Rejestr Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

informujemy, że od dnia 01 marca 2021 r. w miejscu księgi akcyjnej został wprowadzony Rejestr Akcjonariuszy. Jest on prowadzony przez profesjonalny podmiot, który według Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie zgody (licencji) Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów jest to mBank S.A. Z datą 01 marca 2021 r. papierowy dokument akcji utracił moc prawną. Akcje istnieją obecnie w formie zapisu elektronicznego w Rejestrze Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 3284KSH wszelkiego rodzaju transakcje na akcjach zdematerializowanych (ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy), a także informacje o zmianie danych akcjonariusza należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy tj. mBank S.A. na adres: rejestrakcjonariuszy@mbank.pl.

Akcjonariusze posiadający w dalszym ciągu papierowe dokumenty akcji do czasu niewpisana do Rejestru Akcjonariuszy nie będą mogli korzystać ze swoich praw udziałowych tj. nie będą mogli m.in. wykonywać prawa głosu na zgromadzeniach Spółki, nie będą uprawnieni do dywidendy itp.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowują moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała do dnia 1 marca 2026 roku. Jeśli zatem w tym okresie Akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji, zostanie wpisany do Rejestru Akcjonariuszy, co ponownie umożliwi mu wykonywanie wspomnianych wcześniej praw udziałowych. Po dniu 1 marca 2026 roku Akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych, utraci roszczenie o wpisanie go do Rejestru Akcjonariuszy na podstawie posiadanych dokumentów akcji Spółki.

Akcjonariusze, którzy w terminie do 26 lutego 2021 r., nie złożyli dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i wpisu do rejestru akcjonariuszy, mogą to uczynić, począwszy od 1 marca 2021 r. do dnia 1 marca 2026 roku zgodnie z procedurami wcześniej wdrożonymi przez Spółkę.

DOSTĘP DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

Rejestr Akcjonariuszy będzie udostępniany na wniosek Akcjonariusza skierowany na adres mailowy: rejestrakcjonariuszy@mbank.pl

Akcjonariusz otrzyma wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy w formie szyfrowanego pliku (informacja o standardzie hasła będzie podawana przy pierwszej wysyłce) na adres mailowy podany do komunikacji we wniosku o wpis do Rejestru.

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom, które posiadają akcje Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ale nie mają możliwości wglądu na stronę internetową Spółki z uwagi na wiek lub stan zdrowia, a także spadkobiercom zmarłych pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., którzy często nie mają świadomości, że zmarły był posiadaczem akcji.