Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Zapytania ofertowe

Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach oraz malowanie rurociągów DN 3/4"- 500 mm w Budynku Filtrów Węglowych SUW Kozłowa Góra

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach oraz malowanie rurociągów DN 3/4"- 500 mm w Budynku Filtrów Węglowych SUW Kozłowa Góra   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 przedmiar-zpi-025-2154-2017.pdf
2017-05-24 zalacznik-nr-5-opis-techniczny-zpi-025-2154-2017.pdf
2017-05-24 zalacznik-nr-6-wzor-umowy-zpi-025-2154-2017.pdf
2017-05-24 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-2154-2017.doc
2017-05-24 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2154-2017.pdf

Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych w OSM Czarny Las

Data publikacji: 23.05.2017
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych w OSM Czarny Las   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku do godz. 9:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice.    Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-23 przedmiar-zpi-025-2162.pdf
2017-05-23 zal-1_4-zpi-025-2162-2017.docx
2017-05-23 zal-5-opis-techniczny-zpi-025-2162-2017.pdf
2017-05-23 zal-6-wzor-umowy-zpi-025-2162-2017.pdf
2017-05-23 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2162-2017.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż szynowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu DH2 i VT614

Data publikacji: 22.05.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN – wpłacono w całości (dalej: „Spółka”), informuje, że ogłosiło przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na: spalinowy zespół trakcyjny 2-członowy typu DH2 SN 83-003 o numerze bocznym 3231 nr fabryczny 85484, spalinowy zespół 3-członowy  VT-614 SN 84-001 nr fabryczny 614026-3, 614025-5, 914023-7, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-002 nr fabryczny 95800914005-3, 95800614010-6, 95800614009-8, (dalej łącznie: „Przedmioty Przetargu”). Spółka prowadzi przetarg w celu zaspokojenia się z umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. zawartej z Inteko Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, KRS nr: 0000425506, NIP: 9542737919) poprzez sprzedaż Przedmiotów Przetargu.   Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 58 w siedzibie Spółki.   Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia Przedmiotów Przetargu od 24 maja 2017 roku, do 07 czerwca 2017 roku (14 dni )  w godz. 7.30 do 13.30 po uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z Panem Mariuszem Lewickim, tel. +48 32 6038 731 oraz tel. 513 016 278   Wysokość ceny wywoławczej 4.226.250,00  zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto. Wysokość wadium: 42.262,50,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 50/100). Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w przetargu należy składać w siedzibie Spółki pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, w kancelarii Spółki (pokój nr 1) do dnia 08 czerwca 2017 r. do godziny 9:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-22 obwieszczenie-o-przetargu-pojazdy-dh-i-vt-08.06.2017r.pdf
2017-05-22 regulamin-organizowania-przetargu-publicznego-na-sprzedaz-majatku-trwalego-przez-gpw.pdf
2017-05-22 umowa-sprzedaz-pojazdy-dh-i-vt.pdf
2017-05-22 zalacznik-nr-1_oswiadczenie-oferenta.pdf

Dostawa środków czystości i higieny ososbistej

Data publikacji: 19.05.2017
CPV: 39800000-0, 39500000-7, 39224000-8, 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa środków czystości i higieny osobistej na potrzeby Spółki w 2017 roku

 

Termin: 29 maja 2017r. do godziny 11.00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-19 zal.-1-formularz-ofertowy-zapo.pdf
2017-05-19 zal.-2-formularz-cenowy.pdf
2017-05-19 zal.-3-oswiadczenie-wykluczenie.pdf
2017-05-19 zal.-4-oswiadczenie-o-spelnianiu.pdf
2017-05-19 zapo-srodki-czystosci.pdf
2017-05-19 zal.-5-umowa-srodki-czystosci-2017.pdf
2017-05-23 odpowiedz-na-pytanie.pdf

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 23.000 l na sezon grzewczy 2017/2018 dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Data publikacji: 16.05.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 23.000 l na sezon grzewczy 2017/2018 dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

 

