Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont podpory odcinka napowietrznego rurociągu DN 1200 Murcki – Zagórze oraz komory naziemnej - OSM Murcki (obecnie OES Mikołów)

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont podpory odcinka napowietrznego rurociągu DN 1200 Murcki – Zagórze oraz komory naziemnej - OSM Murcki (obecnie OES Mikołów)   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_1156_2018.pdf
2018-03-20 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1156_2018.pdf
2018-03-20 zalaczniki-1-4-zpi_025_1156_2018.doc
2018-03-20 zaproszenie-zpi_025_1156_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego SUW Czaniec"

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego SUW Czaniec   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 audyt-energetyczny-budynku-mieszkalnego-w-kobiernicach.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142.2018-zalacznik-nr-5-opz.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142.2018-zalacznik-nr-6-umowa-projekt.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142.2018-zaproszenie.pdf
2018-03-20 zpi.025.1142._zal.-od-1-4-edytowalne.docx

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN 1000 nad rzeką Markówka – OSM Pszów (obecnie OES Żory)

Data publikacji: 13.03.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ściany oporowej przy przejściu wodociągu DN 1000 nad rzeką Markówka – OSM Pszów (obecnie OES Żory)   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-13 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-03-13 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-03-13 zalaczniki-1-4-zpi_025_1059_2018.doc
2018-03-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_1059_2018.pdf
2018-03-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_1059_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji remontu portierni i budynku socjalnego z wiatą na terenie ujęcia wody Goczałkowice

Data publikacji: 12.03.2018
CPV: 7171000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji remontu portierni i budynku socjalnego z wiatą na terenie ujęcia wody Goczałkowice   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-12 zalacznik-4-projekt-umowy-zpi_025_1048_2018.pdf
2018-03-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_1048_2018.pdf
2018-03-12 zalaczniki-1-4-zpi_025_1048_2018.doc
2018-03-12 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi_025_1048_2018.pdf
2018-03-23 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi_025_1048_2018.pdf

Szkolenie w dziedzinie BHP w jednostkach organizacyjnych GPW S.A.

Data publikacji: 01.03.2018
CPV: 80550000-4 usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:  Zorganizowanie i przeprowadzenie w  latach 2018 i 2019 szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka   Akcyjna w Katowicach. 

Ofertę należy złożyć w terminie : do 13 marca 2018 r. do godz. 9.30na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Kancelaria Zamawiającego lub Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pokój 19 ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice . 
        Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.   Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 10.00  pokój nr 19.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-02 zaproszenie-szkolenie.pdf
2018-03-02 zal.-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu.pdf
2018-03-02 zal.-nr-2-formularz-ofertowy.pdf
2018-03-02 zal.-nr-3-wz-r-umowy.pdf
2018-03-02 zal.-nr-4-wykaz-uslug.pdf
2018-03-02 zal.-nr-5-wykaz-os-b.pdf
2018-03-02 zal.-nr-7_-oswiadczenie-o-braku-wykluczenia.pdf
2018-03-02 zal.-nr-6_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.pdf

Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie

Data publikacji: 01.03.2018
CPV: 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont budynku transformatorowni – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu – Piekary Śląskie   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-01 dokumentacja-projektowa-zpi-025-908-2018.zip
2018-03-01 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-908-2018.pdf
2018-03-01 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-908-2018.pdf
2018-03-01 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-908-2018.doc
2018-03-01 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-908-2018.pdf
2018-03-08 20180308_odpowiedz-na-zapytanie-zpi-025-908-2018.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zasilania rezerwowego SUW Łazy

Data publikacji: 12.02.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzory nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zasilania rezerwowego SUW Łazy   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_671_2018.pdf
2018-02-12 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_671_2018.pdf
2018-02-12 zalaczniki-1-4-zpi_025_671_2018.doc
2018-02-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_671_2018.pdf
2018-02-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_671_2018.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego OSM Pszów

Data publikacji: 12.02.2018
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzory nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego OSM Pszów   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_670_2018.pdf
2018-02-12 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_670_2018.pdf
2018-02-12 zalaczniki-1-4-zpi_025_670_2018.doc
2018-02-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_670_2018.pdf
2018-02-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_670_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja Budynku filtrów wodnych nr inw.I-80001 OPW Katowice Kostuchna”

Data publikacji: 06.02.2018
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja Budynku filtrów wodnych nr inw.I-80001 OPW Katowice Kostuchna”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-07 opis-przedmiotu-zam-wienia-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-07 projekt-umowy-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-07 zalaczniki-1-4-zpi_025_560_2018.doc
2018-02-07 zaproszenie-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-13 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi_025_560_2018.pdf
2018-02-16 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_560_2018.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach”

Data publikacji: 06.02.2018
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-06 opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-06 wzor-umowy-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-06 zalaczniki-1-4_zpi_025_554_2018.docx
2018-02-06 zaproszenie-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-13 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-zpi_025_554_2018.pdf
2018-02-16 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi_025_554_2018.pdf
2018-03-21 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zpi_025_554_2018.pdf