ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody BĘDZIN

Adres: ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin, Tel: 032 761-74-50, 032 269-21-61, E-mail: opw.bedzin@gpw.katowice.pl

Stacja uzdatniania wody w Będzinie ma do dyspozycji dwa niezależne brzegowe ujęcia wody na rzece Czarnej Przemszy. Obecnie pracujące ujęcie znajduje się w niewielkiej odległości od jazu, będącego w gestii elektrowni Łagisza.

Z ujęcia woda rurociągiem grawitacyjnie dopływa do zbiornika czerpalnego pompowni l-go stopnia. Zainstalowane tam pompy podają wodę rurociągiem do hali koagulacji. Do rurociągu tego doprowadzony jest roztwór wodny koagulantu.

W procesie uzdatniania wody w Będzinie stosuje się polichlorek glinu o nazwie PAX lub siarczan glinu. Woda z koagulantem grawitacyjnie dopływa do dwóch komór wolnego mieszania. Każda komora wolnego mieszania wyposażona jest w mieszacz hydrauliczny.

Z komór flokulacji (wolnego mieszania) woda grawitacyjnie wpływa do 4 osadników poziomych. Osadniki pokoagulacyjne wyposażone są w zgarniacze osadu. Czas zatrzymania wody uzdatnianej w osadnikach wynosi min. 12 godzin.

Po procesie sedymentacji woda płynie na filtry piaskowe pośpieszne. W budynku filtrów znajduje się 6 komór filtracyjnych. Wysokość warstwy filtracyjnej wynosi 1,4m.

Woda uzdatniona poddawana jest dezynfekcji dwutlenkiem chloru wytwarzanym na miejscu podawanym w roztworze wodnym do rurociągów DN800 mm i DN700 mm odprowadzających wodę po filtrach do 2 zbiorników wody czystej.

Istnieje możliwość zastąpienia dwutlenku chloru podchlorynem sodu, jak również wprowadzenie wstępnego utleniania wody, w zależności od zmienności jakości wody surowej w rzece. Nad zbiornikami wody czystej znajduje się pompownia IIo podająca wodę do rurociągów magistralnych.