Władze Spółki

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest Spółką Akcyjną , w której organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • 80,27% Województwo Śląskie
  • 19,73% Pozostali Akcjonariusze
Rada Nadzorcza
  • Maciej Solarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą NWZ nr 6 z dnia 23 września 2016 r.)
  • Daniel Wiśniowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą ZWZ nr 35 z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
  • Agata Koza - Sekretarz Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą ZWZ nr 31 z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
  • Zbigniew Faruga - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą ZWZ nr 28 z dnia 9 maja 2017 r.)
  • Krzysztof Dzierwa - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą NWZ nr 10 z dnia 27 października 2017 r.)
  • Jan Kubień - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą ZWZ nr 29 z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
  • Leszek Kuta - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą ZWZ nr 30 z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
Zarząd

Łukasz Czopik, z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik dwuletniego programu stypendialnego w zakresie amerykańskiego systemu prawnego realizowanego we współpracy z Chicago-Kent College of Law. Absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu kontroli wewnętrznej, rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania. Certyfikowany przez Ministra Finansów audytor finansowy. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania dużymi podmiotami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny kieruje pracami Zarządu, koordynuje i nadzoruje realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., nadzoruje i koordynuje działalność pionów organizacyjnego i marketingowego a także strategii oraz rozwoju Spółki.

Aleksandra Zamasz, mgr zarządzania i marketingu, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów oraz dyplom ukończenia egzaminu na Członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa wydany przez Ministra Skarbu Państwa.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych koordynuje i nadzoruje prace pionu księgowości oraz pionu zarządzania finansowego.

Mirosław Szemla, mgr techniki, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania kadrami a także specjalistycznego programu szkoleniowego MSWiA i Banku Światowego dotyczącego zarządzania w administracji publicznej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie Executive Master of Business Administration. Ukończył kurs głównych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiada dyplom ukończenia egzaminu na Członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa wydany przez Ministra Skarbu Państwa.
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji koordynuje i nadzoruje prace pionu produkcji, sieci i dystrybucji.