Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

INFORMACJA dla Wykonawców!

Od dnia 30 października 2018 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uszczelnienie zbiorników terenowych Pszów

Data publikacji: 14.01.2020
CPV: 71320000–7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000–8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71322000–1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uszczelnienie zbiorników terenowych Pszów.

Nr FZP/322/2/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 23 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 23 stycznia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA została zamieszczona na Platformie w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy, pod następującym linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/11014/details 

Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Data publikacji: 09.01.2020
CPV: 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Nr postępowania FZP/322/1/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego:, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 27.01.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 27.01.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/10924/details 

Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice.

Data publikacji: 12.12.2019
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice.

Nr postępowania FZP/322/48/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 8 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 8 stycznia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 28 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 28 stycznia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Ponowna zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/10511/detailsDostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu.

Data publikacji: 10.12.2019
CPV: 24312123-2 Chlorek poliglinowy

Dostawy wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu.

Nr postępowania: FZP/322/47/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: -        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
-        https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 13.01.2020 r. godz.10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/10423/details

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”

Data publikacji: 02.12.2019
CPV: CPV - 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; CPV - 71248000 -8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze” Nr postępowania FZP/322/45/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie  na Platformę poprzez link: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl https://oneplace.marketplanet.pl Wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją dla Wykonawcy dostępną w zakładce
pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego z poziomu Platformy i śledzić
jej ewentualne aktualizacje. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: - w formie pisemnej albo - w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 10:00. -        Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego. -        Wszystkie oferty złożone w formie pisemnej otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym powyżej, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
na  Platformie. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/10202/details 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-01-14 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Przebudowa wodociągu stalowego DN800 w Chorzowie od ul. Siemianowickiej do ul. Kluczborskiej – etap II.

Data publikacji: 29.11.2019
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody; 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali; 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu; 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Przebudowa wodociągu stalowego DN800 w Chorzowie od ul. Siemianowickiej do ul. Kluczborskiej – etap II.

Nr postępowania FZP/322/46/2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php

(przekierowanie  na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

Wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją dla Wykonawcy dostępną w zakładce pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego z poziomu Platformy i śledzić jej ewentualne aktualizacje.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.:

−        w formie pisemnej albo,

−        w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/10194/details


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie”

Data publikacji: 29.11.2019
CPV: CPV - 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; CPV - 71248000 -8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pompowni Góra Wyzwolenia w Chorzowie” Nr postępowania FZP/322/44/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulaminem), którego treść udostępniona
jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu
o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie  na Platformę poprzez link: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl https://oneplace.marketplanet.pl Wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją dla Wykonawcy dostępną w zakładce
pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego z poziomu Platformy i śledzić
jej ewentualne aktualizacje. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj.: - w formie pisemnej albo - w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 10:00. -        Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego. -        Wszystkie oferty złożone w formie pisemnej otrzymane przez Zamawiającego
po terminie wskazanym powyżej, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
na  Platformie. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/10187/details  

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-01-14 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice

Data publikacji: 20.09.2019
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 42000000-6 Maszyny przemysłowe, 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, 51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

Modernizacja systemu sterowania zasuwami przelewu burzowego i nadzoru zapory Goczałkowice. Nr postępowania: FZP/322/34/2019 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019r. poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego Platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link: -      https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl -      https://oneplace.marketplanet.pl Wykonawca winien zapoznać się z instrukcją: „E-Zamawiający – podręcznik Wykonawcy dostępną pod linkiem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce pn.: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” i śledzić jej ewentualne aktualizacje. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w jednej z dwóch dopuszczalnych przez Zamawiającego form, tj. w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SIWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca. Termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 23.10.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 23.10.2019 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod następującym linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/8470/details  

Budowa prototypu systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody.

Data publikacji: 05.02.2019
CPV: 72244000-7 Usługi prototypowania; 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania; 72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika; 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego; 72212100-0 Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania; 72212462-5 Usługi opracowywania oprogramowania matematycznego lub prognozującego; 72212517-6 Usługi opracowywania opgrogramowania informatycznego; 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe; 73110000-6 Usługi badawcze; 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

Budowa prototypu systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody.

Nr postępowania OZ/322/3/2019

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiuebiorstwie woodciągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

Numer umowy o dofinansowanie UDA- RPSL.01.02.00-24-0634/17-00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz.1986 z późn.zm. – dalej „Ustawa”). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.

Dokumenty oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania można uzyskać pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/3210/details. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na Platformie pod adresem https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  nie później niż do dnia 13 marca 201r. do godziny 12:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-05 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2019-ojs025-056719-pl.pdf
2019-02-18 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf
2020-01-08 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Dostawa i instalacja zautomatyzowanych systemów pomiarowych kontroli wskaźników fizyczno-chemicznych jakości wody działających w trybie on-line.

Data publikacji: 16.10.2018
CPV: 38344000-8 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń; 38434560-9 Analizatory chemiczne; 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 51230000-3 Usługi instalowania urządzeń badawczych; 71356300-1 Usługi wsparcia technicznego; 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego; 71356200-0 Usługa pomocy technicznej; 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Dostawa i instalacja zautomatyzowanych systemów pomiarowych kontroli wskaźników fizyczno-chemicznych jakości wody działających w trybie on-line.
Numer postępowania: OZ/322/53/2018

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.01.02.00-24-0637/17-00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 poz.1579 z późn.zm. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.

Uwaga: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy muszą sporządzić w formie: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymWykonawca podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.). Wykonawca może wypełnić JEDZ korzystając z elektronicznego serwisu eESPD przygotowanego przez Komisję Europejską i dostępnego w polskiej wersji językowej pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, w celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego. Zamawiający utworzył i udostępnił formularz JEDZ/ESPD w formacie xml (odrębny plik), który zawiera pola wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego do wypełnienia przez Wykonawcę. Instrukcja sporządzania JEDZ przez Wykonawcę podana jest w Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu lub według takiego samego schematu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w Wydziale Zamówień Publicznych pok 32B nie później niż do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 10:00, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przesyła Zamawiającemu zasyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej oswiadczenia@gpw.katowice.pl.

Dopuszcza się skłądanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego.

 

   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-10-16 espd-request.xml
2018-10-16 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu-zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs199-452807-pl.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.docx
2018-10-16 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-3-do-ogloszenia.pdf
2018-10-16 zalacznik-nr-4-do-ogloszenia-.pdf
2019-01-11 siwz.pdf
2020-01-03 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf