ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Projekty w ramach RPO-WSL 2014-2020

Spółka otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. "Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego" realizowany w latach 2016-2020 współfinansowany był ze środków RPO WSL 2014-2020.

Projekt polegał na zakupie infrastruktury sprzętowej ukierunkowanej na wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej, w celu poprawy efektywności energetycznej Spółki. Całość energii wyprodukowanej z w/w instalacji zużywana jest na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu.

Zrealizowane zadanie wpisuje się bezpośrednio w cel określony dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, którym jest: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw.

Realizacja projektu wpłynęła zarówno na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz przyniosła korzyść dla środowiska przyczyniając się do redukcji emisji gazów w czasie globalnej zmiany klimatu.

Wartość końcowa projektu: 1 333 375,71 zł

Wartość dofinansowania: 977 651,95 zł


Spółka otrzymała dofinansowanie dla projektu pn.
„Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Projekt obejmuje swym zakresem badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, dzięki którym Spółka opracuje innowacyjny, inteligentny system do predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zarządzania ryzykiem. Rezultaty prac badawczych wdrożone zostaną przez Spółkę i stanowić będą podstawę rozwoju przedsiębiorstwa.

Opracowanie algorytmów i modeli do zarządzania ryzykiem oraz predykcji jakości wody i ich implementacja w system informatyczny pozwoli na wypracowanie ścieżki reagowania i zwiększy bezpieczeństwo całego Systemu Zaopatrzenia w Wodę w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A.

Realizowany projekt wpisuje się w cel określony dla Działania 1.2 Osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, którym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Wartość całkowita projektu: 4 932 415,90 zł

Wartość dofinansowania: 2 223 111,12 zł