Zapytania ofertowe

Przeprowadzenie badań monitoringowych dot. analizy obecności substancji PPCP w wodzie w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra i SUW Kozłowa Góra | Performance of monitoring tests for the analysis of the presence of PPCP substances in water in the area of Kozłowa Góra reservoir catchment and SUW (Water Treatment Station) Kozłowa Góra

Data publikacji: 15.05.2020
CPV: 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:

"Przeprowadzenie badań monitoringowych dot. analizy obecności substancji PPCP w wodzie w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra i SUW Kozłowa Góra”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2020 do godziny 13:00 drogą pocztową lub osobiście do siedziby Spółki w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.

Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

-------

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, registered in the District Court (Sąd Rejonowy) for Katowice – Wschód (East) in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under the number 0000247533, having its Business Entity number (REGON) 271506695, Tax ID number (NIP) 634 012 87 88, share capital: PLN 425,875,100.00 - paid in full, phone no. +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/, hereby invites to submit an offer for:

"Performance of monitoring tests for the analysis of the presence of PPCP substances in water in the area of Kozłowa Góra reservoir catchment and SUW (Water Treatment Station) Kozłowa Góra”.

The offer should be submitted by May 29, 2020 by 1:00 pm by post or in person to the Company's headquarters in Katowice at ul. Wojewódzka 19, Poland.

The date and time of delivery is decisive. All offers received after the deadline specified above will not be opened, but will be immediately returned to Contractors.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-05-15 zalacznik_1_do_zaproszenia_opz_15052020.pdf
2020-05-15 zalacznik_2_do_zaproszenia_formularz_ofertowy_15052020-.docx
2020-05-15 zalacznik_3_do_zaproszenia_projekt_umowy_15052020.pdf
2020-05-15 zalacznik_4_do_zaproszenia_oswiadczenie_15052020.pdf
2020-05-15 zalacznik_5_do_zaproszenia_rodo_15052020.pdf
2020-05-15 zalaczniki_do_umowy_15052020_zal2.pdf
2020-05-15 zalaczniki_do_umowy_15052020_zal3.pdf
2020-05-15 zaproszenie_do_skladania_ofert_15052020.pdf
2020-05-15 agreement_appen_2_15052020.pdf
2020-05-15 agreement_appen_3_15052020.pdf
2020-05-15 appen_1_describtion_of_the_subject_matter_15052020.pdf
2020-05-15 appen_2_bid_form_15052020-.docx
2020-05-15 appen_3_model_agreement_15052020.pdf
2020-05-15 appen_4_statement_15052020.pdf
2020-05-15 appen_5_gdpr_clause_15052020.pdf
2020-05-15 invitation_to_tender_15052020.pdf

Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania i doboru materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowej na obszarze obsługiwanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Data publikacji: 08.05.2020
CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania i doboru materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowej na obszarze obsługiwanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-05-08 20200508_ppi-024-1101-2020_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2020-05-08 20200508_ppi-024-1101-2020_projekt-umowy.pdf
2020-05-08 20200508_ppi-024-1101-2020_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2020-05-08 20200508_ppi-024-1101-2020_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-05-20 20200518_odpowiedz-na-zapytanie_ppi_024-1101-2020.pdf

Remont izolacji dachu budynku hali maszyn Góry Wyzwolenia

Data publikacji: 08.05.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont izolacji dachu budynku hali maszyn Góry Wyzwolenia

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2020 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-05-08 opis_techniczny_ppi_024_1096_2020.pdf
2020-05-08 projekt_umowy_ppi_024_1096_2020.pdf
2020-05-08 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_1096_2020.doc
2020-05-08 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_1096_2020.pdf
2020-05-20 nowy_przedmiar_ppi_024_1096_2020.pdf
2020-05-20 odpowiedz_na_pytanie_i_informacja_o_zmianie_tresci_zaproszenia_ppi_024_1096_2020.pdf

Naprawa dachu na budynku pompowni II stopnia - SUW Maczki

Data publikacji: 08.05.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawa dachu na budynku pompowni II stopnia - SUW Maczki

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-05-08 opis_techniczny_ppi_024_1095_2020.pdf
2020-05-08 projekt_umowy_ppi_024_1095_2020.pdf
2020-05-08 przedmiar_ppi_024_1095_2020.pdf
2020-05-08 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_1095_2020.doc.doc
2020-05-08 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_1095_2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont budynku transformatorów – SUW Miedary"

Data publikacji: 27.04.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont budynku transformatorów – SUW Miedary"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-27 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_991_2020.pdf
2020-04-27 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_991_2020.pdf
2020-04-27 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_991_2020.doc
2020-04-27 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_991_2020.pdf

"Remont magazynu paliw - OES Zagórze"

Data publikacji: 14.04.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont magazynu paliw – OES Zagórze

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-04-14 20200414_opis-techniczny-ppi-024-857-2020.pdf
2020-04-14 20200414_projekt-umowy-ppi-024-857-2020.pdf
2020-04-14 20200414_przedmiar-ppi-024-857-2020.pdf
2020-04-14 20200414_zalaczniki-edytowalne-1-4-ppi-024-857-2020.doc
2020-04-14 20200414_zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-857-2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych – ZUW Dziećkowice”

Data publikacji: 30.03.2020
CPV: 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych – ZUW Dziećkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.


UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 


Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-30 20200330_zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_754_2020.pdf
2020-03-30 20200330_zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_754_2020.pdf
2020-03-30 20200330_zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_754_2020.doc
2020-03-30 20200330_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_754_2020.pdf
2020-04-07 20200407-odpowiedzi-na-pytania_ppi_024_754_2020.pdf
2020-04-16 20200416_informacja_o_zmianie_tresci_zaproszenia_ppi_024_754_2020.pdf
2020-04-16 20200416_odpowiedz_na_pytanie_ppi_024_754_2020.pdf
2020-04-21 20200421_odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_754_2020.pdf
2020-04-22 20200422_odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_754_2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja kotłowni na działkach położonych przy ul. Gamrot”

Data publikacji: 19.03.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja kotłowni na działkach położonych przy ul. Gamrot”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-19 zalacznik_1-4_edytowalne_ppi_024_682_2020.doc
2020-03-19 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_682_2020.pdf
2020-03-19 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_682_2020.pdf
2020-03-19 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_682_2020.pdf
2020-05-08 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_682_2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja budynku chlorowni – SUW Miedary Nr inwentarzowy I-90518”

Data publikacji: 16.03.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja budynku chlorowni – SUW Miedary Nr inwentarzowy I-90518”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-16 20200316_zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_647_2020.pdf
2020-03-16 20200316_zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_647_2020.pdf
2020-03-16 20200316_zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_647_2020.docx
2020-03-16 20200316_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppp-024-647-2020.pdf
2020-05-08 20200507_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi-647-2020.pdf