Zapytania ofertowe

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Data publikacji: 24.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

OES Mikołów – Remont schodów wejściowych do budynku administracyjno - socjalnego

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_opis-techniczny.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_projekt-umowy.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_przedmiar.pdf
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_zalaczniki-edytowalne-1_4.doc
2019-05-24 20190524_ppi_025_1472_2019_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf

Sprzedaż złomu. Część I Sprzedaż złomu stalowego w ilości ok. 46 Mg Część II Sprzedaż złomu aluminiowego w ilości ok. 13 Mg

Data publikacji: 23.05.2019
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11828

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-23 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Remont podpory rurociągu DN1200 Murcki – Zagórze – OES Mikołów

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont podpory rurociągu DN1200 Murcki – Zagórze – OES Mikołów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 dokumentacja-projektowa.zip
2019-05-17 przedmiar-robot-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-techniczny-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi_025_1413_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1413_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1413_2019.pdf

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: - Zadanie nr 1: Likwidacja budynku kompresorów nr inw. I-00013890 - Zadanie nr 2: Oddział Produkcji Wody Brzezinka likwidacja filtrów pospiesznych nr inw. II-13909, w tym likwidacja zbiornika wody czystej nr inw. II-13902, likwidacja osadnika do napowietrzania wody nr inw. II-13910 oraz likwidacja osadnika żelaza nr inw. II-13911

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:
- Zadanie nr 1: Likwidacja budynku kompresorów nr inw. I-00013890
- Zadanie nr 2: Oddział Produkcji Wody Brzezinka likwidacja filtrów pospiesznych nr inw. II-13909, w tym likwidacja zbiornika wody czystej nr inw. II-13902, likwidacja osadnika do napowietrzania wody nr inw. II-13910 oraz likwidacja osadnika żelaza nr inw. II-13911

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-budynek-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-obiekty-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi_025_1408_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi_025_1408_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_025_1408_2019.pdf

Remont zbiorników wody uzdatnionej – Przepompownia Paprocany

Data publikacji: 17.05.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont zbiorników wody uzdatnionej – Przepompownia Paprocany

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-17 przedmiar-robot-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi_025_1407_2019.doc
2019-05-17 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1407_2019.pdf
2019-05-17 zdjecia-pogladowe-zpi_025_1407_2019.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie nr 2 Dostawa wirnika żeliwnego – SUW Łazy”

Data publikacji: 08.05.2019
CPV: 42124290-3 części do pomp

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11782

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-08 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

„Wycena działki 869/66 zlokalizowanej w Knurowie–Szczygłowicach przy ulicy Leśnej”

Data publikacji: 08.05.2019
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-08 formularz-ofertowy-zalacznik-1.pdf
2019-05-08 opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-2.pdf
2019-05-08 oswiadczenie-o-niewykluczeniu-zalacznik-5.pdf
2019-05-08 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zalacznik-4.pdf
2019-05-08 rodo-oswiadczenie-wykonawcy-zalacznik-7.pdf
2019-05-08 rodo-oswiadczenie-zgoda-zalacznik-6.pdf
2019-05-08 umowa-na-operat-zalacznik-3.pdf
2019-05-08 wykaz-osob-zalacznik-8.pdf
2019-05-08 wykaz-uslug-zalacznik-9.pdf
2019-05-08 zaproszenie.pdf
2019-05-21 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 1 Dostawa przepustnicy DN 200 SUW Łazy”

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: 42512510-6 przepustnice do wody

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=erfxRepoOut&USER_MENU_HOVER=erfx_repo_out

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-15 ogloszenie-o-zmianie-terminu.pdf

„Wycena wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności drogi na nieruchomościach GPW S.A. zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim, Orzeszu, Imielinie”

Data publikacji: 19.04.2019
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-19 formularz-ofertowy-zalacznik-1.pdf
2019-04-19 opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-2.pdf
2019-04-19 oswiadczenie-o-niewykluczeniu-zalacznik-5.pdf
2019-04-19 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zalacznik-4.pdf
2019-04-19 rodo-oswiadczenie-wykonawcy-zalacznik-7.pdf
2019-04-19 rodo-oswiadczenie-zgoda-zalacznik-6.pdf
2019-04-19 umowa-na-operat-zalacznik-3.pdf
2019-04-19 wykaz-osob-zalacznik-8.pdf
2019-04-19 wykaz-uslug-zalacznik-9.pdf
2019-04-19 zaproszenie.pdf
2019-04-29 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2019-05-17 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofert.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN800 Mysłowice – Traugutt na odcinku od ul. Skałki do ul. Leśnej”

Data publikacji: 16.04.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN800 Mysłowice – Traugutt na odcinku od ul. Skałki do ul. Leśnej”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-16 20190416_opis-przedmiotu-zamowienia_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-04-16 20190416_projekt-umowy_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-04-16 20190416_zalacznik-plan-orientacyjny_zpi-025-1173-2019.jpg
2019-04-16 20190416_zalaczniki-edytowalne-1-4_zpi-025-1173-2019.doc
2019-04-17 20190416_zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-1173-2019.pdf
2019-04-26 20190426_informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-1173-2019.pdf