Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont oświetlenia zewnętrznego SUW Czaniec w Kobiernicach”

Data publikacji: 15.01.2021
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont oświetlenia zewnętrznego SUW Czaniec w Kobiernicach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.   UWAGA:   W dniu 19.01.2021 roku zmianie uległ Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składnia ofert.   Zmiana dotyczy umieszczenia składowej Ceny ofertowej zamówienia tj. poz. 2)   Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w §10 ust. 1 Umowy w wysokości:   netto: 1.000,00. zł, (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),   brutto: 1.230,00 zł, (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)   Reszta pozostaje bez zmian.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-01-15 20210115_ppi-024-81-2021_projekt-umowy.pdf
2021-01-15 20210115_ppi-024-81-2021_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2021-01-19 20210115_ppi-024-81-2021-zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2021-01-19 20210115_ppi-024-81-2021_zalaczniki-edytowalne-1_4.doc

Wymiana ślusarki w zbiornikach terenowych „Pszów” OES Żory

Data publikacji: 04.01.2021
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana ślusarki w zbiornikach terenowych „Pszów” OES Żory

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-01-04 20210104_projekt_wykonawczy_ppi_024_2_2021.pdf
2021-01-04 20210104_przedmiar_ppi_024_2_2021.pdf
2021-01-04 20210104_rysunek_a-01_ppi_024_2_2021.pdf
2021-01-04 20210104_rysunek_a-z_ppi_024_2_2021.pdf
2021-01-04 20210104_stwior_ppi_024_2840_2021.pdf
2021-01-04 20210104_zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_2_2021.pdf
2021-01-04 20210104_zalacznik_6_wzor_umowy_ppi_024_2_2021.pdf
2021-01-04 20210104_zalaczniki_1-4_edytowalne_ppi_024_2_2021.doc
2021-01-04 20210104_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2_2021.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja Stacji 110/6kV IMIELIN w ZUW Dziećkowice oraz w Stacji JAMNICE na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim poprzez wymianę zabezpieczeń na zasilaniach stacji”

Data publikacji: 28.12.2020
CPV: 71320000-7 Uslugi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja Stacji 110/6kV IMIELIN w ZUW Dziećkowice oraz w Stacji JAMNICE na terenie Ujęcia Wody Dziećkowice w Chełmie Śląskim poprzez wymianę zabezpieczeń na zasilaniach stacji”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-28 zalacznik-5-opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_3127_2020.pdf
2020-12-28 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_3127_2020.doc
2020-12-28 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_3127_2020.pdf
2020-12-28 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_3127_2020.pdf
2020-12-31 zmiana_tresci_zaproszenia_do_skladania_ofert_ppi_024_3127_2020.pdf

Usługi dostępu do Internetu i transmisji danych

Data publikacji: 18.12.2020
CPV: 72400000- 4 Usługi internetowe 72318000- 7 Usługi przesyłu danych

Postępowanie Nr FZP/322/74/2020 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 30.12.2020r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich  w dniu 30.12.2020r. o godzinie 10:30 w sali nr 32B w siedzibie Zamawiającego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-18 strona-tytulowa-zaproszenia.pdf
2020-12-18 zalacznik-nr-1-do-zaproszenia_formularz-ofertowy-wraz-z-formularzem-cenowym-w-wersji-edytowalnej.doc
2020-12-18 zalacznik-nr-2-i-nr-3-do-zaproszenia_oswiadczenia-w-wersji-edytowalnej-.doc
2020-12-18 zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-12-22 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2020-12-30 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2021-01-15 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Przebudowa wodociągu DN400mm na Dz315 PE Gliwice ul. Na Łuku

Data publikacji: 18.12.2020
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane;45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa wodociągu DN400mm na Dz315 PE Gliwice ul. Na Łuku

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2021 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-18 zalacznik-5-opis_techniczny_ppi_024_3046_2020.pdf
2020-12-18 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_3046_2020.pdf
2020-12-18 zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi_024_3046_2020.doc
2020-12-18 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_3046_2020.pdf

Wykonanie przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy 311kW w Rudzie Śląskiej.

Data publikacji: 17.12.2020
CPV: 09331200-0, 0933200-5

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy 311kW w Rudzie Śląskiej”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2020 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-12-17 zalacznik1_formularz_ofertowy.pdf
2020-12-17 zalacznik2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu.pdf
2020-12-17 zalacznik3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf
2020-12-17 zalacznik4_zawiadomienie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf
2020-12-17 zalacznik6_projekt_umowy.pdf
2020-12-17 zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf
2020-12-23 zalacznik_nr_5_opz.pdf
2020-12-23 odpowiedzi_na_pytania.pdf
2020-12-23 schemat_instalacji.pdf
2020-12-23 schemat_instalacji_1.pdf
2020-12-30 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2021-01-14 ogloszenie_o_wyniki-postepowaniu.pdf

Wymiana ślusarki w zbiornikach terenowych „Pszów” OES Żory

Data publikacji: 27.11.2020
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana ślusarki w zbiornikach terenowych „Pszów” OES Żory

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-11-27 20201127_projekt_wykonawczy_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_przedmiar_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_rysunek_a-01_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_rysunek_a-z_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_stwior_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_zalacznik_6_wzor_umowy_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-11-27 20201127_zalaczniki_1-4_edytowalne_ppi_024_2840_2020.doc
2020-11-27 20201127_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-12-02 odpowiedzi_na_pytania_ppi_024_2840_2020.pdf
2020-12-31 20201231_ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_2840_2020.pdf

Przebudowa wodociągu DN400mm na Dz315 PE Gliwice ul. Na Łuku

Data publikacji: 16.11.2020
CPV: 45000000-7: Roboty budowlane, 45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa wodociągu DN400mm na Dz315 PE Gliwice ul. Na Łuku

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-11-16 zalacznik-5-opis_techniczny_ppi_024_2719_2020.pdf
2020-11-16 zalacznik-6-projekt_umowy_ppi_024_2719_2020.pdf
2020-11-16 zalaczniki-1-4_ppi_024_2719_2020.doc
2020-11-16 zaproszenie_do_skladania-_ofert_ppi_024_2719_2020.pdf
2020-11-20 gliwice-dn400.png
2020-12-10 20201130_ppi-024-2719-2020_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2020-12-17 ogloszenie-o-uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_2719_2020.pdf

Wymiana słupów na terenie rozdzielni 110/6 kV w ZUW Dziećkowice i UW Jamnice - oświetlenie terenu

Data publikacji: 06.11.2020
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana słupów na terenie rozdzielni 110/6 kV w ZUW Dziećkowice i UW Jamnice - oświetlenie terenu

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-11-06 20201106_ppi-024-2644-2020_opis-techniczny.pdf
2020-11-06 20201106_ppi-024-2644-2020_projekt-umowy.pdf
2020-11-06 20201106_ppi-024-2644-2020_zalaczniki-edytowalne-1-4.doc
2020-11-06 20201106_ppi-024-2644-2020_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-11-17 20201117_odpowiedz-na-zapytanie.pdf
2020-12-14 20201210_ppi-024-2644-2020_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalno–laboratoryjnym – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 06.11.2020
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalno–laboratoryjnym – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-11-06 20201106_ppi-024-2643-2020_opis-techniczny.pdf
2020-11-06 20201106_ppi-024-2643-2020_projekt-umowy.pdf
2020-11-06 20201106_ppi-024-2643-2020_zalaczniki-edytowalne-1-4.doc
2020-11-06 20201106_ppi-024-2643-2020_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2020-12-04 20201203_ppi-024-2643-2020_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf