ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Dywidenda za rok obrotowy 2021

Dywidenda

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 29 kwietnia 2022 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok. Niniejsza uchwała stanowi, że zysk za rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie 10 186 547, 20 zł zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 29 kwietnia 2022 roku (dzień dywidendy).
  3. Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 został ustalony na dzień 29 czerwca 2022 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnieni są Akcjonariusze widniejący w rejestrze akcjonariuszy. Jeśli osoba posiadająca akcje nie widnieje w rejestrze akcjonariuszy, w celu wypłaty dywidendy musi dokonać DEMATERIALIZACJI AKCJI (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie Spółki).

Uprawnieni Akcjonariusze powinni złożyć wypełniony, podpisany własnoręcznym, czytelnym podpisem lub certyfikowanym podpisem elektronicznym druk DYSPOZYCJI:

  1. e-mailowo – poprzez przesłanie podpisanej DYSPOZYCJI, które jest kwalifikowane przez Spółkę jako złożenie oświadczenia w formie dokumentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści wiadomości e-mail należy zamieścić imię i nazwisko/firmę Akcjonariusza,
  2. listem poleconym lub przesyłką kurierską (nadawca pokrywa koszt przesyłki) na adres: Katowice 40-026, ul. Wojewódzka 19 z dopiskiem „Dywidenda za rok obrotowy 2021”.

Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz DYSPOZYCJI, zgodny ze wzorem udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą przesłać DYSPOZYCJĘ wypłaty listem poleconym (nadawca pokrywa koszt przesyłki) z podpisem uwierzytelnionym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny na adres siedziby Spółki lub przesłać skan DYSPOZYCJI na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akcjonariusze są uprawnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone:

a) w formie elektronicznej lub
b) w formie pisemnej, dołączone w oryginale do DYSPOZYCJI.
Pełnomocnik składa swój podpis na DYSPOZYCJI wypłaty.

Pocztą elektroniczną należy wnieść odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa opatrzonego odręcznym podpisem w jednej z form wyżej wymienionych. Jeżeli pismo to zostało wysłane z uprzednio wskazanego adresu poczty elektronicznej nadawcy lub nie ma wątpliwości co do osoby nadawcy, pismo uznaje się za opatrzone podpisem w sposób równoważny podpisowi własnoręcznemu. W przypadku wątpliwości co do osoby wnoszącej pełnomocnictwo w sposób określony powyżej, Spółka wzywa Akcjonariusza, pod rygorem odrzucenia pełnomocnictwa, do niezwłocznego wniesienia pełnomocnictwa do Spółki przy użyciu poczty elektronicznej, lecz opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa wniesionego w sposób określony powyżej nie dołącza się załączników w postaci papierowej, a tylko odwzorowania cyfrowe wszystkich załączników. W razie potrzeby Spółka sporządza ich wydruki, z którymi postępuje tak, jak z załącznikami. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Treść pełnomocnictwa musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.

DYSPOZYCJĘ wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy w imieniu niepełnoletniego Akcjonariusza może złożyć jego przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia Sądu opiekuńczego o jego ustanowieniu.

Spadkobiercy uprawnionego Akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu DYSPOZYCJI wypłaty akt prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Osoby współuprawnione z akcji powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy współuprawnieni składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziału każdego ze współuprawnionych we wspólności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela, który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych ze złożeniem DYSPOZYCJI wypłaty. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać przesłane pocztą na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą kwot należnych z tytułu dywidendy wspólny przedstawiciel przesyła jedną wspólną DYSPOZYCJĘ, w jej treści wskazując sposób przekazania kwoty świadczenia.

Od kwoty należnego Akcjonariuszowi świadczenia zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub według stawki innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem przedstawienia wraz z DYSPOZYCJĄ wypłaty aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają DYSPOZYCJE zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze bądź umowie lub statucie i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów lub odpisu z właściwego rejestru.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie w następujący sposób:

  1. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej oraz Akcjonariusze będący pracownikami Spółki - przelewem na rachunek bankowy Akcjonariusza,
  2. pozostali Akcjonariusze - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Akcjonariusza lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Akcjonariusza.

Termin wypłaty środków należnych z tytułu dywidendy uzależniony jest od ilości składanych wniosków oraz poprawnie wypełnionej DYSPOZYCJI wypłaty.

Spółka zastrzega sobie prawo do wezwania Akcjonariusza do złożenia w Spółce - osobiście lub listownie wszelkich dokumentów niezbędnych w celu realizacji wypłaty dywidendy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 12:00 pod numerem tel. (32) 60 38 639 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W druku DYSPOZYCJI należy wypełnić WSZYSTKIE niebieskie pola w tabeli. Zaległe dywidendy wymagają wypełnienia osobnych druków odpowiadających wypłatom za dany rok, zgodnie z przyjętymi zasadami odpowiadającymi danym ogłoszeniom.

1) Dyspozycja 2021 osoba fizyczna.pdf
2) Dyspozycja 2021 osoba prawna.pdf
3) Załącznik do Dyspozycji (przy większej ilości akcji).pdf
4) Ogłoszenie MSiG - Dywidenda 2021.pdf

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.