Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Informacja dla Wykonawców.
Zamawiający przypomina, że od dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowa regulacja wymaga, by Wykonawca posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis wystawiony przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Niedochowanie formy lub brak bezpiecznego podpisu poskutkuje nieważnością oświadczenia. Instrukcja składania JEDZ będzie podawana w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia każdorazowo dla postępowania, którego będzie dotyczyć.

Dostawa artykułów promocyjnych z podziałem na 4 części:

Data publikacji: 19.03.2018
CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne, promocyjne 22462000-6 Materiały reklamowe

Dostawa artykułów  promocyjnych, z podziałem na 4 części: Część 1         Artykuły papiernicze Część 2         Elektronika Część 3        Gadżety sportowe  Część 4         Przedmioty użytku codziennego  Nr postępowania: OZ/322/6/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 t.j. z pózn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.”, z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 29 marca 2018r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 29 marca 2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-19 ogloszenie-o-zamowieniu_dostawy.pdf
2018-03-19 siwz-dostawa-artykulow_promocyjnych-z-podzialem-na-4-czesci-.pdf
2018-03-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-03-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx

Przebudowa wiaty na budynek prasy odwadniającej osady poprodukcyjne w ZUW Dziećkowice w Imielinie

Data publikacji: 19.02.2018
CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 07.03.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.03.2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-19 dokumentacja-projektowa.zip
2018-02-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-19 siwz.pdf
2018-02-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjaasnieniami.pdf
2018-02-23 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-03-07 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-03-16 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Przebudowa metodą bezwykopową istniejącego wodociągu DN800/1000 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od ul. Podlesie do zbiorników terenowych w Łośniu – Remont i przebudowa istniejącego wodociągu stalowego DN800 - Etap IA odcinek W13-W14”

Data publikacji: 19.02.2018
CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

„Przebudowa metodą bezwykopową istniejącego wodociągu DN800/1000 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od ul. Podlesie do zbiorników terenowych w Łośniu – Remont i przebudowa istniejącego wodociągu stalowego DN800 - Etap IA odcinek W13-W14”     Nr postępowania ZPI/025/781/2018   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów, ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice nie później niż do dnia 05.03.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.                

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-19 dokumentacja-projektowa-zpi-025-781-2018.zip
2018-02-19 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zpi-025-781-2018.pdf
2018-02-19 zalaczniki-1-6-edytowalne-zpi-025-781-2018.docx

„Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Data publikacji: 13.02.2018
CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 73110000-6 Usługi badawcze 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

„Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” Nr postępowania: OZ/322/4/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą” – o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej” (art. 24aa Ustawy). W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B, V p, w terminie do dnia 03.04.2018r. do godziny 10:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-13 strona-tytulowa-specyfikacji.pdf
2018-02-13 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-02-13 zalacznik-nr-2-jedz-espd-request.zip
2018-02-13 zalacznik-nr-6-informacje-dot.-dialogu-technicznego.zip
2018-02-13 zalacznik-1-5-7-w-wersji-edytowalnej.docx
2018-02-14 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf.-wyslane.pdf
2018-02-19 zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf
2018-03-15 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych Łosień w Dąbrowie Górniczej Etap I

Data publikacji: 02.02.2018
CPV: 45111300-0 - Roboty rozbiórkowe, 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków, 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

  Przebudowa systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych Łosień w Dąbrowie Górniczej Etap I Nr postępowania OZ/322/2/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 19.02.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-02 dokumentacja.zip
2018-02-02 ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-systemu-hydraulicznego-losien.pdf
2018-02-02 siwz-oz_322_2_2018.pdf
2018-02-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-02 zalaczniki-do-siwz-wersja-edytowalna.docx
2018-02-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 08.12.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ZUW Goczałkowice”. Nr postępowania ZZ/322/48/2017   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej: Regulaminem), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 11.01.2018 r. do godziny 11:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 11:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.   
         

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-12-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-12-08 siwz.pdf
2017-12-08 strona-tytulowa.pdf
2017-12-08 zal-do-opz_koncepcja-wariant-ii.zip
2017-12-08 zalaczniki-edytowalne.doc
2018-01-03 wyjasnienia-i-modyfikacja-siwz.pdf
2018-01-03 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-01-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-01-26 zawiadomienie-o-wyborze.pdf

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Data publikacji: 21.11.2017
CPV: 09332000-5 – Instalacje słoneczne; 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45317200-4 – Instalowanie transformatorów elektrycznych; 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 45100000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub wodnych, ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej; 45262300-4 – Betonowanie; 45262310-7 – Zbrojenie

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.


Nr postępowania ZZ/322/47/2017

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego. Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL04.01.01-24-028A/16


Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), które są dostępne pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytycznewzakresiekwalifikowalnosciwydatkowwramach efrr efs fs 2014 2020, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm).

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 8 lutego 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 8 lutego 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 12 marca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 
    

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-11-21 decyzja-o-powolaniu-komisji.pdf
2017-11-21 dokumentacja-projektowa.zip
2017-11-21 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu_baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-11-21 strona-tytulowa-zapytania-ofertowego.pdf
2017-11-21 zalaczniki-nr-1-6-do-zapytania-ofertowego.docx
2017-11-21 zapytanie-ofertowe-.pdf
2017-12-07 opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-12-07 zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2017-12-29 ii-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-baza-konkurencyjnosci.pdf
2017-12-29 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-01-08 iii-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-01-08 ii-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-01-29 iv-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-01-29 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-01-29 aktualny-przedmiar-robot_branza-elektryczna.pdf
2018-01-29 aktualny-projekt-u-45849.pdf
2018-02-01 v-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-02-01 iii-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-03-09 vi-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-03-09 iii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-03-09 09.03.2018-aktualna-dok_proj_opa_labor_10_13_opa_labor_02_pw_zmiana.pdf
2018-03-16 vii-opublikowane-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-03-16 iv-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
2018-03-16 aktualny-zalacznik-nr-1-do-zapytania_formularz-ofertowy.docx
2018-03-16 aktualny-zalacznik-nr-5-do-zapytania_wykaz-osob.docx
2018-03-16 zalacznik-nr-9-do-zapytania-ofertowego.docx
2018-03-16 zalacznik-nr-10-do-zapytania-ofertowego.docx