Zapytania ofertowe

OES Mikołów – Remont pomieszczenia dyżurki i maszynowni w pompowni na Górze Wyzwolenia

Data publikacji: 15.03.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

OES Mikołów – Remont pomieszczenia dyżurki i maszynowni w pompowni na Górze Wyzwolenia"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-15 20190315_przedmiar-zpi-025-904-2019.pdf
2019-03-15 20190315_zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-904-2019.pdf
2019-03-15 20190315_zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-904-2019.pdf
2019-03-15 20190315_zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-904-2019.doc
2019-03-15 20190315_zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-904-2019.pdf

„Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w 2019r”

Data publikacji: 12.03.2019
CPV: CPV: 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodniczych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247533, posługującym się NIP 634-012-87-88, numerem REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym o kapitale zakładowego 425 875 100,00 zł, opłaconym w całości, tel.: +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, adres www: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w 2019r” Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz. 1200 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Kancelaria Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 22.03.2019 r. godz. 1230, (SALKA KONFERENCYJNA, pokój nr 7 - parter). 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-12 zal1-formularz-ofertowy-klima-19-.pdf
2019-03-12 zal2-opis-przedmiotu-zamowienia-i-warunki-zabudowy-klima-19.pdf
2019-03-12 zal3-wykaz-osob-klima-19.pdf
2019-03-12 zal4-oswiadczenie_o-braku-podstaw-klima-19.pdf
2019-03-12 zal5-oswiadczenie_o-spelnieniu-warunkow-klima-19.pdf
2019-03-12 zal6-projekt-umowy-klima-19-2.pdf
2019-03-12 zaproszenie-zapo-oa13539519-klima-19.pdf
2019-03-18 odpowiedzi-na-pytania-klima-19.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 w Zabrzu w rejonie ul. 3-go Maja"

Data publikacji: 12.03.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 w Zabrzu w rejonie ul. 3-go Maja"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-12 plan-orientacyjny-zpi-025-866-2019.pdf
2019-03-12 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-866-2019.pdf
2019-03-12 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-866-2019.pdf
2019-03-12 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-866-2019.doc
2019-03-12 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-866-2019.pdf

"Wykonanie deratyzacji w obiektach Spółki w 2019 r."

Data publikacji: 07.03.2019
CPV: 90923000-3, 90921000-9

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Wykonanie deratyzacji w obiektach Spółki w 2019 r.” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, pok. nr 9, 40-026  Katowice do dnia: 18.03.2019 godz.1000.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-07 zal.-2__formularz-ofertowy.docx
2019-03-07 zal.-3_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-4_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-5_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-6_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zal.-7_oswiadczenie.pdf
2019-03-07 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2019-03-19 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

„Wycena nieruchomości zlokalizowanej w Goczałkowicach - Zdroju w okolicy ul. Jeziornej (działka nr 4522/74)”

Data publikacji: 06.03.2019
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-06 formularz-ofertowy-zalacznik-1.pdf
2019-03-06 opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-2.pdf
2019-03-06 oswiadczenie-o-niewykluczeniu-zalacznik-5.pdf
2019-03-06 owiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zalacznik-4.pdf
2019-03-06 rodo-oswiadczenie-wykonawcy-zalacznik-7.pdf
2019-03-06 rodo-oswiadczenie-zgoda-zalacznik-6.pdf
2019-03-06 umowa-zalacznik-3.pdf
2019-03-06 wykaz-osob-zalacznik-8.pdf
2019-03-06 wykaz-uslug-zalacznik-9.pdf
2019-03-06 zaproszenie.pdf
2019-03-18 informacja-z-jawnego-otwarcia.pdf

Remont podpory rurociągu DN1200 Murcki – Zagórze – OES Mikołów

Data publikacji: 25.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Remont podpory rurociągu DN1200 Murcki – Zagórze – OES Mikołów”
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   
Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 15 marca 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-25 dokumentacja-projektowa-zpi-025-707-2019.zip
2019-02-25 zal-1do-4-edytowalne-zpi-025-707-2019.docx
2019-02-25 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-707-2019.pdf
2019-02-25 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-707-2019.pdf
2019-02-25 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-707-2019.pdf
2019-03-15 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-707-2019.pdf

Postępowanie konkursowe na wybór brokera ubezpieczeniowego

Data publikacji: 11.02.2019
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociagów S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na podstawie załączonego Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Spółki. Oferty należy składać do 8 marca 2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-11 ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego.pdf
2019-02-11 regulamin-konkursu-ofert-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego.pdf
2019-02-11 umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
2019-02-11 umowa-zlecenia-brokerskiego.pdf
2019-02-15 formularz-ofertowy.doc
2019-03-06 pytania-i-odpowiedzi_do-konkursu-na-wybor-brokera.pdf
2019-03-08 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf

Remont pomieszczeń laboratorium w budynku administracyjnym – SUW Kozłowa Góra

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:
  „Remont pomieszczeń laboratorium w budynku administracyjnym – SUW Kozłowa Góra”


  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 12:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  
  Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 13:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 przedmiar-zpi-025-532-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-532-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-532-2019.pdf
2019-02-08 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-532-2019.doc
2019-02-14 zaproszenie.pdf
2019-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-532-2019.pdf

Remont budynku socjalno-laboratoryjnego – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:
  „Remont budynku socjalno-laboratoryjnego – ZUW Dziećkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 przedmiar-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-1-4-edytowalne-zpi-025-534-2019.doc
2019-02-08 zalacznik-5-opis-techniczny-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-534-2019.pdf
2019-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-534-2019.pdf

Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku

Data publikacji: 08.02.2019
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-08 projekt-wykonawczy_zpi-025-533-2019.pdf
2019-02-08 przedmiar_zpi-025-533-2019.pdf
2019-02-08 stwiorb_zpi-025-533-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-5-opis-techniczny_zpi-025-533-2019.pdf
2019-02-08 zalacznik-6_projekt-umowy_zpi-025-533-2019.pdf
2019-02-08 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-533-2019.doc
2019-02-08 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-533-2019.pdf
2019-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert_zpi-025-533-2019.pdf
2019-03-18 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_zpi-025-533-2019.pdf