Zapytania ofertowe

Wykonanie oceny stanu technicznego kominów stalowych

Data publikacji: 16.10.2020
CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie oceny stanu technicznego kominów stalowych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2020 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-10-16 zalacznik-11_projekt_umowy_ppi_025_2466_2020.pdf
2020-10-16 zalaczniki-5-10_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_025_2466_2020.pdf
2020-10-16 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_025_2466_2020.doc
2020-10-16 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_025_2466_2020.pdf

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Zabłocie

Data publikacji: 09.10.2020
CPV: 45260000–7 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45317000–2 – Inne instalacje elektryczne; 45331210–1 – Instalowanie wentylacji

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Zabłocie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-10-09 przedmiar_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-1_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-2_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-3_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-4_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 zalacznik-5-opis_techniczny_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_2392_2020.pdf
2020-10-09 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_2392_2020.doc
2020-10-09 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2392_2020.pdf

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Data publikacji: 09.10.2020
CPV: 45260000–7 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45317000–2 – Inne instalacje elektryczne; 45331210–1 – Instalowanie wentylacji; 90650000–8 – Usługi usuwania azbestu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-10-09 przedmiar_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-1_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-2_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-3_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-4_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 rysunek-5_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 zalacznik-5-opis_techniczny_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_2391_2020.pdf
2020-10-09 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_2391_2020.doc
2020-10-09 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2391_2020.pdf

Wywóz nieczystości płynnych

Data publikacji: 02.10.2020
CPV: 90111300-1, 90410000-4

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-10-02 formularz-ofertowy.pdf
2020-10-02 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2020-10-02 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2020-10-02 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2020-10-02 rodo-oswiadczenie-wykonawcy.pdf
2020-10-02 rodo-oswiadczenie-zgoda.pdf
2020-10-02 umowa-.pdf
2020-10-02 wykaz-uslug.pdf
2020-10-02 zalacznik-formularz-ofertowy.pdf
2020-10-02 zalacznik-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2020-10-02 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2020-10-16 informacja-z-jawnego-otwarcia.pdf

Wykonanie czyszczenia kanalizacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody Czaniec w ramach zadania pn. Przebudowa międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej

Data publikacji: 30.09.2020
CPV: 90640000-5 – Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych; 90400000-1 – Usługi utylizacji nieczystości; 71336000-2 – Dodatkowe usługi inżynieryjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie czyszczenia kanalizacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody Czaniec w ramach zadania pn. Przebudowa międzyobiektowej sieci kanalizacyjnej

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 października 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-30 zalacznik-4-opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_2315_2020.pdf
2020-09-30 zalacznik-5-projekt_umowy_ppi_024_2315_2020.pdf
2020-09-30 zalaczniki-edytowalne-1-3_ppi_024_2315_2020.doc
2020-09-30 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2315_2020.pdf
2020-10-05 zalacznik-przedmiar-robot_ppi_024_2315_2020.pdf

Remont dwóch transformatorów średniego napięcia TAOa 4000/20 – OES Mikołów

Data publikacji: 17.09.2020
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne; 45232221-7 Podstacje transormatorowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Remont dwóch transformatorów średniego napięcia TAOa 4000/20 – OES Mikołów"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-17 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_2226_2020.pdf
2020-09-17 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_2226_2020.doc
2020-09-17 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2226_2020.pdf
2020-09-18 zalacznik-5-opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_2226_2020.pdf
2020-09-28 odpowiedz_na_pytanie_ppi_024_2226_2020.pdf
2020-10-15 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_2226_2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dla nowoprojektowanego zakładu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu”

Data publikacji: 17.09.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dla nowoprojektowanego zakładu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 października 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-17 20200917_ppi-024-2213-2020_opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-5.pdf
2020-09-17 20200917_ppi-024-2213-2020_projekt-umowy-zalacznik-6.pdf
2020-09-17 20200917_ppi-024-2213-2020_zalacznik-graficzny-do-opz.pdf
2020-09-17 20200917_ppi-024-2213-2020_zalaczniki-edytowalne-1_4.doc
2020-09-17 20200917_ppi-024-2213-2020_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-09-29 20200929_ppi-024-2213-2020_ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Zabłocie

Data publikacji: 04.09.2020
CPV: 45260000–7 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45317000–2 – Inne instalacje elektryczne; 45331210–1 – Instalowanie wentylacji

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Zabłocie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_opis-techniczny-zalacznik-5.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_projekt-umowy-zalacznik-6.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_przedmiar.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_rysunek-1.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_rysunek-2.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_rysunek-3.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_rysunek-4.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_zalaczniki-edytowlane-1-4.doc
2020-09-04 20200904_ppi-024-2019-2020_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-10-09 20201009_ppi-024-2019-2020_ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Data publikacji: 04.09.2020
CPV: 45260000–7 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45317000–2 – Inne instalacje elektryczne; 45331210–1 – Instalowanie wentylacji; 90650000–8 – Usługi usuwania azbestu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa stropodachu budynku przepompowni w ramach inwestycji pn.: Przebudowa przepompowni opaskowej Frelichów

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_opis-techniczny-zalacznik-5.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_projekt-umowy-zalacznik-6.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_przedmiar.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_rysunek-1.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_rysunek-2.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_rysunek-3.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_rysunek-4.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_rysunek-5.pdf
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_zalaczniki-edytowalne-1-4.doc
2020-09-04 20200904_ppi-024-2018-2020_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-10-09 20201009_ppi-024-2018-2020_ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf

Przebudowa wodociągu DN600/560 lub renowacja DN600/600 Czeladź ul. Będzińska

Data publikacji: 27.08.2020
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane;45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa wodociągu DN600/560 lub renowacja DN600/600 Czeladź ul. Będzińska

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 września 2020 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 11 września 2020 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-27 zalacznik-5-opis_techniczny_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-08-27 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-08-27 zalacznik-plany-orientacyjne-etap-i-i-ii-wraz-ze-schematem_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-08-27 zalacznik-profil_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-08-27 zalacznik-przedmiar_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-08-27 zalacznik-szkic_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-08-27 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_2002_2020.doc
2020-08-27 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-09-03 odpowiedz_na_pytanie_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-09-04 odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_2002_2020_cz2.pdf
2020-09-09 odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_2002_2020_cz3.pdf
2020-09-11 informacja_z_otwarcia_ofert_ppi_024_2002_2020.pdf
2020-09-17 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ppi_024_2002_2020.pdf