Zapytania ofertowe

Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym zaplecza Murcki przy ul. Białobrzeskiej 4 w Katowicach i pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjno-socjalnym w Mikołowie przy ul. Filaretów 1

Data publikacji: 20.07.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym zaplecza Murcki przy ul. Białobrzeskiej 4 w Katowicach i pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjno-socjalnym w Mikołowie przy ul. Filaretów 1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 4 sierpnia 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-20 przedmiar-murcki-ppi-024-2187-2021.pdf
2021-07-20 przedmiar-oes-mikolow-ppi-024-2187-2021.pdf
2021-07-20 zalacznik-5_opis-techniczny-ppi-024-2187-2021.pdf
2021-07-20 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-2187-2021.pdf
2021-07-20 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-2187-2021.doc
2021-07-20 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-2187-2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja części holu głównego Siedziby Spółki na potrzeby budowy Centrum Monitorowania obiektów GPW S.A”

Data publikacji: 19.07.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja części holu głównego Siedziby Spółki na potrzeby budowy Centrum Monitorowania obiektów GPW S.A”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-19 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_2152_2021.pdf
2021-07-19 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_2152_2021_szkic.pdf
2021-07-19 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_2152_2021.pdf
2021-07-19 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_2152_2021.doc
2021-07-19 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2152_2021.pdf

„Remont pomieszczeń biurowych – pokój nr 23 b, 24 b, 25 b – Katowice ul. Wojewódzka 19” „Remont pomieszczenia biurowego – pokój nr 50 – Katowice ul. Wojewódzka 19”

Data publikacji: 24.06.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont pomieszczeń biurowych – pokój nr 23 b, 24 b, 25 b – Katowice ul. Wojewódzka 19”
„Remont pomieszczenia biurowego – pokój nr 50 – Katowice ul. Wojewódzka 19”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-24 przedmiar-robot-pokoj-nr-23b-nr-24b-nr-25b-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-06-24 przedmiar-robot-pokoj-nr-50-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-06-24 rysunki-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-06-24 zalacznik-5-opis-techniczny_pokoj-nr-23-b-24-b-25-b-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-06-24 zalacznik-5-opis-techniczny_pokoj-nr-50-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-06-24 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-06-24 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-024-1953-2021.doc
2021-06-24 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1953-2021.pdf
2021-07-07 20210706_odpowiedz-1-na-zapytanie_ppi_024_1953_2021.pdf
2021-07-22 20210722_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Data publikacji: 21.06.2021
CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.   SPROSTOWANIE: W punkcie 14.10 Zaproszenia do składania ofert doszło do omyłki pisarskiej tj.: "14.10. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. Na kopercie należy umieścić zapis: „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 maja 2021 roku, godz. 13:00 ” oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy." powinno być: "14.10. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. Na kopercie należy umieścić zapis: „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05 lipca 2021 roku, godz. 10:00 ” oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy."

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-21 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-025-1890-2021.pdf
2021-06-21 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-025-1890-2021.pdf
2021-06-21 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-025-1890-2021.docx
2021-07-01 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-025-1890-2021.pdf
2021-07-22 20210722_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szybu wentylacyjnego „Szczęśliwa Pomoc”

Data publikacji: 18.06.2021
CPV: 71240000-2- Usługi architektoniczne, inżynierskie i planowania; 71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8- Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szybu wentylacyjnego „Szczęśliwa Pomoc”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 lipca 2021 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-18 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_1887_2021.pdf
2021-06-18 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_1887_2021.pdf
2021-06-18 zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_1887_2021.doc
2021-06-18 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_1887_2021.pdf

Wymiana armatury DN1600 w budynku zbiorników wody surowej na terenie ZUW Goczałkowice

