ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 1129) dalej zwana ustawą.

W związku z powyższym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy, których wartość szacunkowa jest niższa niż progi unijne oraz do zamówień związanych z inna niż sektorowa działalnością jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Przez progi unijne dla zamówień sektorowych należy rozumieć kwoty określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE".

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego

Data publikacji: 17.05.2022
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Nr postępowania: FZP/322/19/2022. Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego i prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2021r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej: Ustawa) o wartości wyższej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy.   Link do postępowania: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/withoutNotice/public/71264/details   

Przebudowa rowu drenażowego oraz wykonanie dodatkowego rurociągu odwadniającego km 0+546÷0+920 zapory czołowej w Kozłowej Górze (od studzienki 8 do studzienki 1) w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Data publikacji: 12.05.2022
CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane.

Postępowanie Nr FZP/322/23/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu (dalej „Postępowanie”).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/60336/details

Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących

Data publikacji: 12.05.2022
CPV: 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 92610000-0 Usługi świadczone przez ośrodki sportowe

Numer postępowania FZP/322/21/2022

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zwane dalej: „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia klasycznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 750 000,00 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000,00 złotych i prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Podstawa prawna: art. 275 pkt 1) w związku z art. 359 pkt 2) Ustawy – Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji.

Zgodnie z art. 61 ust.1 Ustawy komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/60293/detailsKompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 11.05.2022
CPV: 09123000-7 Gaz ziemny

Postępowanie nr FZP/322/22/2022 dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/60164/details  Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet dostępnej bezpłatnie pod adresem:   -  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl. -  https://oneplace.marketplanet.pl

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej op. 1,5l dla pracowników Spółki

Data publikacji: 06.05.2022
CPV: 15981000-8 – wody mineralne

Postępowanie Nr FZP/322/20/2022 o udzielenie zamówienia publicznego (zwane dalej: „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż próg unijny i prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ, stosuje się przepisy ustawy.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet (dalej jako: „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 18.05.2022 r. godz. 10:00:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2022 r. o godzinie 10:30, na komputerze Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/59782/details

Organizacja imprezy integracyjnej dla Pracowników Spółki

Data publikacji: 28.04.2022
CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Numer postępowania FZP/322/18/2022

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro i prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.). Podstawa prawna: art. 275 pkt 1), w związku z art. 359 pkt 2) Ustawy.

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem:

− https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

− https://oneplace.marketplanet.pl

 Termin składania ofert po zmianie: 12.05.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert po zmianie: 12.05.2022 r. godz. 10:30

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA POD LINKIEM :

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/59157/details

 

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Data publikacji: 19.04.2022
CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Postępowanie nr FZP/322/13/2022 dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet dostępnej bezpłatnie pod adresem:   -  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl. -  https://oneplace.marketplanet.pl   Termin składania ofert: 23 maja 2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 maja 2022 r. godz. 10:30. Termin składania ofert: 25 maja 2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 maja 2022 r. godz. 10:30.  NOWY TERMIN: Termin składania ofert: 27 maja 2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2022 r. godz. 10:30.         DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/58179/details

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa odzieży ochronnej i roboczej Część 2 dostawa odzieży ocieplanej

Data publikacji: 15.04.2022
CPV: 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18200000-1 Odzież wierzchnia, 18300000-2 Części garderoby.

Postępowanie Nr FZP/322/16/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu (dalej „Postępowanie”).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/57987/details

     

Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki

Data publikacji: 14.04.2022
CPV: 15812100-4 wyroby ciastkarskie, 15821200-1 herbatniki słodkie, 15842000-2 czekolada i wyroby cukiernicze, 15841000-5 kakao.

Postępowanie Nr FZP/322/15/2022 o udzielenie zamówienia publicznego (zwane dalej: „Postępowaniem”) dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż próg unijny i prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ, stosuje się przepisy ustawy.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet (dalej jako: „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 26.04.2022 r. godz. 10:00:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 10:30, na komputerze Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 28.04.2022 r. godz. 10:00:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2022 r. o godzinie 10:30, na komputerze Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/57932/details    

Dostawa herbaty i cukru

Data publikacji: 14.04.2022
CPV: 15860000-4 kawa, herbata i podobne produkty, 15831000-2 cukier

Numer postępowania: FZP/322/14/2022
Postępowanie  dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż próg unijny i prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp). Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet dostępnej bezpłatnie pod adresem:   -  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl. -  https://oneplace.marketplanet.pl  
Termin składania ofert po zmianie: 28.04.2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert po zmianie: 28.04.2022 r. godz. 10:30  
DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: