Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja kotłowni na działkach położonych przy ul. Gamrot”

Data publikacji: 19.03.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja kotłowni na działkach położonych przy ul. Gamrot”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-19 zalacznik_1-4_edytowalne_ppi_024_682_2020.doc
2020-03-19 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_682_2020.pdf
2020-03-19 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_682_2020.pdf
2020-03-19 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_682_2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja budynku chlorowni – SUW Miedary Nr inwentarzowy I-90518”

Data publikacji: 16.03.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Likwidacja budynku chlorowni – SUW Miedary Nr inwentarzowy I-90518”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-16 20200316_zalacznik_5_opis_techniczny_ppi_024_647_2020.pdf
2020-03-16 20200316_zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_647_2020.pdf
2020-03-16 20200316_zalaczniki_edytowalne_1-4_ppi_024_647_2020.docx
2020-03-16 20200316_zaproszenie_do_skladania_ofert_ppp-024-647-2020.pdf

„Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w 2020r.”

Data publikacji: 12.03.2020
CPV: CPV: 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodniczych.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40 – 026 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posługującą się NIP 634 012 87 88, numerem REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 875 100,00 zł - wpłacono w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu, nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019, poz. 118 t.j.) tel +48 32 603 88 61, faks +48 32 603 86 14 Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w 2020r” Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 26.03.2020 r. do godz. 1200 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Kancelaria Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 26.03.2020r. godz. 1230, (SALKA KONFERENCYJNA, pokój nr 7 - parter).    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 26.03.2020r. godz. 1230, (SALKA KONFERENCYJNA, pokój nr 7 - parter). 
NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZONEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZAMAWIAJĄCY PROSI WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O NIE PRZYBYWANIE NA OTWARCIE OFERT. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAPO/ZA/1353/72/2020 ZOSTANIE ZAMIESZCZONA na stronie internetowej www.gpw.katowice.pl  w zakładce "przetargi- zapytania ofertowe”   

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-12 zal1-opz-i-wykaz-urzadzen.-1.pdf
2020-03-12 zal2-formularz-ofertowy.pdf
2020-03-12 zal3-wzor-protokol-serwisowy-pokontrolny.pdf
2020-03-12 zal4-projekt-umowy-klima-20.pdf
2020-03-12 zal5-oswiadczenie_o-spelnieniu-warunkow-klima-20-1.pdf
2020-03-12 zal6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-klima-20.pdf
2020-03-12 zal7-klauzula_rodo.pdf
2020-03-12 zaproszenie-zapo-klima-20.pdf
2020-03-27 informacja-z-jawn.-otwarcia-klima-20.pdf

Remont magazynu paliw – OES Zagórze

Data publikacji: 06.03.2020
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont magazynu paliw – OES Zagórze

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2020 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-03-06 20200306_opis-techniczny-ppi-024-587-2020.pdf
2020-03-06 20200306_projekt-umowy-ppi-024-587-2020.pdf
2020-03-06 20200306_przedmiar-ppi-024-587-2020.pdf
2020-03-06 20200306_zalaczniki-edytowalne-1-4-ppi-024-587-2020.doc
2020-03-06 20200306_zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-587-2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont budynku transformatorów – SUW Miedary"

Data publikacji: 28.02.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont budynku transformatorów – SUW Miedary"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 marca 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-28 20200228_opis-przedmiotu-zamowienia_ppi-024-515-2020.pdf
2020-02-28 20200228_projekt-umowy_ppi-024-515-2020.pdf
2020-02-28 20200228_zalaczniki-edytowalne-1-4_ppi-024-515-2020.doc
2020-02-28 20200228_zaproszenie-do-skladania-ofert_ppi-024-515-2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ” SUW Miedary, Przepompownia Staszic - Modernizacja systemu odwodniania podziemnej hali maszyn C”

Data publikacji: 13.02.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”SUW Miedary, Przepompownia Staszic - Modernizacja systemu odwodniania podziemnej hali maszyn C”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-13 zalacznik_1-4_edytowalne_ppi_024_381_2020.doc
2020-02-13 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_381_2020.pdf
2020-02-13 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_381_2020.pdf
2020-02-13 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_381_2020.pdf

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przepompownia Paprocany - oświetlenie terenu

Data publikacji: 03.02.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przepompownia Paprocany - oświetlenie terenu

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-02-03 zalacznik_1-4_edytowalne_ppi_024_255_2020.doc
2020-02-03 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_255_2020.pdf
2020-02-03 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_255_2020.pdf
2020-02-03 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_255_2020.pdf
2020-02-18 20200218_odpowiedz-na-zapytanie-ppi-024-255-2020.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ” SUW Miedary, Przepompownia Staszic - Modernizacja systemu odwodniania podziemnej hali maszyn C”

Data publikacji: 03.01.2020
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”SUW Miedary, Przepompownia Staszic - Modernizacja systemu odwodniania podziemnej hali maszyn C”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-01-03 zalacznik_1-4_edytowalne_ppi_024_12_2020.doc
2020-01-03 zalacznik_5_opis_przedmiotu_zamowienia_ppi_024_12_2020.pdf
2020-01-03 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_12_2020.pdf
2020-01-03 zaproszenie_do_skladania_ofert_ppi_024_12_2020.pdf
2020-02-13 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania_ppi-024_12_2020.pdf