Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka, Część II dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego”

Data publikacji: 03.07.2020
CPV: 34134100-5 ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki, 34134100-6 ciężarówki z platformami płaskimi, 34142300-7 pojazdy samowyładowcze, 34139100-1 podwozia z kabiną, 34144220-6 pojazdy pogotowia technicznego,34144000-8 pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania, 34139100-1 podwozia z kabiną

"Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka, Część II dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego” Nr postępowania FZP/322/36/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.


Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/15648/details 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

Data publikacji: 02.07.2020
CPV: 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

Nr postępowania FZP/322/35/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.


Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

 

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod następującym linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/15637/detailsDostawy siarczanu glinu.

Data publikacji: 09.06.2020
CPV: 24313123-9 Siarczan glinu.

Dostawy siarczanu glinu.

Nr postępowania: FZP/322/33/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 13.07.2020 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/15078/details 

Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów.

Data publikacji: 05.06.2020
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45223500-1-Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45410000-4-Tynkowanie.

Przebudowa ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN1000 nad rzeką Marklówka - Pszów.

Nr postępowania FZP/322/34/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 29 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 29 czerwca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Zmiana terminu:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 06 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 06 lipca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14997/details

„DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ, ROBOCZEJ, OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚĆI: CZĘŚĆ I DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ, CZĘŚĆ II DOSTAWA OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO CZĘŚĆ III DOSTAWA ODZIEŻY NIEPRZEMAKALNEJ I OBUWIA GUMOWEGO CZĘŚĆ IV DOSTAWA RĘKAWIC OCHRONNYCH I ROBOCZYCH CZĘŚĆ V DOSTAWA FARTUCHÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH CZĘŚĆ VI DOSTAWA OBUWIA LABORATORYJNEGO”

Data publikacji: 01.06.2020
CPV: 18100000-0, 18200000-1, 18300000-2, 18812200-6, 18141000-9, 18800000-7

Postępowanie Nr FZP/322/31/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 17.06.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 17.06.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14848/details 

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 15 000 sztuk o nominale 10,00 zł

Data publikacji: 01.06.2020
CPV: CPV 30199770 – 8 Talony na posiłki

Numer postępowania: FZP/322/32/2020

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19) Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została udostępniona pod linkiem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14846/details

Dostawy chloru.

Data publikacji: 20.05.2020
CPV: 24311900-6 Chlor

Dostawy chloru.

Nr postępowania: FZP/322/26/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 03.06.2020 r. godz. 10:00.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 09.06.2020 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14573/details 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa rurociągu DN1600 na DN1400 relacji Paprocany - Murcki”

Data publikacji: 19.05.2020
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Postępowanie Nr FZP/322/28/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 29.05.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 29.05.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14548/details  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody Będzin”.

Data publikacji: 19.05.2020
CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody Będzin”

Nr postępowania FZP/322/27/2020

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 28 maja 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 28 maja 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14537/details

  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu magistralnego DN600 na DN500 relacji Michałkowice - Obszary

Data publikacji: 07.05.2020
CPV: CPV - 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; CPV - 71248000 -8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu magistralnego DN600 na DN500 relacji Michałkowice - Obszary Nr postępowania FZP/322/25/2020  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 26 maja 2020 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 26 maja  2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

 

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod następującym linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/14266/details