Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Przebudowa pompowni II stopnia – ZUW Goczałkowice.

Data publikacji: 14.07.2017
CPV: 45000000-7- Roboty budowlane

Przebudowa pompowni II0 – ZUW Goczałkowice.

Nr postępowania ZZ/322/38/2017 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pok.52B), nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017 r. do godziny 10:00.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-14 dokumentacja-projektowa.zip
2017-07-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-07-14 siwz.pdf
2017-07-14 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-07-14 zalaczniki-nr-1-5-do-siwz.docx

Dostawa produktów przeznaczonych do uzdatniania wody z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu. Część 2 Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu.

Data publikacji: 05.07.2017
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Dostawa produktów przeznaczonych do uzdatniania wody z podziałem na 2 części:

Część 1     Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu.

Część 2     Dostawa wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu.      

Nr postępowania ZZ/322/37/2017      

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.    

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.                

Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamamwiającego. Po zaznaczeniu pola "jestem wykonawcą", Wykonawca ma możliwość zaimportowania udostępnionego formularza JEDZ/ESPD w postaci pliku espd-request.xml    

 

 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-05 espd-request.xml
2017-07-05 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs126-257616-pl.pdf
2017-07-05 siwz.pdf
2017-07-05 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-07-05 zalacznik-nr-1-2-7-do-siwz.docx
2017-08-10 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-08-10 wzor-oswiadczenia-dot.-grupy-kapitalowej.docx

Remont wejść do zbiorników wody 1-12 na terenie OSM Mikołów

Data publikacji: 03.07.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

"Remont wejść do zbiorników wody 1-12 na terenie OSM Mikołów"
Nr postępowania ZZ/322/35/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 18.07.2017r. do godziny 10:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-07-03 przedmiar-wejscia-do-zbiornikow.pdf
2017-07-03 siwz-remont-wejsc-do-zbiornikow-wody-1_12-osm-mikolow__.pdf
2017-07-03 siwz-strona-tytulowa.pdf
2017-07-03 zalaczniki-wersja-edytowalna-remont-wejsc-do-zbiornikow-mikolow__.docx
2017-07-06 sprostowanie-tresci-siwz.pdf
2017-07-18 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Przebudowa wodociągu żeliwnego i stalowego DN500 w Bytomiu wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich.

Data publikacji: 03.07.2017
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę; 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne; 45231300-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów; 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody; 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Przebudowa wodociągu żeliwnego i stalowego DN500 w Bytomiu wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich.

Nr postępowania ZZ/322/36/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gpw.katowice.pl, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2017.459). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 19 lipca 2017 r. do godziny 10:00.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.              

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-07-03 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-07-03 siwz.pdf
2017-07-03 zalaczniki-nr-1-6-do-siwz.docx
2017-07-03 dokumentacja-projektowa.zip
2017-07-11 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-07-14 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

Przebudowa stanowisk dyspozytorskich na stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra

Data publikacji: 19.06.2017
CPV: 48151000-1 Roboty komputerowe systemy sterujące

"Przebudowa stanowisk dyspozytorskich na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra"
Nr postępowania ZZ/322/34/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-19 ogloszenie-o-zamowieniu-zz_322_34_2017.pdf
2017-06-19 siwz-przebudowa-stanowisk-dyspozytorskich-na-stacji-uzdatniania-wody-kozlowa-gora.pdf
2017-06-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2017-06-19 suw-kozlowa-gora-projekt-wykonawczy_zalacznik-9.pdf
2017-06-19 suw_kozlowa_gora_-projekt-wykonawczy_schematy_zalacznik-9.pdf
2017-06-19 suw_kozlowa_gora_kosztory_slepy_zalacznik-8.pdf
2017-07-05 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-08-18 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Data publikacji: 19.06.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 33220000-0 Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

„Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj.”                             Nr postępowania ZZ/322/33/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 07.07. 2017r. do godziny 10:00.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-19 siwz-.pdf
2017-06-19 program-funkcjonalno-uzytkowy.zip
2017-06-19 zalaczniki-nr-1-5-do-siwz.docx
2017-07-03 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2017-07-03 zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-07-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-07-04 aktualny-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

Przebudowa zbiorników wody Góra Wyzwolenia

Data publikacji: 16.06.2017
CPV: 45223110-0- Instalowanie konstrukcji metalowych, 45332200-5- Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 45311100-1 – Roboty z zakresie okablowania elektrycznego, 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania, 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

„Przebudowa zbiorników wody Góra Wyzwolenia” NR postępowania ZZ/322/31/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10.07.2017 r. do godziny 10:00.      

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-16 projekt-gora-wyzwolenia12.zip
2017-06-16 siwz-.pdf
2017-06-16 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-16 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-06-29 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-08-18 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3, Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3.

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3 Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3   Nr postępowania: ZZ/322/25/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.
PO ZMIANIE
Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 11.07.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11.07.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs099-196809-pl.pdf
2017-05-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-24 siwz.pdf
2017-06-02 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-06-23 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf..pdf
2017-06-23 tresc-pytan-z-wyjasnieniami2-oraz-zmiany-tresci-siwz.pdf
2017-06-27 sprostowanie-ogl-zmian-lub-dod.inf.opublikowane.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami3.pdf
2017-07-03 tresc-pytan-z-wyjasnieniami4.pdf
2017-07-04 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami5.pdf
2017-07-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-07-11 oswiadczenie-dot.-grupy-kapitalowej.docx