Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Informacja dla Wykonawców.
Zamawiający przypomina, że od dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowa regulacja wymaga, by Wykonawca posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis wystawiony przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Niedochowanie formy lub brak bezpiecznego podpisu poskutkuje nieważnością oświadczenia. Instrukcja składania JEDZ będzie podawana w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia każdorazowo dla postępowania, którego będzie dotyczyć.

Uszczelnienie zbiorników terenowych (zbiornik Nr 5) – OES Żory Obiekt Pszów systemem projektuj i buduj

Data publikacji: 14.05.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 45320000-6 Roboty izolacyjne

Postępowanie Nr OZ/322/23/2018 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 15.06.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne.
   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-05-14 program-funkcjonalno-uzytkowy.zip
2018-05-14 siwz.pdf
2018-05-14 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-05-14 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Data publikacji: 11.05.2018
CPV: 09332000-5–Instalacje słoneczne; 45231400-9–Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45311100-1-Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45317200-4–Instalowanie transformatorów elektrycznych; 45317300-5–Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45100000-8–Przygotowanie terenu pod budowę; 45100000-1–Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9–Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub wodnych, ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej; 45262300-4–Betonowanie; 45262310-7–Zbrojenie; 71320000-7–Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8–Nadzór nad projektem i dokumentacją

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Nr postępowania OZ/322/22/2018

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL04.01.01-24-028A/16-00

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), które są dostępne pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/wytycznewzakresiekwalifikowalnosciwydatkowwramach efrr efs fs 2014 2020, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm).

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 29 maja 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

 


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-11 decyzja-o-powolaniu-komisji.pdf
2018-05-11 dokumentacja-projektowa.zip
2018-05-11 ogloszenie-o-zamowieniu-nr-1110458_baza-konkurencyjnosci.pdf
2018-05-11 zalacznik-nr-1-6-do-zapytania-ofertowego.docx
2018-05-11 zalacznik-nr-9-10-do-zapytania-ofertowego.docx
2018-05-11 zapytanie-ofertowe-.pdf
2018-05-11 strona-tytulowa-zapytania-ofertowego.pdf

„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”, realizowanego w podziale na dwie części: Część 1: Organizacja i przeprowadzenie regat żeglarskich Część 2: Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej

Data publikacji: 11.05.2018
CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”, realizowanego w podziale na dwie części:
Część 1: Organizacja i przeprowadzenie regat żeglarskich
Część 2: Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej   Postępowanie dotyczy usług społecznych o wartości poniżej 750 000 euro w odniesieniu, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Szczegółowe zasady postępowania określa ogłosznenie o zamówieniu – zasady postępowania. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 21.05.2018r. do godziny 14:00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 21.05.2018r. o godzinie 14:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-05-11 ogloszenie-o-zamowieniu-zasady-postepowania.pdf
2018-05-11 strona-tytulowa.pdf
2018-05-11 zalaczniki-do-ogloszenia-edytowalne.docx

Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z inwentaryzacją i rekalibracją modelu hydraulicznego sieci wodociągowej GPW

Data publikacji: 24.04.2018
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania, 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

„Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z inwentaryzacją i rekalibracją modelu hydraulicznego sieci wodociągowej GPW” – numer postępowania OZ/322/21/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) zwaną dalej „Ustawą.” Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Uwaga: Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowa regulacja wymaga, by Wykonawca posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis wystawiony przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Niedochowanie formy lub brak bezpiecznego podpisu poskutkuje nieważnością oświadczenia. Instrukcja składania JEDZ podana jest w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 5 czerwca 2018r. do godziny 10:00, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie JEDZ (zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres poczty e-mail oswiadczenia@gpw.katowice.pl Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 5 czerwca 2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-24 mapa-1-rozproszenie-model.pdf
2018-04-24 mapa-2-zsi-mapa-zasieg.pdf
2018-04-24 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-04-24 siwz.pdf
2018-04-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-04-24 zalacznik-nr-4.docx
2018-04-24 zalacznik-nr-5-espd-request.xml
2018-04-24 zalacznik-nr_1_i_1a.docx
2018-05-15 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf

Dostawa paczek ze słodyczami

Data publikacji: 20.04.2018
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie; 15821200-1 – herbatniki słodkie; 15841000-5 – kakao; 15842000-2 – czekolada i wyroby cukiernicze.

