Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Zapytania ofertowe

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Wydziału Transportu w Piekarach Śląskich ul. Rozalki 1

Data publikacji: 13.10.2017
CPV: 45000000-7 Prace budowlane; 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Wydziału Transportu w Piekarach Śląskich ul. Rozalki 1   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 października 2017 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 27 października 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-13 dokumentacja-projektowa-uproszczona-zpi-025-4176-2017.zip
2017-10-13 przedmiar-robot-zpi-025-4176-2017.pdf
2017-10-13 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-4176-2017.pdf
2017-10-13 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-4176-2017.pdf
2017-10-13 zalaczniki-1-4-zpi-025-4176-2017.doc
2017-10-13 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-4176-2017.pdf

Wywóz nieczystości płynnych

Data publikacji: 12.10.2017
CPV: 90111300-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-12 formularz-ofertowy.pdf
2017-10-12 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-10-12 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2017-10-12 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-10-12 umowa.pdf
2017-10-12 wykaz-uslug.pdf
2017-10-12 zalacznik-do-formularza-ofertowego.pdf
2017-10-12 zalacznik-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-10-12 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

Dostawa urządzeń do zabezpieczeń technicznych obiektów Spółki

Data publikacji: 09.10.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: 

Dostawa urządzeń do zabezpieczeń technicznych obiektów Zamawiającego

nr postęowania ZAPO/OZG/39/2017

 

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 17.10.2017r. godz.9.00 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-09 zaproszenie.pdf
2017-10-09 zal_1-formularz-ofertowy-cctv-sswin.pdf
2017-10-09 zal-2-formularz-cenowy-opis-produktow-cctv-sswin.pdf
2017-10-09 zal-3-oswiadczenie-1.pdf
2017-10-09 zal-4-oswiadczenie-2.pdf
2017-10-09 zal-5-wzor-umowy.pdf
2017-10-09 zal-6-specyfikacja.pdf
2017-10-09 zal-7-wykaz-dostaw.pdf
2017-10-12 odpowiedz-na-pytania-1.pdf
2017-10-13 odpowiedz-na-pytania-2.pdf
2017-10-13 zal_1-formularz-ofertowy-cctv-sswin-aktualny.pdf
2017-10-13 zmiana-tresci-zaproszenia.pdf
2017-10-13 odpowiedz-na-pytania-3.pdf
2017-10-17 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z podziałem na części

Data publikacji: 02.10.2017
CPV: 72.40.00.00-4 - Usługi internetowe, 72.31.80.00-7 - Usługi przesyłu danych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  Świadczenie usług telekomunikacyjnych z podziałem na dwie części:

  • Część 1 – Usługi w zakresie transmisji danych pomiędzy jednostkami Spółki, 
  • Część 2 – Usługi w zakresie dostępu do Internetu.
Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 7.11.2017r. godz.11.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-02 01-formularz-ofertowy.pdf
2017-10-02 02a-formularz-cenowy-transmisja.pdf
2017-10-02 02b-formularz-cenowy-internet.pdf
2017-10-02 03-osw-o-braku-podst-do-wykluczenia.pdf
2017-10-02 04-osw-o-spelnieniu-warunkow-udzialu.pdf
2017-10-02 05-opz-transmisja-danych.pdf
2017-10-02 07-wzor-umowy-na-internet.pdf
2017-10-02 08-wzor-umowy-na-transmisje-danych.pdf
2017-10-02 00-zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2017-10-02 06-opz-internet.pdf
2017-10-11 01-formularz-ofertowy.docx
2017-10-11 02a-formularz-cenowy-transmisja.docx
2017-10-11 02b-formularz-cenowy-internet.docx
2017-10-11 03-osw-o-braku-podst-do-wykluczenia.docx
2017-10-11 04-osw-o-spelnieniu-warunkow-udzialu.docx
2017-10-12 ogloszenie-o-zmianie-terminu-skladania-ofert.pdf
2017-10-16 odpowiedzi-na-pytania-20171016.pdf
2017-10-17 ogloszenie-o-zmianie-terminu-skladania-20171017-ofert.pdf
2017-10-18 odpowiedzi-na-pytania-20171018.pdf

Remont komina na SUW Zawada

Data publikacji: 15.09.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont komina na SUW Zawada   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2017 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 29 września 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-15 dokumentacja-projektowa-zpi-025-3789-2017.zip
2017-09-15 zal-1-4-edytowalne-zpi-025-3789-2017.doc
2017-09-15 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-3789-2017.pdf
2017-09-15 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-3789-2017.pdf
2017-09-15 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3789-2017.pdf
2017-09-29 20170929_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_zpi-025-3789-2017.pdf
2017-10-09 20171009_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi w ramach zdania inwestycyjnego pn. Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego

Data publikacji: 14.09.2017
CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40‑026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14 zaprasza do złożenia oferty na:   Usługa pełnienia  nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi w ramach zdania inwestycyjnego pn. Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa
Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2017r. roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-14 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-opz.pdf
2017-09-14 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-umowa.pdf
2017-09-14 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-zal-3.doc
2017-09-14 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-zal-4.doc
2017-09-14 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14.pdf
2017-09-25 zapytania_wyjasnienia_zmiany-w-zaproszeniu-17.09.25.pdf
2017-09-25 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-opz_zmiana-17.09.25.pdf
2017-09-25 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-umowa_zmiana-17.09.25.pdf
2017-09-25 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14_zmiana-17.09.25.pdf
2017-09-28 zmiany-w-zaproszeniu-17.09.28.pdf
2017-09-28 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14_zmiana-17.09.28.pdf
2017-10-04 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14-zal-3-zmiana-17.10.04.doc
2017-10-04 zaproszenie-zr_025_63_2017-17.09.14_zmiana-17.10.04.pdf
2017-10-04 zmiany-w-zaproszeniu-17.10.04.pdf
2017-10-16 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-17.10.16.pdf

Wycena metra kwadratowego działki w Tychach przy ul. Wierzbowej.

Data publikacji: 14.09.2017
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-14 formularz-ofertowy.pdf
2017-09-14 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-09-14 umowa-na-operat.pdf
2017-09-14 wykaz-osob.pdf
2017-09-14 wykaz-uslug.pdf
2017-09-14 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2017-09-26 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Wycena nieruchomości zlokalizowanej w Pyskowicach – Dzierżnie, działka nr 150.

Data publikacji: 14.09.2017
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-14 formularz-ofertowy.pdf
2017-09-14 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-09-14 umowa-na-operat.pdf
2017-09-14 wykaz-osob.pdf
2017-09-14 wykaz-uslug.pdf
2017-09-14 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2017-09-25 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2017-10-10 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Wycena Nieruchomosci zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ul. Kościelnej 15

Data publikacji: 14.09.2017
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-14 formularz-ofertowy.pdf
2017-09-14 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-09-14 umowa-na-operat_wycena-chropaczowa.pdf
2017-09-14 wykaz-osob.pdf
2017-09-14 wykaz-uslug.pdf
2017-09-14 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2017-09-22 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2017-10-10 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Wycena nieruchomości zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Staszica 124

Data publikacji: 14.09.2017
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-14 formularz-ofertowy.pdf
2017-09-14 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2017-09-14 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-09-14 umowa-na-operat_wycena-czeladzi.pdf
2017-09-14 wykaz-osob.pdf
2017-09-14 wykaz-uslug.pdf
2017-09-14 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2017-09-21 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2017-10-10 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf