Zapytania ofertowe

Zasilanie na napięciu 230V obiektu komory technologicznej przy ul. Cmentarnej w Czuchowie, gmina Czerwionka - Leszczyny

Data publikacji: 13.12.2019
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne; 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Zasilanie na napięciu 230V obiektu komory technologicznej przy ul. Cmentarnej w Czuchowie, gmina Czerwionka - Leszczyny

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-13 20191213_opis-techniczny_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_projekt-umowy_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_projekt-wykonawczy_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_przedmiar-robot_ppi-024-3035-2019.pdf
2019-12-13 20191213_zalaczniki-1-4-edytowalne_ppi-024-3035-2019.doc
2019-12-13 20191213_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-3035-2019.pdf

Przegląd przewodów kominowych

Data publikacji: 07.11.2019
CPV: 90915000-4, 71356100-9

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-07 formularz-ofertowy.pdf
2019-11-07 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-07 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-11-07 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-11-07 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-11-07 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-11-07 stacje-telefony.pdf
2019-11-07 umowa.pdf
2019-11-07 wykaz-osob.pdf
2019-11-07 wykaz-uslug.pdf
2019-11-07 zalacznik-do-formularza-ofertowego.pdf
2019-11-07 zalacznik-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-07 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-11-25 informacja-z-jawnego-otwarcia.pdf

Wywóz nieczystości płynnych

Data publikacji: 06.11.2019
CPV: 90111300-1, 90410000-4

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-06 formularz-ofertowy.pdf
2019-11-06 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-11-06 zalacznik-formularz-ofertowy.pdf
2019-11-06 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-11-06 umowa-.pdf
2019-11-06 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-11-06 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2019-11-06 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2019-11-06 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2019-11-06 wykaz-uslug.pdf
2019-11-06 zalacznik-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-12-03 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Modernizacja układów pompowych SUW Miedary i Przepompowni Staszic

Data publikacji: 14.10.2019
CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Modernizacja układów pompowych SUW Miedary i Przepompowni Staszic"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 października 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

UWAGA! ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 


Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-14 zalacznik-5-opis-przedmiot-zamowienia-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-14 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-14 zalaczniki_od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-2602-2019.doc
2019-10-14 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-28 wyjasnienie_tresci-zaproszenia-ppi-025-2602-2019.pdf
2019-10-28 zmiana-zalaczniki_od-1-do-4-edytowalne-ppi-025-2602-2019.doc
2019-10-28 zmiana-zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-025-2602-2019.pdf
2019-12-06 20191205_ogloszenie_wybor_najkorzystniejszej_oferty_ppi-025-2602-2019.pdf

Remont pomieszczeń na Ujęciu Wody w Chełmie Śląskim przy ulicy Gamrota 154

Data publikacji: 07.10.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń na Ujęciu Wody w Chełmie Śląskim przy ulicy Gamrota 154

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

UWAGA! Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-07 20191007_projekt-umowy_ppi-025-2552-2019.pdf
2019-10-07 20191007_zalaczniki-edytowalne_ppi-025-2552-2019.doc
2019-10-15 20191015-informacja-o-zmianie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert.pdf
2019-10-15 20191007_opis-techniczny_ppi-po-zmianie-025-2552-2019.pdf
2019-10-15 20191007_przedmiar_ppi-po-zmianie-025-2352-2019.pdf
2019-10-15 20191007_zaproszenie-do-skladania-ofert-po-zmianie-ppi-025-2552-2019.pdf
2019-12-02 20191102_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_ppi-025-2552-2019.pdf