ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych przeznaczona dla każdego akcjonariusza Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (dalej: Spółka)

 1. Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO):
 2. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest on do Państwa dyspozycji w każdej kwestii dot. przetwarzania Państwa danych osobowych; kontakt: tel. +48 32 6038 741, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: wprowadzania zmian w rejestrze akcjonariuszy Spółki, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z prawem do udziału w zysku Spółki, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z prawem do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z dostępem do informacji, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z przeglądaniem rejestru akcjonariuszy oraz żądaniem jego wyciągu oraz procedowania w sprawie ustalania prawa do skorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z pierwokupu lub nabycia akcji Spółki oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki; powyższe wynika m.in. z przepisów Ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217, z 2020 r. poz. 288, 568, 695, 875 z późn. zm.), Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.); Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, z 2020 r. poz. 284.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody akcjonariusza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy mogą być m.in. akcjonariusze uprawnieni do przeglądania rejestru akcjonariuszy i żądający wyciągu z rejestru akcjonariuszy, podmioty świadczące usługi związane z obsługą walnych zgromadzeń, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, organy publiczne, sądy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń, dostawcy usług teleinformatycznych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; podmioty, które prowadzą działalność płatniczą; podmioty, które współpracują ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych; podmioty, które świadczą wobec Spółki usługi archiwizacji dokumentów, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
 6. Dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez: okres niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji, a także w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 7. Akcjonariuszom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (gdy jest to zasadne i wynika z zastosowanych rozwiązań organizacyjno-technologicznych), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych (gdy jest to zasadne i wynika z zastosowanych rozwiązań organizacyjno-technologicznych).
 8. Akcjonariuszom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po cofnięciu zgody jakakolwiek czynność zw. z przetwarzaniem zostaje zakończona, o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane osobowe akcjonariuszy nie będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym akcjonariuszu na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z cyfrowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy przyszłych zachowań akcjonariusza).
 10. Akcjonariuszom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zawsze w sytuacji, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 11. Podanie danych osobowych przez akcjonariusza jest niezbędne do wprowadzenia zmian i prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wpisania do rejestru akcjonariuszy, a co za tym idzie również brak możliwości z korzystania z praw akcjonariuszy.
 12. Najbardziej aktualne informacje dot. ochrony danych osobowych w Spółce są dostępne pod adresem internetowym: https://www.gpw.katowice.pl/rodo.php

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.