Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Zapytania ofertowe

Dostawa fabrycznie nowych 22 szt. wodomierzy przemysłowych, śrubowych z poziomą i pionową osią wirnika p

Data publikacji: 21.08.2017
CPV: 38421100-3 -wodomierze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowych 22 sztuk wodomierzy przemysłowych, śrubowych z poziomą i pionową osią wirnika przeznaczonych do wody zimnej”. Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 31.08.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-21 zal-nr-1_-zapo-20-formularz-ofertowy-22-sztuki-wodomierzy-2.pdf
2017-08-21 zal-nr-2_-zapo-20-formularz-cenowy-22-sztuki-wodomierzy-1.pdf
2017-08-21 zal-nr-3_zapo-20-oswiadczenie-o-wykluczeniu-22-wodomierze.pdf
2017-08-21 zal-nr-4_zapo-20-oswiadczenie-o-spelnieniu-22szt.-wodomierzy.pdf
2017-08-21 zal-nr-5-zapo-20_projekt-umowy-22szt.-wodomierzy.pdf
2017-08-21 zapo20082017-zaproszenie-22szt.-wodomierzy.pdf

Remont rurociągu DN 1200 (Murcki - Zagórze) odcinek napowietrzny

Data publikacji: 18.08.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont rurociągu DN 1200 (Murcki - Zagórze) odcinek napowietrzny   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 1 września 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-18 przedmiar-zpi-025-3398-2017.pdf
2017-08-18 zal-1-4-zpi-025-3398-2017.docx
2017-08-18 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-3398-2017.pdf
2017-08-18 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-3398-2017.pdf
2017-08-18 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3398-2017.pdf

Remont komory rurociągu DN 500 (ul.Wrzosowa-Skałki OSM Murcki) odcinek napowietrzny

Data publikacji: 18.08.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont komory rurociągu DN 500 (ul. Wrzosowa-Skałki OSM Murcki) odcinek napowietrzny   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 1 września 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-18 przedmiar-zpi-025-3399-2017.pdf
2017-08-18 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-3399-2017.pdf
2017-08-18 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-3399-2017.pdf
2017-08-18 zal.-1-4-zpi-025-3399-2017.docx
2017-08-18 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3399-2017.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec”

Data publikacji: 18.08.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 1 września 2017 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-18 zal-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-3400-2017.pdf
2017-08-18 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-3400-2017.pdf
2017-08-18 zal.-1-4-zpi-025-3400-2017.doc
2017-08-18 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3400-2017.pdf

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZAKUP POJAZDÓW DH2 I VT 614

Data publikacji: 18.08.2017
CPV:

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT  
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN – wpłacono w całości (zwane dalej: „Sprzedającym”), Niniejszym informuje o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup spalinowego zespołu trakcyjnego 2-członowego typu DH2 SN 83-003 o numerze bocznym 3231 nr fabryczny 85484, spalinowego zespołu 3-członowego  VT-614 SN 84-001 nr fabryczny 614026-3, 614025-5, 914023-7, spalinowego zespołu 3-członowego VT-614 SN 84-002 nr fabryczny 95800914005-3, 95800614010-6, 95800614009-8, (dalej razem „Pojazdy” a każdy z osobna jako „Pojazd”) i informuje, że ofertę (wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium) należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, Kancelarii siedziby Sprzedającego pokój nr 1, nie później niż do dnia 14 września 2017 r. do godziny 9:00.   Ceny wywoławcze poszczególnych Pojazdów wynoszą odpowiednio: 1)      Dla Pojazdu DH2 SN 83-003: 77.000.00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych netto) , 2)      Dla Pojazdu VT 614  SN 84-001: 124.000.00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych netto), 3)      Dla Pojazdu VT 614  SN 84-002: 124.000.00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych netto)   Wadium w wymaganej wysokości oddzielnie dla danego Pojazdu, zgodnie z treścią oferty, należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego o nr: 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521. Wysokość wadium wynosi odpowiednio:   1)        Dla Pojazdu DH2 SN 83-003:  9.500.00 zł (dziewięć tysięcy pięćset  złotych ) , 2)        Dla Pojazdu VT 614  SN 84-001: 15.250.00 zł (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), 3)        Dla Pojazdu VT 614  SN 84-002:  15.250.00 zł (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 58 w dniu: 14 września 2017 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert będzie jawne, podczas którego zostaną odczytane dane Oferentów i oferowane kwoty. Osoba do kontaktu; Mariusz Lewicki, tel. 32 60 38 731, 513 016 278 email:m.lewicki@gpw.katowice.pl Warunki postępowania zostały określone w zaproszeniu.     

