Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Zapytania ofertowe

Dostawa fabrycznie nowych węży gaśniczych tłocznych, hydrantowych tłocznych wraz z przełącznikami dla jednostek organizacyjnych Spółki

Data publikacji: 22.06.2017
CPV: 44482100-3 –węże gaśnicze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowych węży gaśniczych tłocznych, hydrantowych tłocznych wraz z przełącznikami dla jednostek organizacyjnych Spółki” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 29.06.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-22 zal.-2-formularz-cenowy-opis-przedmiotu-zamowienia-17-weze.pdf
2017-06-22 zal.-nr-1-formularz-ofertowy-weze-1.pdf
2017-06-22 zal.-nr-4-oswiadczenie-2weze.pdf
2017-06-22 zal.-nr-5-projekt-umowy_dostawa-wezy-pozarniczych-17.pdf
2017-06-22 zal.-nr3-oswiadczenie-3weze.pdf
2017-06-22 zaproszenie-zapoozg-12-17_dostawa-wezy-poz.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż szynowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu DH2 i VT614

Data publikacji: 22.06.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN – wpłacono w całości (dalej: „Spółka”), informuje, że ogłosiło przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na: spalinowy zespół trakcyjny 2-członowy typu DH2 SN 83-003 o numerze bocznym 3231 nr fabryczny 85484, spalinowy zespół 3-członowy  VT-614 SN 84-001 nr fabryczny 614026-3, 614025-5, 914023-7, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-002 nr fabryczny 95800914005-3, 95800614010-6, 95800614009-8, (dalej łącznie: „Przedmioty Przetargu”). Spółka prowadzi przetarg w celu zaspokojenia się z umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. zawartej z Inteko Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, KRS nr: 0000425506, NIP: 9542737919) poprzez sprzedaż Przedmiotów Przetargu.   Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 58 w siedzibie Spółki.   Przedmioty Przetargu można oglądać w dniach od 06 lipca 2017 roku, do 20 lipca 2017 roku (14 dni )  w godz. 730 do 1330 po uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z Panem Mariuszem Lewickim, tel. +48 32 6038 731 oraz tel. 513 016 278.    Wysokość ceny wywoławczej: 2.113.125.00 zł (słownie: dwa miliony  sto trzynaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) netto ,odpowiednio zespół trakcyjny DH2 3231 398.125,00  zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) netto, zespół trakcyjny VT-614  SN 84-001, 857.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) netto, zespół trakcyjny VT-614 SN 84-002  857.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) netto Wysokość wadium: 211.312,50 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta dwanaście złotych 50/100), Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w przetargu należy składać w siedzibie Spółki pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, w kancelarii Spółki (pokój nr 1) do dnia 21 lipca 2017 r. do godziny 9:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-22 regulamin-organizowania-przetargu-publicznego-na-sprzedaz-majatku-trwalego-przez-gpw.pdf
2017-05-22 umowa-sprzedaz-pojazdy-dh-i-vt.pdf
2017-05-22 zalacznik-nr-1_oswiadczenie-oferenta.pdf
2017-06-22 gpw_obwieszczenie-o-przetargu-pojazdy-dh-i-vt-21-lipca-2017r.pdf

Remont elewacji budynku hali maszyn – Przepompownia Paprocany

Data publikacji: 20.06.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont elewacji budynku hali maszyn – Przepompownia Paprocany   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 lipca 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-20 przedmiar-zpi-025-2585-2017.pdf
2017-06-20 zal-1-4-zpi-025-2585-2017.docx
2017-06-20 zal-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2585-2017.pdf
2017-06-20 zal-6-umowa-zpi-025-2585-2017.pdf
2017-06-20 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2585-2017.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont placów i dróg na terenie OSM Mikołów

Data publikacji: 19.06.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont placów i dróg na terenie OSM Mikołów   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 7 lipca 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-19 zal-1-4-zpi-025-2563-2017.doc
2017-06-19 zal-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2563-2017.pdf
2017-06-19 zal-nr-6-umowa-zpi-025-2563-2017.pdf
2017-06-19 zalacznik-mapowy-zpi-025-2563-2017.pdf
2017-06-19 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2563-2017.pdf

Dostawa15 sztuk fabrycznie nowych, przeznaczonych do zabudowy w instalacji wody pitnej ZUW Goczałkowice, przepustnic mimośrodowych międzykołnierzowych DN 400 PN 10 o długości zabudowy 125 mm sprzężonych z samohamownymi napędami elektrycznymi.

