ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Zapytania ofertowe

Remont pomieszczeń biurowych Wydziału Kadr – Katowice, ul. Wojewódzka 19

Data publikacji: 15.09.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń biurowych Wydziału Kadr – Katowice, ul. Wojewódzka 19

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 30 września 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-15 220915_ppi-024-2355-2022_dokumentacja-projektowa.zip
2022-09-15 220915_ppi-024-2355-2022_opis-techniczny.pdf
2022-09-15 220915_ppi-024-2355-2022_projekt-umowy.pdf
2022-09-15 220915_ppi-024-2355-2022_przedmiar-robot.pdf
2022-09-15 220915_ppi-024-2355-2022_zalaczniki-edytowalne-1-4.doc
2022-09-15 220915_ppi-024-2355-2022_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf

Modrenizacja wodociągu magistralnego DN500 mm w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Furgoła w formule zaprojektuj i wybuduj.

Data publikacji: 02.09.2022
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Modrenizacja wodociągu magistralnego DN500 mm w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Furgoła w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 16 września 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-02 zalacznik_5_program_funkcjonalno_uzytkowy_ppi_024_2235_2022.pdf
2022-09-02 zalacznik_6_projekt_umowy_ppi_024_2235_2022.pdf
2022-09-02 zalaczniki_edytowalne_1_4-ppi_024_2235_2022.doc
2022-09-02 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi_024_2235_2022.pdf
2022-09-19 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert_ppi_024_2235_2022.pdf

Przebudowa magistrali wodociągowej DN500 mm w miejscowości Rydułtowy w rejonie ulicy Kasprzaka/Orlovska w systemie projektuj i buduj

Data publikacji: 01.09.2022
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa magistrali wodociągowej DN500 mm w miejscowości Rydułtowy w rejonie ulicy Kasprzaka/Orlovska w systemie "projektuj i buduj"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2022 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 16 września 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-01 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-2226-2022.pdf
2022-09-01 zalaczniki-do-pfu-ppi-024-2226-2022.pdf
2022-09-01 zalacznik-5-program-funkcjonalno-uzytkowy-ppi-024-2226-2022.pdf
2022-09-02 zalaczniki-1-4-edytowalne_ppi-024-2226-2022.docx
2022-09-02 zaproszenie-do-skladania_ofert-ppi-024-2226-2022.pdf
2022-09-16 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-ppi-024-2226-2022.pdf

Dostawa bonów żywieniowych w ilości 14 600 sztuk o nominale 13,00 zł

Data publikacji: 17.08.2022
CPV: CPV 30199770 – 8 Talony na posiłki

Nr postępowania: FZP/322/41/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (dalej „Postępowanie”) na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w Zaproszeniu wyraźnie zastrzeżono inaczej.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/69838/details 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby GPW S.A. – ul. Wojewódzka 19 w Katowicach”

Data publikacji: 04.08.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby GPW S.A. – ul. Wojewódzka 19 w Katowicach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 19 sierpnia 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-08-04 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-pdi-024-2033-2022.pdf
2022-08-04 zalacznik-6-projekt-umowy-pdi-024-2033-2022.pdf
2022-08-04 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-pdi-024-2033-2022.doc
2022-08-04 zaproszenie-do-skladania-ofert-pdi-024-2033-2022.pdf
2022-08-19 220819_ppi-024-2033-2022_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Data publikacji: 04.08.2022
CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 19 sierpnia 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-08-04 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-2030-2022.pdf
2022-08-04 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-2030-2022.pdf
2022-08-04 zalaczniki-1-4-edytowalne-ppi-024-2030-2022.docx
2022-08-04 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-2030-2022.pdf
2022-08-19 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert_ppi_024_2030_2022.pdf
2022-09-06 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ppi-024-2030-2022.pdf

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: ,,Modernizacja zasilania pomp nr 6 i 9 w pompowni OES Mikołów”

Data publikacji: 25.07.2022
CPV: 71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu oszacowanie kosztów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: ,,Modernizacja zasilania pomp nr 6 i 9 w pompowni OES Mikołów”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 9 sierpnia 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-25 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1940-2022.pdf
2022-07-25 zalacznik-6-projekt-umowy-ppi-024-1940-2022.pdf
2022-07-25 zalaczniki-edytowalne-1-do-4-ppi-024-1940-2022.docx
2022-07-25 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1940-2022.pdf
2022-08-09 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-ppi-024-1940-2022.pdf
2022-08-29 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ppi-024-1940-2022.pdf

Remont pomieszczeń biurowych Wydziału Kadr – Katowice, ul. Wojewódzka 19

Data publikacji: 22.07.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń biurowych Wydziału Kadr – Katowice, ul. Wojewódzka 19

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 5 sierpnia 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-22 220722_ppi-024-1919-2022_dokumentacja-projektowa.zip
2022-07-22 220722_ppi-024-1919-2022_opis-techniczny.pdf
2022-07-22 220722_ppi-024-1919-2022_projekt-umowy.pdf
2022-07-22 220722_ppi-024-1919-2022_przedmiar-robot.pdf
2022-07-22 220722_ppi-024-1919-2022_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2022-07-22 220722_ppi-024-1919-2022_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2022-08-05 220805_ppi_024_1919_2022_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2022-09-15 220915_ppi-024-1919-2022_ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf

Remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi wewnętrznej – ZUW Dziećkowice

Data publikacji: 22.07.2022
CPV: 45232460 - 4 Roboty sanitarne, 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233140 - 2 Roboty drogowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi wewnętrznej – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 5 sierpnia 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-22 220721_ppi-024-1917-2022_opis-techniczny.pdf
2022-07-22 220721_ppi-024-1917-2022_projekt-umowy.pdf
2022-07-22 220721_ppi-024-1917-2022_przedmiar-robot.pdf
2022-07-22 220721_ppi-024-1917-2022_zalaczniki-1-4-edytowalne.doc
2022-07-22 220721_ppi-024-1917-2022_zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2022-08-05 220805_ppi_024_1917_2022_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2022-08-12 220812_ppi-024-1917-2022_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania obiektów SUW Strumień”

Data publikacji: 21.07.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania obiektów SUW Strumień”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 5 sierpnia 2022 o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-07-21 rysunki-pdi-024-1915-2022.zip
2022-07-21 zalacznik-5-opis-przedmiotu-zamowienia-pdi-024-1915-2022.pdf
2022-07-21 zalacznik-6-projekt-umowy-pdi-024-1915-2022.pdf
2022-07-21 zalaczniki-1-4-edytowalne-pdi-024-1915-2022.docx
2022-07-21 zaproszenie-do-skladania-ofert-pdi-024-1915-2022.pdf
2022-08-05 informacja-z-otwarcia-ofert-ppi-024-1915-2022.pdf
2022-08-26 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ppi-024-1915-2022.pdf