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-18 projekt_umowy_sprzedazy_pojazdy-dh2-i-vt-1.pdf
2017-08-18 zalacznik-nr-2-i-3_formularz-ofertowy_siw_16.08.2017.pdf
2017-08-18 zaprosznie-do-zlozenia-ofert-dh2-i-vt.pdf

Świadczenie usług rozliczania oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Data publikacji: 11.08.2017
CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy; 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne; 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju; 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40‑026 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadająca numery REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14 zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług rozliczania oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w Regulaminie Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w trybie zapytania ofertowego na podstawie §62-64 Regulaminu.Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.08.2017r. roku do godz. 9:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA  w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 25.08.2017r. roku o godz. 9:30 w salce konferencyjnej 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-11 zal-nr-1_formularz-ofertowy-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-3-wykaz-wykonanych-uslug-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-4-wykaz-osob-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zal-nr-6-projek-umowy-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-11 zaproszenie-do-skladania-ofert-zt-025-320-301-2017.pdf
2017-08-21 pytania-i-opowiedzi-do-zaproszenia.pdf
2017-08-21 zal-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zt-025-320-301-2017-po-modyfikacji.pdf
2017-08-21 zal-nr-6-projek-umowy-zt-025-320-301-2017_po_modyfikacji.pdf
2017-08-22 pytania-i-opowiedzi-do-zaproszenia-22082017.pdf
2017-08-22 zal-nr-6-projek-umowy-zt-025-320-301-2017_po_modyfikacji_22.08.2017.pdf

Remont komina na SUW Zawada

Data publikacji: 11.08.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Remont komina na SUW Zawada   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-11 dokumentacja-projektowa-zpi-025-3330-2017.zip
2017-08-11 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-3330-2017.pdf
2017-08-11 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-3330-2017.pdf
2017-08-11 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3330-2017.pdf

Zakup fabrycznie nowych 5 odbiorników geodezyjnych GNSS z kontrolerem i szkoleniem z obsługi urządzenia

Data publikacji: 09.08.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: 

Zakup fabrycznie nowych 5 odbiorników geodezyjnych GNSS z kontrolerem i szkoleniem z obsługi urządzenia

 

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 21.08.2017r. godz.10.00 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-09 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-08-09 zal-1-formularz-ofertowy.pdf
2017-08-09 zal-2-formularz-cenowy.pdf
2017-08-09 zal-3-i-4-oswiadczenia.pdf
2017-08-09 zal-5-umowa-gps.pdf
2017-08-09 zaproszenie.pdf
2017-08-16 tresc-zapytania-z-wyjasnienieniami_gnss.pdf
2017-08-22 informacja-z-jawnego-otwarcia-gnss-21082017.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia terenu osadników wraz z doprowadzeniem zasilania z wewnętrznej rozdzielni Ujęcia Wody Piaskownia SUW Maczki

Data publikacji: 08.08.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia terenu osadników wraz z doprowadzeniem zasilania z wewnętrznej rozdzielni Ujęcia Wody Piaskownia SUW Maczki   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 18 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-08 opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-3276-2017.pdf
2017-08-08 projekt-umowy-zpi-025-3276-2017.pdf
2017-08-08 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-3276-2017.doc
2017-08-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3276-2017.pdf
2017-08-18 20170818_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi-025-3276-2017.pdf

Likwidacja bocznicy kolejowej na terenie ZUW Goczałkowice wraz z odzyskiem materiału

Data publikacji: 08.08.2017
CPV: 45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Likwidacja bocznicy kolejowej na terenie ZUW Goczałkowice wraz z odzyskiem materiału   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 22 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  
UWAGA!! Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.  Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-08-08 zal-1-4-zpi-025-3277-2017.doc
2017-08-08 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-3277-2017.pdf
2017-08-08 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-3277-2017.pdf
2017-08-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-3277-2017.pdf
2017-08-17 20170816_odpowiedz-na-zapytanie-zpi-025-3277-2017.pdf
2017-08-18 wyjasnienie-tresci-zaproszenia-z-informacja-o-przesunieciu-terminu-skladania-ofert-zpi-025-3277-2017.pdf
2017-08-22 informacja-o-zmianie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-zpi-025-3277-2017.pdf