Dostawa paczek ze słodyczami.
Nr postępowania OZ/322/20/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z pózn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.”, z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 30.04.2018r.do godziny 10:00
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 30.04.2018r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 02.05.2018r.do godziny 10:00
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 02.05.2018r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-20 ogloszenie_o-zamowieniu.pdf
2018-04-20 siwz-paczki-ze-slodyczami.pdf
2018-04-20 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-04-20 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2018-04-26 zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-04-26 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-05-02 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-05-02 do-informacji-z-otwarcia-oswiadczenie-dot.-grupy-kapitalowej.docx
2018-05-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-oz_322_20_2018.pdf

Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 17.04.2018
CPV: 09123000-7 Gaz ziemny 65210000-8 Przesył gazu

Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Nr postępowania: OZ/322/17/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 22 maja 2018r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22 maja 2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

  • UWAGA 1: Przy wypełnieniu "JEDZ" Wykonawca w punkcie -Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku punktu: "TYPE OF PROCEDURE" winien wybrać z rozwijanej listy "OPEN PROCEDURE"
  • UWAGA 2: w przypadku problemów z poprawnym otwarciem formularza cenowego (może się tak dziać przy starszej wersji oprogramowania zainstalowanego na komputerze, na którym próbujemy otworzyć załącznik) należy skorzystać z załącznika -"Instrukcja przywrocenia wlasciwych ustawien zalacznika nr 5 do SIWZ_dla starszych wersji oprogramowania" 
  ZMIANA TERMINOW składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 24 maja 2018r. do godziny 12:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 24 maja 2018r. o godzinie 12:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-17 espd-request.xml
2018-04-17 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe_.pdf
2018-04-17 siwz-kompleksowa-dostawa-gazu-ziemnego.pdf
2018-04-17 siwz-strona-tytulowa.pdf
2018-04-17 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej-gaz-ziemny.docx
2018-04-17 instrukcja-przywrocenia-wlasciwych-ustawien-zalacznika-nr-5-do-siwz_dla-starszych-wersji-oprogramowania_.pdf
2018-04-24 tresc-pytan-z-wyjasnieniami.pdf
2018-04-24 zalacznik-nr-1-opz-wykaz-punktow-poboru-gazu.xlsx
2018-05-02 sprostowanie_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf
2018-05-02 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-2-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-05-02 aktualny-zalacznik-nr-5_formularz-cenowy_zalacznik-do-zmiany-z-dnia-02_05.docx
2018-05-04 ogloszenie-opublikowane-sprostowanie-dodatkowe-informacje.pdf
2018-05-21 tresc-pytania-z-wyjasnieniem-21_05.pdf

Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki na 2018 rok z podziałem na 2 części: Część 1 Cukier Część 2 Herbarta

Data publikacji: 16.04.2018
CPV: 15860000-4 kawa, herbata i podobne produkty 15831000-2 cukier

Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki na 2018 rok z podziałem na 2 części:

Część 1         Cukier

Część 2         Herbarta

Nr postępowania: OZ/322/18/2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 t.j. z pózn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.”, z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 26 kwietnia 2018r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26 kwietnia 2018r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-16 ogloszenie-o-zamowieniu_dostawy-cukier-i-herbata.pdf
2018-04-16 siwz-cukier-i-herbata.pdf
2018-04-16 siwz-strona-tytulowa.pdf
2018-04-16 zalaczniki-wersja-edytowalna__.docx
2018-04-24 tresc-pytan-z-wyjasnieniami.pdf
2018-04-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-04-26 do-informacji-z-otwarcia-oswiadczenie-dot.-grupy-kapitalowej.docx
2018-05-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-oz_322_18_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu stalowego DN 250/200 Rozalia-Wojkowice na wodociąg PE Dz 315

Data publikacji: 12.04.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu stalowego DN 250/200 Rozalia-Wojkowice na terenie miast Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie oraz Wojkowice – stanowiącego odgałęzienie od wodociągu DN500 Michałkowice-Rozalia. Wodociąg DN250/200 stanowi zasilanie w wodę odbiorców na terenie dzielnicy Siemianowic Śl. - Przełajki oraz Gminy Wojkowice - Nr postępowania OZ/322/19/2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 459 z późn. zm.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 52B, p.V) nie później niż do dnia 23.04.2018 r. do godziny 10:30. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 11:00 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-04-12 plan-orientacyjny-z-przebiegiem-istniejacego-wodociagu-dn-250-200-przewidzianego-do-przebudowy.pdf
2018-04-12 specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-04-12 strona-tytulowa-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
2018-04-12 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-04-19 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2018-04-23 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-05-17 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu materiałów niebezpiecznych.; Część 2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę.; Część 3 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Data publikacji: 10.04.2018
CPV: 34139100-1 Podwozia z kabiną, 34134100-6 Ciężarówki z platformami płaskimi, 43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze, 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z podziałem na 3 części:

Część 1    Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Część 2    Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową koparkę.

Część 3    Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w fabrycznie nową ładowarkę próżniową.

Nr postępowania OZ/322/16/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 poz.1579 – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy. 

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 17 maja 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17 maja 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl w celu wypełnienia formularza JEDZ utowrzonego przez Zamawiającego. Po zaznaczeniu pola "jestem wykonawcą", Wykonawca ma możliwość zaimportowania udostępnionego fortmularza JEDZ/ESPD w postaci pliku espd-request.xml

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych pok.52B, nie później niż do dnia 6 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 6 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-10 espd-request.xml
2018-04-10 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs069-153757-pl.pdf
2018-04-10 siwz-dostawa-samochodow-ciezarowych-z-podzialem-na-3-czesci.pdf
2018-04-10 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-04-10 zalacznik-nr-1-2-do-siwz.docx
2018-04-10 zalacznik-nr-9-do-siwz_jedz_espd-request.zip
2018-05-11 wyslane-sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf
2018-05-11 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-05-11 aktualny-zalacznik-nr-1-do-siwz_formularz-ofertowy.docx
2018-05-14 wyslane-sprostowanie_ogloszenie-zmian-nr-2018-071320.pdf
2018-05-14 ii-tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2018-05-15 opublikowane-ogloszenie-o-sprostowaniu-nr-2018-ojs091-207484-pl.pdf
2018-05-17 opublikowane-ogloszenie-o-sprostowaniu-nr-2018-ojs093-211983-pl.pdf

„Instalacja dozowania pylistego węgla aktywnego na Stacji Uzdatniania Wody Maczki”

Data publikacji: 04.04.2018
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 72212960-6 Usługi opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 48921000-0 System automatyzacji 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nr postępowania OZ/322/14/2018
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 459 z późn. zm.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 52B, p.V) nie później niż do dnia 23.04.2018 r. do godziny 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 

 

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 52B, p.V) nie później niż do dnia 07.05.2018 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 07.05.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-04-04 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-04-04 przedmiary-robot.zip
2018-04-04 siwz-instalacja-dozowania-pylistego-wegla.pdf
2018-04-04 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-04-04 zalaczniki-do-siwz-wersja-edytowalna.docx
2018-04-19 zmiana-tresci-siwz-dot-oz_322_14_2018.pdf
2018-04-19 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-oz_322_14_2018.pdf
2018-04-20 tresc-pytan-z-wyjasnieniaami.pdf
2018-04-24 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-2.pdf
2018-05-07 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf