ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. Zamawiającego sektorowego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej zwana ustawą.

W związku z powyższym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy, których wartość szacunkowa jest niższa niż progi unijne oraz do zamówień związanych z inną niż sektorowa działalnością jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Przez progi unijne dla zamówień sektorowych należy rozumieć kwoty określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 2014/25/UE.

SZANOWNI WYKONAWCY,

Informujemy, że komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym w każdym postępowaniu prowadzonym przez Wydział Zamówień Publicznych odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu Zamawiający korzysta z platformy zakupowej, która jest jednocześnie narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej:

Korzystanie z platform jest BEZPŁATNE.

Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach ogłaszanych na nowej platformie LOGINTRADE prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi pod adresem: https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html, gdzie znajdą Państwo wszystkie wytyczne niezbędne do korzystania z nowej Platformy. Pozostałe informacje dotyczące sposobu sporządzania i składania ofert i dokumentów w danym postępowaniu znajdują się także każdorazowo w dokumentach tego zamówienia.

W przypadku pytań lub problemów z korzystaniem z platformy, procesem składania ofert, rejestracją itp. prosimy o skorzystanie ze wsparcia technicznego:

UWAGA!

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ( Dz. U. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa, Zamawiający - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zobowiązane jest stosować we wszystkich postępowaniach zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ww. ustawy zgodnie z którym:

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Okres wykluczenia rozpoczyna się (1 maja 2022 r.) nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.

Dostawa chloru w ilości 35 ton

Postępowanie nr FZP/322/59/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy LOGINTRADE, dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html, chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem dostępne są pod adresem:

https://gpw-katowice.logintrade.net/zapytania_email,109558,7dda04e2fa919dcbaaa8c916f52ba9f9.html

 

Dostawa serwerów i macierzy dyskowych

Postępowanie Nr FZP/322/57/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy przetargowej LOGINTRADE, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach - przekierowanie na Platformę przetargową poprzez link:

https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie przetargowej pod adresem:

https://gpw-katowice.logintrade.net/zapytania_email,109547,04e9e240f2d9e71dc84a349f020379fd.html

Świadczenie usług medycznych związanych z profilaktyczną opieką medyczną pracowników wykonujących obowiązki w jednostkach organizacyjnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Postępowanie Nr FZP/322/55/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy przetargowej LOGINTRADE, dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach

- przekierowanie na Platformę przetargową poprzez link:

 https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie przetargowej pod adresem:

https://gpw-katowice.logintrade.net/zapytania_email,109134,7221a57701903e32ba9913c798f38594.html

 

 

Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na 2023 rok

CPV: 73111000-3 laboratoryjne usługi badawcze
Data: 21 listopad 2022

Postępowanie Nr FZP/322/54/2022 prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej LOGINTRADE (dalej „Platforma przetargowa”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie przetargowej pod adresem: 

https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.logintrade.net/zapytania_email,108501,55181fcd0b0b2f68818fdd6ecf30a6af.html 

Sprzątanie pomieszczeń w obiektach należących do GPW S.A. wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności sektorowej związanej z produkcją i dystrybucją wody pitnej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

CPV: 90910000-9 – Usługi sprzątania 90911300-9 – Usługi czyszczenia okien 90620000-9 – Usługi odśnieżania 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 77342000-9 – Przycinanie żywopłotów
Data: 16 listopad 2022

Postępowanie Nr FZP/322/53/2022 prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=91844

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.