ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 1129) dalej zwana ustawą.

W związku z powyższym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy, których wartość szacunkowa jest niższa niż progi unijne oraz do zamówień związanych z inna niż sektorowa działalnością jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Przez progi unijne dla zamówień sektorowych należy rozumieć kwoty określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE".

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Dostawa siarczanu glinu

Data publikacji: 23.09.2022
CPV: 24313123-9 Siarczan glinu

Numer postępowania FZP/322/45/2022

 

Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, przekierowanie na Platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

https://oneplace.marketplanet.pl

 

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/73091/details   

Dostawa wyposażenia pomiarowego i pomocniczego

Data publikacji: 19.09.2022
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki 38433000-9 Spektrometry 38400000-9 Przyrząd do badania właściwości fizycznych 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria

Postępowanie Nr FZP/322/46/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu .

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/72622/details


Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela

Data publikacji: 17.08.2022
CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 42122000-0 Pompy, 45000000-7 Roboty budowlane, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Postępowanie Nr FZP/322/40/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu .

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/69854/details


 

Dostawa fabrycznie nowych samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN Część II dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS

Data publikacji: 11.08.2022
CPV: 34110000-1 Samochody osobowe; 34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe; 34136000-9 Samochody półciężarowe; 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Postępowanie Nr FZP/322/39/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/69448/details

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Data publikacji: 09.08.2022
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Numer postępowania FZP/322/37/2022

 

Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, przekierowanie na Platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

https://oneplace.marketplanet.pl

 

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/69135/details   

„Remonty nawierzchni po usuniętych awariach wodociągowej sieci magistralnej” na lata 2023 – 2024

Data publikacji: 14.07.2022
CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Numer postępowania FZP/322/36/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

Dokumentacja podstępowania dostępna jest pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/66660/details  

Dostawa chloru do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia

Data publikacji: 05.07.2022
CPV: 24311900-6 Chlor

Numer postępowania FZP/322/34/2022

 

Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, przekierowanie na Platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

https://oneplace.marketplanet.pl

 

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/65622/details  

Dostawy chlorynu sodu – chloranu III sodu

Data publikacji: 28.06.2022
CPV: 24312200-6 Podchloryny i chlorany

Numer postępowania FZP/322/32/2022

Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem:

− https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

− https://oneplace.marketplanet.pl    

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64920/details

 

Dostawy kwasu solnego

Data publikacji: 22.06.2022
CPV: 24311470-2 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)

Numer postępowania FZP/322/27/2022

Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem:

− https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

− https://oneplace.marketplanet.pl    

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64403/details\

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna i członków ich rodzin

Data publikacji: 22.06.2022
CPV: 66511000-5 usługi ubezpieczeń na życie

Nr postępowania: FZP/322/28/2022

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zwane dalej „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64402/details