ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody MACZKI

Adres: ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec, Tel: 032 294 81 35; 032 294 81 36, E-mail: zpw.maczki@gpw.katowice.pl
Z Maczek woda dostarczana jest do Sosnowca i Mysłowic

Stacja uzdatniania wody w Maczkach jest zasilana z dwóch ujęć, tj.: z ujęcia wody na rzece Sztole w Ryszce i z ujęcia wody na kanale Centralnym odwadniającym kopalnię piasku "Szczakowa". Wody surowe z obu ujęć doprowadzane są na filtry pospieszne ”stare”. Przed filtracją do wody surowej z kanału Centralnego „Piaskownia” dodawany jest koagulant –polichlorek glinu- PAX 16. po przefiltrowaniu woda czysta poddana jest dezynfekcji za pomocą chloru gazowego a następnie grawitacyjnie przepływa do zbiornika wody czystej, dalej do pompowni II0, skąd pompowana jest do sieci wodociągowej w kierunku Jaworzna oraz Sosnowca. Wody popłuczne po filtracji są grawitacyjnie odprowadzane do odstojników wód popłucznych. Na stacji znajdują się również obiekty technologiczne nie biorące udziału w procesie produkcji. W ciągu tym znajdują się pulsatory z koagulacją i przepompownia z odmulnikiem oraz filtry powolne i pospieszne.

Ujęcie wody w Ryszce jest zlokalizowane na rzece Sztole i składa się z jazy piętrzącego wodę, pompowni wody rzecznej, rurociągu tłocznego i kanału grawitacyjnego Ryszka-Maczki.

Ujęcie na Kanale Centralnym „Piaskownia” W skład ujęcia wchodzą następujące budowle:

  • dwa jazy zastawkowe na kanale odwadniającym piaskownie
  • dwa piaskowniki pionowe
  • pompownia wody surowej
  • dwa piaskowniki poziome.

Obecnie woda z ujęcia piaskownia po wstępnym oczyszczeniu w piaskownikach jest tłoczona na filtry pospieszne. Filtry te składają się z 8 komór o powierzchni 60 m2 każda. Bezpośrednio przed filtrami do wody surowej dozowany jest koagulant PAX 16, który przepływając do komór filtracyjnych miesza się z wodą surową. Natomiast na złożach zachodzi koagulacja w wyniku której usuwane są znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia. Dodatkowo w procesie filtracji woda osiąga parametry zgodne z wymaganiami określonymi dla wody pitnej. Końcowym procesem jest dezynfekcja wody chlorem gazowym. Następnie woda zgromadzona w zbiornikach wody czystej jest tłoczona poprzez pompownie II0 do sieci wodociągowej w kierunku Jaworzna i Sosnowca.
Aktualnie na Stacji Uzdatniania Wody w Maczkach prowadzony jest proces modernizacyjny polegający na przebudowie filtrów pospiesznych z tzw. nowego układu technologicznego. Po zakończeniu tego procesu Stacja będzie dysponowała 16 nowoczesnymi filtrami pospiesznymi z wysoko wydajnym systemem drenażowym. Proces filtracji będzie prowadzony w systemie automatycznym.