Projekty w ramach RPO-WSL 2014-2020

Spółka otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego”

Projekt polega na zakupie infrastruktury sprzętowej ukierunkowanej na wykorzystywanie energii elektrycznej na własne potrzeby. Istotnym zakresem działań będzie poprawa efektywności energetycznej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na budowę elektrowni fotowoltaicznej usytuowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu.

Celem projektu jest możliwość wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dlatego projekt wpisuje się bezpośrednio w cel określony dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, którym jest : zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej spółki GPW S.A. poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Wartość całkowita projektu: 1 448 453,82 zł

Wartość dofinansowania: 978 004,70 zł