ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zapytania ofertowe

„Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

CPV: 71321000 – 1 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych; 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45314300 – 4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 45317300 – 5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45315300 – 1 Instalacje zasilania elektrycznego
Data publikacji: 13 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

„Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 24 ton”

CPV: 24312123-2 chlorek poliglinu
Data publikacji: 07 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 24 ton”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godz. 12:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Produkcji, ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice w kopercie z oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ”.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 52 w dniu: 12.06.2024 r. o godz.: 12:30. 

Remont rurociągu wody gospodarczej w budynku mieszkalnym – SUW Czaniec

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Data publikacji: 06 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont rurociągu wody gospodarczej w budynku mieszkalnym – SUW Czaniec

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 21 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

Remont elementów budynku administracyjno-socjalnego - SUW Miedary

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 03 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont elementów budynku administracyjno-socjalnego - SUW Miedary

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków bytowych z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej”

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Data publikacji: 03 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków bytowych z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont ramp w budynku Pompowni II – ZUW Dziećkowice

CPV: 45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45260000–7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45210000–2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45261000–4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45213000–3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem.
Data publikacji: 29 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont ramp w budynku Pompowni II – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.