zal-5b-do-siwz.pdf
2018-10-17 zalaczniki-edytowalne.docx
2018-10-19 opis-przedmiotu-zamowienia.7z
2018-10-30 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-i-zmiany-siwz.pdf
2018-10-30 formularz-ofertowy.docx
2018-10-30 opis-przedmiotu-zamowienia-2.7z
2018-10-30 zmiana-ogloszenia-wyslana-do-publikacji.pdf
2018-11-03 opublikowane-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-nr-2018-ojs-212_487162.pdf
2018-11-09 zmiana-ogloszenia-wyslana-do-publikacji_09.11.2018.pdf
2018-11-09 zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf
2018-11-14 opublikowane-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-2018-ojs219-502451-pl.pdf
2018-11-15 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-i-zmiany-siwz-2.pdf
2018-11-15 opis-przedmiotu-zamowienia-3.7z
2018-11-15 wzor-umowy-dla-czesci-ii-po-zmianach.pdf
2018-11-15 zmiana-ogloszenia-wyslana-do-publikacji_15.11.2018.pdf
2018-11-20 opublikowane-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-2018-ojs223-511472-pl.pdf
2018-11-22 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-11-22 oswiadczenie_gr-kapitalowa_wzor.docx
2019-01-18 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa i instalacja zautomatyzowanych systemów pomiarowych kontroli wskaźników fizyczno-chemicznych jakości wody działających w trybie on-line.

Data publikacji: 16.10.2018
CPV: 38344000-8 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń; 38434560-9 Analizatory chemiczne; 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 51230000-3 Usługi instalowania urządzeń badawczych; 71356300-1 Usługi wsparcia technicznego; 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego; 71356200-0 Usługa pomocy technicznej; 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Dostawa i instalacja zautomatyzowanych systemów pomiarowych kontroli wskaźników fizyczno-chemicznych jakości wody działających w trybie on-line.
Numer postępowania: OZ/322/53/2018

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.01.02.00-24-0637/17-00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 poz.1579 z późn.zm. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Uwaga: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w formie: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymWykonawca podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.). Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD przygotowanego przez Komisję Europejską i dostępnego w polskiej wersji językowej pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Zamawiający utworzył i udostępnił formularz JEDZ/ESPD w formacie xml (odrębny plik), który zawiera pola wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do wypełnienia przez Wykonawcę. Instrukcja sporządzania JEDZ przez Wykonawcę podana jest w Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu lub według takiego samego schematu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w Wydziale Zamówień Publicznych pok 32B nie później niż do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 10:00, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przesyła Zamawiającemu zasyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej oswiadczenia@gpw.katowice.pl.

Dopuszcza się skłądanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

 

   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-16 espd-request.xml
2018-10-16 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs199-452807-pl.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.docx
2018-10-16 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-3-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-4-do-ogloszenia-.pdf
2019-01-11 siwz.pdf

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu materiałów niebezpiecznych. Część 2 Dostawa fabrycznie nowej koparki na samochodzie ciężarowym. Część 3 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Data publikacji: 09.10.2018
CPV: 34134100-6 Ciężarówki z platformami płaskimi; 34139100-1 Podwozia z kabiną; 43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze; 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 3 części:

Część 1    Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Część 2    Dostawa fabrycznie nowej koparki na samochodzie ciężarowym.

Część 3    Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Nr postępowania OZ/322/51/2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 poz.1579 z późn.zm. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 32B nie później niż do dnia 16 listopada 2018r. do godziny 10:00, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie JEDZ (zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres poczty e-mail oswiadczenia@gpw.katowice.pl zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 32B nie później niż do dnia 19 listopada 2018r. do godziny 10:00, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie JEDZ (zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres poczty e-mail oswiadczenia@gpw.katowice.pl zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 19 listopada 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.           

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-09 espd-request.xml
2018-10-09 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs194-440086-pl.pdf
2018-10-09 siwz.pdf
2018-10-09 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-10-09 zalacznik-nr-1-2-do-siwz.docx
2018-10-30 wyslane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2018-10-30 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-10-30 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-11-03 opublikowane-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-nr-2018-ojs212-487030-pl-1.pdf
2018-11-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-11-19 zalacznik-do-informacji-z-otwarcia-ofert.docx
2018-12-07 zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania-w-zakresie-czesci-1-i-czesci-3.pdf
2018-12-14 zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowanie-w-zakresie-czesci-2.pdf
2019-01-10 opublikowane-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2019-ojs007-012978-pl.pdf