ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2016

Dywidenda

Ogłoszenie Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach o wypłacie dywidendy za 2016 rok

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

   1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 9 maja 2017 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 35.154.121,96 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 20.000.000,00 zł, tj. kwotę około 0,33 zł na 1 akcję.

 

   2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 9 maja 2017 roku (dzień dywidendy).

 

   3. Rada Nadzorcza Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 nie później niż do dnia 15 września 2017 r.


I.
Wypłata na rzecz uprawnionych akcjonariuszy kwot należnych z tytułu dywidendy za 2016 rok dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

   a) na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, zgodnie ze złożoną dyspozycją wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy za 2016 rok albo zgodnie ze złożoną dyspozycją wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego lub kwoty należnej z tytułu dywidendy za 2016 rok i po złożeniu stosownego OŚWIADCZENIA o braku zmian w ilości posiadanych akcji odpowiednio od dnia 15 października 2014 r. lub od dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz innych danych,

 

  b) na rzecz pozostałych akcjonariuszy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez akcjonariusza, w oparciu o jeden z dokumentów wymienionych w lit. a powyżej.Wzór OŚWIADCZENIA jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/aktualnosc,650,wyplata-dywidendy-za-rok-obrotowy-2016.php

Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełnione OŚWIADCZENIE, zgodnie ze wzorem udostępnionym pod adresem internetowym wskazanym powyżej, złożone osobiście na ręce upoważnionego pracownika Spółki lub przesłane listem poleconym na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem na kopercie „OŚWIADCZENIE DYWIDENDA 2016” (oświadczenie nie musi być poświadczone przez notariusza). Możliwość składania OŚWIADCZENIA dotyczy tylko i wyłącznie wypłaty kwot należnych z tytułu dywidendy za 2016 rok.

Pozostałe zasady dotyczące formy składania OŚWIADCZENIA (pełnomocnictwa, sposób reprezentacji, terminy oraz kwestie podatkowe) są analogiczne do zasad składania dyspozycji wypłaty kwot należnych z tytułu dywidendy za 2016 rok, wskazanych w punkcie II niniejszego ogłoszenia.

II.

Akcjonariusze:

   a) którzy nie składali dyspozycji wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ramach wypłat dokonywanych w 2015 roku, lub też dyspozycji wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy za 2015 rok;

 

  b) których dane osobowe, numer konta bankowego uległy zmianie lub też certyfikat rezydencji niezbędny do celów podatkowych stracił swoją ważność,

obowiązani są do złożenia DYSPOZYCJI wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy za rok 2016.

Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości w terminie od dnia 24 sierpnia 2017 roku w siedzibie Spółki w pokoju nr 16b, w godzinach od 9:00 do 12:00, i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy na prawidłowo wypełnionym formularzu DYSPOZYCJA WYPŁATY KWOTY NALEŻNEJ Z TYTUŁU DYWIDENDY. Formularz DYSPOZYCJA WYPŁATY KWOTY NALEŻNEJ Z TYTUŁU DYWIDENDY za rok 2016 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/aktualnosc,650,wyplata-dywidendy-za-rok-obrotowy-2016.php

Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz dyspozycji wypłaty, zgodnie ze wzorem udostępnionym pod adresem internetowym wskazanym powyżej, podpisany w obecności upoważnionego pracownika lub przesłany listem poleconym zgodnie z poniższymi zasadami.

Uwaga! Wypełniony formularz dyspozycji wypłaty należy podpisać dopiero podczas składania dyspozycji w obecności upoważnionego pracownika Spółki.
Wypełnioną i podpisaną dyspozycję można również przesłać listem poleconym na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. W takim przypadku własnoręczność podpisu pod dyspozycją musi zostać poświadczona przez notariusza.

Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty w siedzibie Spółki bądź przesłać dyspozycję listem poleconym (z podpisem uwierzytelnionym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres Spółki.

Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza do dnia 8 września 2017 roku dyspozycji wypłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy spowoduje dokonanie wypłaty świadczenia do dnia 15 września 2017 roku.

Złożenie dyspozycji wypłaty po dniu 8 września 2017 roku może skutkować wypłatą świadczenia w terminie późniejszym niż do dnia 15 września 2017 roku.

Akcjonariusze są uprawnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego i złożone w Spółce w oryginale. Pełnomocnik w takim wypadku składa swój podpis na dyspozycji wypłaty osobiście w siedzibie Spółki w obecności upoważnionego pracownika Spółki, a jeśli składa dyspozycje w drodze przesłania do Spółki listu poleconego, własnoręczność jego podpisu winna zostać poświadczona przez notariusza.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Treść pełnomocnictwa musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dyspozycję wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać jego przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego o jego ustanowieniu. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty akt zgonu uprawnionego akcjonariusza oraz prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Osoby współuprawnione z akcji powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy współuprawnieni składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziału każdego ze współuprawnionych we wspólności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela, który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatami ze złożeniem dyspozycji wypłaty włącznie. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez współuprawnionego w siedzibie Spółki, przesłane pocztą na adres Spółki lub dostarczone przez umocowanego przedstawiciela. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane osobiście przez współuprawnionych w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym.

W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą kwot należnych z tytułu dywidendy wspólny przedstawiciel składa osobiście lub przesyła pocztą (z podpisem notarialnie poświadczonym) jedną wspólną dyspozycję, w jej treści wskazując sposób przekazania kwoty świadczenia.

Od kwoty należnego akcjonariuszowi świadczenia zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub według stawki innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem przedstawienia wraz z dyspozycją wypłaty aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają dyspozycje zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze bądź umowie lub statucie i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów lub odpisu z właściwego rejestru.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 900 – 1200
tel. (32) 60 38 615, (32) 60 38 639.

Dyspozycja wypłaty dywidendy - Osoba fizyczna
Dyspozycja wypłaty dywidendy - Osoba prawna
OŚWIADCZENIE - Osoba Fizyczna
OŚWIADCZENIE - Pełnomocnik osoby fizycznej
OŚWIADCZENIE -Osoba Prawna

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.