Data publikacji: 17.06.2021
CPV: 45000000-7: Roboty budowlane, 45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana armatury DN1600 w budynku zbiorników wody surowej na terenie ZUW Goczałkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 lipca 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-17 przedmiar-robot-ppi-024-1869-2021.pdf
2021-06-17 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi-024-1869-2021.pdf
2021-06-17 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1869-2021.pdf
2021-06-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-024-1869-2021.doc
2021-06-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1869-2021.pdf
2021-06-25 20210625_odpowiedz-1-na-zapytanie_ppi_024_1869_2021.pdf
2021-06-25 20210625_odpowiedz-2-na-zapytanie_ppi_024_1869_2021.pdf
2021-07-22 20210722_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie nowej międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, podłączeniem budynków i włączeniem nowej sieci do przepompowni ścieków – SUW Czaniec”

Data publikacji: 31.05.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie nowej międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, podłączeniem budynków i włączeniem nowej sieci do przepompowni ścieków – SUW Czaniec”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 14 czerwca 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-31 zalacznik-4.1-do-opz_cz-1-ppi_024_1654_2021.pdf
2021-05-31 zalacznik-4.1-do-opz_cz-2-ppi_024_1654_2021.pdf
2021-05-31 zalacznik-4.2-do-opz-ppi_024_1654_2021.pdf
2021-05-31 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi_024_1654_2021.pdf
2021-05-31 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi_024_1654_20.pdf
2021-05-31 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi_024_1654_2021.docx
2021-05-31 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_024_1654_2021.pdf
2021-07-06 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_024_1654_2021-1.pdf

Remont pomieszczenia biurowego – pokój nr 50

Data publikacji: 28.05.2021
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczenia biurowego – pokój nr 50

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 11 czerwca 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-28 przedmiar-robot-ppi-024-1631-2021.pdf
2021-05-28 zalacznik-5_opis-techniczny-ppi-024-1631-2021.pdf
2021-05-28 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1631-2021.pdf
2021-05-28 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-024-1631-2021.doc
2021-05-28 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1631-2021.pdf
2021-06-24 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-ppi-024-1631-2021.pdf

Przebudowa magistrali wodociągowej DN 500 mm w miejscowości Rydułtowy w rejonie ulicy Kasprzaka/Wróblewskiego w formule zaprojektuj i wybuduj

Data publikacji: 18.05.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa magistrali wodociągowej DN 500 mm w miejscowości Rydułtowy w rejonie ulicy Kasprzaka/Wróblewskiego w formule zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 1 czerwca 2021 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-18 zalacznik-5-program-funkcjonalno-uzytkowy-ppi-024-1460-2021.pdf
2021-05-18 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1460-2021.pdf
2021-05-18 zalacznik-nr-1-do-pfu-ppi-024-1460-2021.png
2021-05-18 zalacznik-nr-2-do-pfu-ppi-024-1460-2021.pdf
2021-05-18 zalacznik-nr-3-do-pfu-ppi-024-1460-2021.pdf
2021-05-18 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1460-2021-.docx
2021-05-18 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1460-2021.pdf
2021-07-06 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_1460_2021.pdf

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu PE Dz400/250 Zabrze – Zbrosławice, ETAP II – Gmina Zbrosławice, ETAP III – Miasto Gliwice”

Data publikacji: 17.05.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu PE Dz400/250 Zabrze – Zbrosławice, ETAP II – Gmina Zbrosławice, ETAP III – Miasto Gliwice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2021 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.                                                                                                                                                          ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-05-17 210517_ppi-024-1419-2021_zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2021-05-17 210517_ppi-024-1419-2021_zalacznik-6-projekt-umowy.pdf
2021-05-17 210517_ppi-024-1419-2021_zalaczniki-1-4-oraz-7-edytowalne.doc
2021-05-17 210517_ppi-024-1419-2021_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2021-05-17 dokumentacja-projektowa-etap-ii_gmina-zbroslawice.7z
2021-05-17 dokumentacja-projektowa-etap-iii_miasto-gliwice.7z
2021-05-27 zmiana_tresci_zaproszenia_do_skladania_ofert_ppi_024_1419_2021.pdf
2021-05-27 odpowiedz_na_pytanie_ppi_024_1419_2021.pdf
2021-07-12 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_1419_2021.pdf