Termin: 25 maja 2017r. do godziny 12.00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-16 zal-1-harmonogram.pdf
2017-05-16 zal-2-formularz-ofertowy-olej-opalowy.pdf
2017-05-16 zal-3-wykaz-wykonanych-dostaw.pdf
2017-05-16 zal-4-wykaz-urzadzen.pdf
2017-05-16 zal-5-i-6-oswiadczenia.pdf
2017-05-16 zal-7-umowa-olej-opalowy.pdf
2017-05-16 zapo-olej-opalowy.pdf

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las - Bytom w rejonie zbiorników wody Czarny Las

Data publikacji: 15.05.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynierii w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las - Bytom w rejonie zbiorników wody Czarny Las   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 maja 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-15 zal-5-opz-zpi-025-2020-2017.pdf
2017-05-15 zal-6-projekt-umowy-zpi-025-2020-2017.pdf
2017-05-15 zal-od-1-do-4-wersja-edytowalna-zpi-025-2020-2017.docx
2017-05-15 zalacznik-5.1-do-opisu-przedmiotu-zamowienia-plan-orientacyjny-zpi-025-2020-2017.pdf.pdf
2017-05-15 zalacznik-5.2-do-opisu-przedmiotu-zamowienia_dokumentacja_projektowa_zpi-025-2020-2017.pdf.zip
2017-05-15 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-2020-2017.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice”

Data publikacji: 08.05.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynierii w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice”   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-08 wzor-umowy-zpi-025-1920-2017.pdf
2017-05-08 zalaczniki-1-4-edytowalne-zpi-025-1920-2017.docx
2017-05-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1920-2017.pdf
2017-05-08 opis-przedmiotu-zamowienia_zpi-025-1920-2017.pdf
2017-05-19 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi-025-1920-2017.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana rurociągu do hydrantów DN 100 na SUW Strumień

Data publikacji: 08.05.2017
CPV: 71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynierii w zakresie projektowania; 71 24 80 00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana rurociągu do hydrantów DN 100 na SUW Strumień"   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Olimpijska 11, 40-166 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-08 zal-1-4-zpi-025-1899-2017.doc
2017-05-08 zal-5-opis-przedmiotu-zamowienia-zpi-025-1899-2017.pdf
2017-05-08 zal-6-wzor-umowy-zpi-025-1899-2017.pdf
2017-05-08 zalacznik-mapowy-zpi-025-1899-2017.pdf
2017-05-08 zaproszenie-do-skladania-ofert-zpi-025-1899-2017.pdf
2017-05-19 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert-zpi-025-1899-2017.pdf

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2016-2017

Data publikacji: 04.05.2017
CPV: 34350000-5 – Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych 34352100-0 – Opony do pojazdów ciężarowych 34352300-2 – Opony do maszyn rolniczych 19511000-1 – Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek 50116500-6 – Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2016-2017 tj. opon, dętek i ochraniaczy wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon, dętek i ochraniaczy dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego według zestawienia, które stanowi załącznik nr 2.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-04 zalaczniki-ogumienie.zip
2017-05-04 zaproszenie-zapo-ozg-9-04-17-ogumienie.pdf
2017-05-16 informacja-z-jawnego-otwarcia-ogumienie_2017.pdf

Dostawa w 2017 roku 709,5 tony piasków i żwirków filtracyjnych dla Stacji Uzdatniania Wody

Data publikacji: 26.04.2017
CPV: 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:425 875 100,00zl, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa w 2017 roku 709,5 tony piasków i żwirków filtracyjnych dla Stacji Uzdatniania Wody "Czaniec" - 403,5 tony, dla Stacji Uzdatniania Wody "Będzin" - 306 ton.

 

Termin: 16 maja 2017r. do godziny 12.00.

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-26 zal-1-i-2-zestawienie-potrzeb.pdf
2017-04-26 zal-3-formularz-ofertowy.pdf
2017-04-26 zal-4-formularz-cenowy.pdf
2017-04-26 zal-5-oswiadczenie.pdf
2017-04-26 zal-6-oswiadczenie.pdf
2017-04-26 zaproszenie-zwirki.pdf
2017-05-11 zal-7-umowa-zwirki.doc
2017-05-16 informacja-z-otwarcia-zwirki-filtracyjne.pdf
2017-05-19 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-zwirki.pdf