Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odbudowa chlorowni na SUW Kozłowa Góra”

Data publikacji: 08.01.2019
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Odbudowa chlorowni na SUW Kozłowa Góra”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-08 zal.-nr-1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_zpi_025_91_2019.pdf
2019-01-08 zal.-nr-2-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_zpi_025_91_2019.pdf
2019-01-08 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi_025_91_2019.pdf
2019-01-08 zalacznik-6-projekt-umowy_zpi_025_91_2019.pdf
2019-01-08 zalaczniki-1-do-4-edytowalne_zpi_025_91_2019.docx
2019-01-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_91_2019.pdf

Remont budynku socjalno-laboratoryjnego – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 04.01.2019
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont budynku socjalno-laboratoryjnego – ZUW Dziećkowice”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-04 przedmiar_zpi-025-50-2019.pdf
2019-01-04 zalacznik-5_opis-techniczny_zpi-025-50-2019.pdf
2019-01-04 zalacznik-6_projekt-umowy_zpi-025-50-2019.pdf
2019-01-04 zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-50-2019.doc
2019-01-04 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-50-2019.pdf

Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku

Data publikacji: 04.01.2019
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-04 projekt-wykonawczy_zpi-025-51-2019.pdf
2019-01-04 przedmiar_zpi-025-51-2019.pdf
2019-01-04 stwiorb_zpi-025-51-2019.pdf
2019-01-04 zalacznik-5-opis-techniczny_zpi-025-51-2019.pdf
2019-01-04 zalacznik-6_projekt-umowy_zpi-025-51-2019.pdf
2019-01-04 zalaczniki-1-4-edytowalne_zpi-025-51-2019.doc
2019-01-04 zaproszenie-do-skladania-ofert_zpi-025-51-2019.pdf
2019-01-18 informacja-z-otwarcia-ofert-zpi-025-51-2019.pdf

„Serwis systemu łączności znajdujący się na wyposażeniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.”

Data publikacji: 02.01.2019
CPV: CPV 50330000 - 7 usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, CPV 50334110 - 9 usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247533, posługującym się NIP 634-012-87-88, numerem REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym o kapitale zakładowego 425 875 100,00 zł, opłaconym w całości, tel.: +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, adres www: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Serwis systemu łączności znajdujący się na wyposażeniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” . Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 1200 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Wydział Administracji, Spraw Pracowniczych i Socjalnych (pokój nr 9 - parter). Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w dniu: 11.01.2019 r. godz. 1230, (pokój nr 7 - parter).

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-01-02 zal.nr-1_projekt-umowy.pdf
2019-01-02 zal.nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2019-01-02 zal.nr-3_formularz-ofertowy.pdf
2019-01-02 zal.nr-4_formularz-cenowy.pdf
2019-01-02 zal.nr-5_oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.pdf
2019-01-02 zal.nr-6_wykaz-wykonywanych-uslug.pdf
2019-01-02 zal.nr-7_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2019-01-02 zal.nr-8_oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
2019-01-02 zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2019-01-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

„Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”

Data publikacji: 04.12.2018
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   „Remont pomieszczeń w budynku magazynowo-garażowym OES Czarny Las” i „Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym OES Czarny Las”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia 2018 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-04 zalacznik-5-opis-techniczny-budynek-mag-garazowy-zpi_025_3704_2018.pdf
2018-12-04 zalacznik-5-opis-techniczny-i-przedmiar-budynek-adm-socj-zpi_025_3704_2018.pdf
2018-12-04 zalacznik-5-przedmiar-budynek-magazynowo-garazowy-zpi_025_3704_2018.pdf
2018-12-04 zalacznik-6-projekt-umowy-zpi_025_3704_2018.pdf
2018-12-04 zalaczniki-1-4-zpi_025_3704_2018.doc
2018-12-04 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi_025_3704_2018.pdf
2018-12-18 20181218_informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi_025_3704_2018.pdf

Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku

Data publikacji: 03.12.2018
CPV: 45317300-5 Roboty elektryczne; 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45314310-7 Układanie kabli

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

  "Zasilanie na napięciu 230 V obiektu komory technologicznej przy ul. Jaskółczej w Rybniku"   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 08:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w salce konferencyjnej nr 7 (parter). 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-03 3701-opis-techniczny-zasilanie-rybnik.pdf
2018-12-03 3701-projekt-umowy-zasilanie-rybnik.pdf
2018-12-03 3701-zalaczniki-od-1-do-4-zasilanie-rybnik.docx
2018-12-03 3701-zaproszenie-zasilanie-rybnik.pdf
2018-12-03 projekt-wykonawczy.pdf
2018-12-03 przedmiar.pdf
2018-12-03 stwiorb.pdf
2019-01-04 20190104_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf