Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”

Data publikacji: 25.03.2020
CPV: CPV - 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; CPV - 71248000 -8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”

Nr postępowania FZP/322/19/2020.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

 

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod następującym linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12905/detailsOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa rurociągu tłocznego z budynku zagęszczania osadu na pole osadowe – ZUW Goczałkowice

Data publikacji: 20.03.2020
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 71248000 - 8, Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa rurociągu tłocznego z budynku zagęszczania osadu na pole osadowe – ZUW Goczałkowice Nr postępowania: FZP/322/18/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 17.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 17.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12812/details

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 na DN800 Zbiorniki Czarny Las – Zabrze”

Data publikacji: 12.03.2020
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 na DN800 Zbiorniki Czarny Las - Zabrze

Nr postępowania FZP/322/17/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia dnia 06 KWIETNIA 2020 r. do godziny 12.00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 06 KWIETNIA 2020 r. do godziny 12.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod następującym  linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12636/details

  ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.  

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Data publikacji: 09.03.2020
CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nr postępowania: FZP/322/13/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 15.04.2020 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12410/details


Remont Salki Zarządu i Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19

Data publikacji: 06.03.2020
CPV: 45450000-6- Roboty wykończeniowe pozostałe, 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne, 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 48500000-3- Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego, 51600000-8- Usługi instalacji komputerów i urządzeń biurowych

Remont Salki Zarządu i Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.

Nr postępowania FZP/322/16/2020Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi
w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została opublikowana pod linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12365/details

 

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie

Data publikacji: 05.03.2020
CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie

 

Nr postępowania FZP/322/14/2020

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego:, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 03.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 03.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12614/details

 

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R. 

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Koszenie i konserwacja zapory Goczałkowice Zadanie nr 2: Koszenie i konserwacja zapory Kozłowa Góra

Data publikacji: 05.03.2020
CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1: Koszenie i konserwacja zapory Goczałkowice

Zadanie nr 2: Koszenie i konserwacja zapory Kozłowa Góra

Nr postępowania: FZP/322/12/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 07.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 07.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12624/details

 

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.      

Termomodernizacja budynku mieszkalnego – SUW Czaniec

Data publikacji: 28.02.2020
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262660-5 - Usuwanie azbestu, 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45320000-6 - Roboty izolacyjne, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych, 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących, 45431000-7 - Kładzenie płytek, 45262900-0 - Roboty balkonowe, 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 45453100-8 - Roboty renowacyjne, 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Termomodernizacja budynku mieszkalnego – SUW Czaniec

Nr postępowania: FZP/322/11/2020

Postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 06.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 06.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXI ust.9 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJACYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12622/details

 

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.

Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów.

Data publikacji: 27.02.2020
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45223500-1-Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45410000-4-Tynkowanie.

Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów.

Nr postępowania FZP/322/10/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 17 marca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 17 marca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12130/details

 

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZONEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZAMAWIAJĄCY PROSI WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O NIE PRZYBYWANIE NA OTWARCIE OFERT.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA PLATFORMIE.
  
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników wraz z przebudową rurociągu DN1000 na DN800 na terenie SUW Łazy

Data publikacji: 27.02.2020
CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników wraz z przebudową rurociągu DN1000 na DN800 na terenie SUW Łazy

Nr postępowania FZP/322/9/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego:, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10.03.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 10.03.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12129/details