ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego 2021

Dywidenda

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 16 kwietnia 2021 r. podjęło uchwałę nr 9 w sprawie zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki i przeznaczeniu kwoty: 53 563 310,31 zł z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
 2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 16 kwietnia 2021 roku (dzień dywidendy).
 1. Dywidenda wypłacana jest tylko akcjonariuszom ujawnionym w rejestrze akcjonariuszy. Jeśli Akcjonariusz nie widnieje w rejestrze akcjonariuszy winien dokonać DEMATERIALIZACJI AKCJI (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie Spółki). Dyspozycja wypłaty zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone uprawnienia akcjonariusza. W związku z powyższym w przypadku nieujawnienia danego Akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały, tj. w dniu 16.04.2021 r., dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszowi po przedłożeniu w Spółce dokumentu potwierdzającego, że akcje przysługiwały mu w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz po ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Uprawnieni akcjonariusze powinni złożyć wypełniony druk dyspozycji
  • e-mailowo
   Przesłanie treści dyspozycji w postaci e-mail jest kwalifikowane przez Spółkę jako złożenie oświadczenia w formie dokumentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Należy przesłać skan podpisanego formularza "Dyspozycja wypłaty Dywidendy z kapitału rezerwowego" na wskazany adres poczty elektronicznej. W treści wiadomości e-mail prosimy zamieścić imię i nazwisko akcjonariusza/firmę,
  • listem poleconym lub przesyłką kurierską (nadawca pokrywa koszt przesyłki)
   Na adres: Katowice 40-026, ul. Wojewódzka 19, z dopiskiem „Dywidenda – kapitał rezerwowy”. Nadawca pokrywa koszt przesyłki.
 3. Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz DYSPOZYCJI, który jest zgodny ze wzorem udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
 4. Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty listem poleconym (z podpisem uwierzytelnionym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Akcjonariusze są uprawnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnik w takim przypadku składa swój podpis na dyspozycji wypłaty. Dopuszcza się odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa opatrzonego odręcznym podpisem. Przy braku pewności co do osoby wnoszącej pełnomocnictwo w sposób określony powyżej Spółka wzywa Akcjonariusza, pod rygorem odrzucenia pełnomocnictwa, do niezwłocznego wniesienia pełnomocnictwa do Spółki przy użyciu poczty elektronicznej, lecz opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa wniesionego w sposób określony powyżej nie dołącza się załączników w postaci papierowej, a tylko odwzorowania cyfrowe wszystkich załączników. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Treść pełnomocnictwa musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 6. Dyspozycję wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może złożyć jego przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego o jego ustanowieniu.
 7. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty akt zgonu uprawnionego akcjonariusza oraz prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
 8. Osoby współuprawnione z akcji powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy współuprawnieni składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziału każdego ze współuprawnionych we wspólności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela, który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatami ze złożeniem dyspozycji wypłaty włącznie. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać przesłane pocztą na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą kwot należnych z tytułu dywidendy wspólny przedstawiciel przesyła jedną wspólną dyspozycję, w jej treści wskazując sposób przekazania kwoty świadczenia.
 9. Od kwoty należnego akcjonariuszowi świadczenia zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub według stawki innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem przedstawienia wraz z dyspozycją wypłaty aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 10. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają dyspozycje zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze bądź umowie lub statucie i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów lub odpisu z właściwego rejestru.
 11. Wypłata dywidendy dokonywana będzie w następujący sposób:
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej oraz akcjonariusze będący pracownikami Spółki - przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza
  • pozostali akcjonariusze - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez akcjonariusza.
  Wypłata środków należnych z tytułu dywidendy uzależniona jest od terminu złożenia poprawnie wypełnionej dyspozycji wypłaty oraz od ilości składanych wniosków.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do wezwania akcjonariusza do złożenia w spółce - osobiście lub listownie - odpisu pisma obejmującego powyższe oświadczenia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 12:00 (32) 60 38 639; (32) 60 38 708 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W druku DYSPOZYCJI należy wypełnić WSZYSTKIE niebieskie pola w tabeli. Zaległe dywidendy wymagają wypełnienia osobnych druków odpowiadających wypłatom za dany rok, zgodnie z przyjętymi zasadami.

  Do pobrania:
  - DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy 2021 os. prawna.pdf
  - DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy 2021 osoba fizyczna.pdf
  - DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy 2021 osoba fizyczna.docx
  - DYSPOZYCJA Dywidenda-kapitał rezerwowy 2021 os. prawna.docx
  - Załącznik gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji.docx
  - Załącznik gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji.pdf

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.