Data publikacji: 16.06.2017
CPV: 42512510-6 –przepustnice do wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę 15 sztuk fabrycznie nowych, przeznaczonych do zabudowy w instalacji wody pitnej ZUW Goczałkowice, przepustnic mimośrodowych międzykołnierzowych DN400 PN10 o długości zabudowy 125mm sprzężonych z samohamownymi napędami elektrycznymi” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19,40-026  Katowice do dnia: 30.06.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-16 zal.-3-oswiadczenie-o-wykluczeniu-przepustnice.pdf
2017-06-16 zal.1-formularz-ofertowy-przepustnice-2.pdf
2017-06-16 zal.2_formularz-cenowy-przepustnice-1.pdf
2017-06-16 zal.4-oswiadczenie-o-spelnieniu-przepustnice.pdf
2017-06-16 zal.5-wzor-umowy_-15szt.-przepustnic.pdf
2017-06-16 zapo140617-zaproszenie-przepustnice.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Data publikacji: 12.06.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec"   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-12 zal-1_4-zpi-025-2471-2017.doc
2017-06-12 zal-5-opis-przedmiotu-zam-wienia-zpi-025-2471-2017.pdf
2017-06-12 zal-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-2471-2017.pdf
2017-06-12 zal-6-umowa-zpi-025-2471-2017.pdf
2017-06-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2471-2017.pdf

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla oddziałów Zamawiającego

Data publikacji: 09.06.2017
CPV: 16311100-8 – kosiarki do trawników; 16160000-4 – różny sprzęt ogrodniczy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla oddziałów Zamawiającego” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 23.06.2017r. godz.12.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-09 zal.1-zestawienie-sprzetu-kosiarki_17.pdf
2017-06-09 zal.2-adresy-dostaw-kosiarki-.pdf
2017-06-09 zal.3-formularz-ofertowy-kosiarki.pdf
2017-06-09 zal.4-formularz-cenowy-kosiarki.pdf
2017-06-09 zal.56-oswiadczenia_kosiarki.pdf
2017-06-09 zal.7-kosiarki_wz-r-umowy_17.pdf
2017-06-09 zal.7-kosiarki_wzor-umowy_17.pdf
2017-06-12 zapo-kosiarki_2017.pdf
2017-06-23 informacja-z-otwarcia_kosiarki.pdf

Doradztwo przy rozliczaniu i monitoringu projektu pn. Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego

Data publikacji: 08.06.2017
CPV: 79421100-1 Usługi zarzadzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40‑026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14 zaprasza do złożenia oferty na usługę:   Doradztwo przy rozliczaniu i monitoringu projektu pn. Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego
Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2017r. roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-08 zaproszenie-zr_026_39_2017-17.06.08-opz.pdf
2017-06-08 zaproszenie-zr_026_39_2017-17.06.08.pdf
2017-06-08 zaproszenie-zr_026_39_2017-17.06.08-umowa.pdf
2017-06-08 zaproszenie-zr_026_39_2017-17.06.08-zal-4.doc
2017-06-08 zaproszenie-zr_026_39_2017-17.06.08-zal-5.doc
2017-06-19 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-17.06.19.pdf

Remont ogrodzenia terenu pola osadowego ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 07.06.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont ogrodzenia terenu pola osadowego ZUW Dziećkowice   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-07 przedmiar-zpi-025-2031-2017.pdf
2017-06-07 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-2431-2017.pdf
2017-06-07 zal-6-wzor-umowy-zpi-025-2431-2017.pdf
2017-06-07 zalaczniki-1-4-zpi-025-2431-2017.docx
2017-06-07 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2431-2017.pdf
2017-06-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2431-2017.pdf

„Remont ogrodzenia terenu zakładu ZUW Dziećkowice”- część frontowa

Data publikacji: 07.06.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont ogrodzenia terenu zakładu ZUW Dziećkowice”- część frontowa   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-07 przedmiar-zpi-025-2432-2017.pdf
2017-06-07 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-2432-2017.pdf
2017-06-07 zal-6-wzor-umowy-zpi-025-2432-2017.pdf
2017-06-07 zalaczniki-1-4-zpi-025-2432-2017.docx
2017-06-07 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2432-2017.pdf
2017-06-23 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-2432-2017.pdf