ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody STRUMIEŃ

Adres: ul. M.Brodeckiego 17, 43-246 Strumień, Tel: 033 857 01 10; 033 857 01 11, E-mail: opw.strumien@gpw.katowice.pl
ze Strumienia woda dostarczana jest do Żor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego.

Stacja uzdatniania wody w Strumieniu może być zasilana w wodą z dwóch ujęć, tj.:ujęcia brzegowego w km 21 lewego brzegu rzeki Wisły, w cofce zbiornika Goczałkowice i ujęcia zlokalizowanego na zbiorniku Goczałkowice. Oba ujęcia mogą pracować równolegle, a także niezależnie. Z ujęcia na rzece Wiśle dwoma rurociągami betonowymi fi 1000 mm woda doprowadzana jest do dwóch studni zbiorczych, skąd pompami pierwszego stopnia podawana jest do komór ozonowania wstępnego, następnie do hali koagulacji lub bezpośrednio na filtry piaskowe. Ujęcie ze zbiornika goczałkowickiego jest wybudowane w konstrukcji ujęcia brzegowego, gdzie zainstalowano pompy I0

Stację Uzdatniania Wody w Strumieniu wybudowano w latach 1952-1954, a zmodernizowano w latach 1987-2005. Po modernizacji stacji uzdatniania wody w Strumieniu istnieją niejako dwa ciągi technologiczne:

Ciąg pierwszy: woda ujmowana z rzeki Wisły kierowana jest do komór ozonowania wstępnego, następnie lewarowo przepływa do hali koagulacji. Tu, po dodaniu siarczanu glinu, woda przepływa przez 4 komory szybkiego mieszania (wykonane w formie koryta z poprzecznymi do nurtu przegrodami) gdzie następuje dokładne wymieszanie wody surowej z koagulantem. Dalej woda przepływa do komór wolnego mieszania, gdzie ruch wymuszają drabinowe mieszadła z napędem elektrycznym. Z komór wolnego mieszania woda grawitacyjnie spływa do poziomych osadników pokoagulacyjnych. Osadniki te, wykonane są z 6 komór.

Filtry piaskowe pośpieszne składają się z 20 komór pracujących równolegle. Wysokość złóż wynosi 1,1 m, o łącznej powierzchni 800 m2. Prędkość filtracji uzależniona jest od aktualnej wielkości produkcji i jest zmienna. Filtry piaskowe płukane są mieszaniną wodno-powietrzną w kierunku od dołu

Ciąg drugi: po filtrach piaskowych za pomocą pomp pompowni pośredniej woda kierowana jest rurociągiem do komór ozonowania końcowego o pionowym labiryntowym przepływie. Dawka ozonu w zależności od zapotrzebowania może wynosić od 0,4-2,5 mg O3/l, przy czasie kontaktu z wodą ok. 15 min.

Filtry węglowe składają się z 6 komór o łącznej powierzchni 352 m2. Wysokość złoża aktywnego wynosi ok. 1,20 m. Dopływ wody na złoża filtrów węglowych następuje w systemie lewarowym. Prędkość filtracji wynosi od 7 do ponad 10 m3/h/m2, a czas kontaktu wody z węglem aktywnym wynosi od 7 do 11 minut dla pełnej wydajności stacji przy 6-ciu, 5-ciu i 4-ch pracujących złożach.

Płukanie złóż węgla aktywnego odbywa się mieszanką wody i powietrza automatycznie w zależności od temperatury wody. Po filtrach węglowych rurociągiem woda, do której doprowadzona jest woda z chlorem spływa do zbiornika wody czystej usytuowanego pod filtrami piaskowymi. Pojemność tego zbiornika wynosi 2400 m2. Pompy IIo tłoczą wodę uzdatnioną do sieci magistralnej.