ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

I. Rejestr Akcjonariuszy i dematerializacja akcji
1. Co to jest Rejestr Akcjonariuszy i kto go prowadzi?
Rejestr Akcjonariuszy to prowadzony w systemie informatycznym wykaz Akcjonariuszy Spółki. Od 01 marca 2021 r. zastąpił on księgę akcyjną. Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez odrębny podmiot, który na podstawie ustawy jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
2. W jaki sposób oraz od kiedy i do kiedy najpóźniej Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji (odcinki zbiorowe akcji)?
O miejscu i terminie, od którego dokumenty odcinków zbiorowych akcji będą mogły być składane, Spółka informuje 5-krotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po raz pierwszy pod koniec września 2020 r. Stosowna Informacja ukaże się na stronie internetowej Spółki www.gpw.katowice.pl, w zakładce „Informacje dla Akcjonariuszy”. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca stycznia 2021 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, ale także różną sytuację Akcjonariuszy (ich wiek, stan zdrowia) dopuszcza możliwość złożenia dokumentów akcji oraz wniosku o wpis do Rejestru Akcjonariuszy drogą korespondencyjną. Zastrzec jednak należy, że ryzyko dotarcia przesyłki do Spółki będzie obciążać Akcjonariusza.
3. Co stanie się z dokumentami odcinków zbiorowych akcji?
Dokumenty odcinków zbiorowych akcji podlegają złożeniu w Spółce, od dnia pierwszego wezwania do ich składania. Spółka wyda Akcjonariuszowi pokwitowanie złożenia dokumentów. Pokwitowanie to będzie miało charakter tylko dowodowy, nie stanowi ono podstawy wykonywania uprawnień i zbywania akcji. Dokumenty akcji utracą moc prawną z dniem 01 marca 2021 r. Dotyczy to także dokumentów, które nie zostały złożone w Spółce. Po dniu 01 marca 2021 r. dokumenty te nadal można jednak składać w Spółce w celu uzyskania wpisu do Rejestru Akcjonariuszy – ostatecznym terminem na złożenie tych dokumentów jest data 01 marca 2026 r.
4. Czy księga akcyjna będzie nadal istnieć?
Po 1 marca 2021 r. księga akcyjna przestanie stanowić podstawę wykonywania uprawnień przez Akcjonariuszy. Nie będą w niej dokonywane wpisy. Jej rolę przejmie Rejestr Akcjonariuszy. Księga akcyjna zostanie zamknięta i zachowana jedynie dla celów dowodowych.
5. Czy akcje przestaną istnieć?
Nie. Akcje nadal będą nadal istnieć, w takiej liczbie, o takiej wartości nominalnej, z takimi uprawnieniami jak dotychczas. Utrata mocy prawnej dotyczy tylko formy dokumentu odcinka zbiorowego akcji. Dokumenty te ponieważ zostaną zastąpione wpisem do Rejestru Akcjonariuszy. Od 01 marca 2021 r. Spółki nie będą już wydawać dokumentów akcji ani też nie będą prowadziły księgi akcyjnej.
6. Jakie dokumenty musi złożyć Akcjonariusz, żeby zostać wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy?
Akcjonariusz powinien w Spółce złożyć: 1. oryginał odcinka zbiorowego akcji, 2. wypełniony wniosek o wpis do Rejestru Akcjonariuszy opatrzony własnoręcznym podpisem, 3. wypełniony druk p.t.: pokwitowanie.
7. Złożenie akcji przez współuprawnionych
Jeżeli akcje są przedmiotem współwłasności, złożenia dokumentów powinien dokonać wspólny przedstawiciel współuprawnionych bądź ustanowiony przez niego pełnomocnik. Wymagane będzie okazanie dokumentu potwierdzającego ustanowienie wspólnego przedstawiciela.
8. Ile razy Spółka będzie wzywać Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce?
Spółka ma obowiązek wezwać Akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie (pierwsze wezwanie musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., ostatnie do 30 stycznia 2021 r.).
9. Czy osoba niewpisana do Rejestru Akcjonariuszy, ale posiadająca akcje w formie dokumentu, będzie nadal uważana za Akcjonariusza?
Nie. Od 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważać się będzie za Akcjonariusza tylko tę osobę, która będzie wpisana do Rejestru Akcjonariuszy.
10. Co się stanie, jeśli Akcjonariusz posiadający dokument akcji nie zostanie wpisany do Rejestru Akcjonariuszy?
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizacji k.s.h.
11. W jakiej formie prowadzony jest Rejestr Akcjonariuszy?
Rejestr Akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. Niezależnie od formy Rejestru Akcjonariuszy podmiot prowadzący ten Rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.
12. Kto ma dostęp do danych w Rejestrze Akcjonariuszy?
Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego Akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy i mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy.
13. W jaki sposób Akcjonariusz będzie mógł potwierdzić po 01 marca 2021 r., że przysługują mu akcje?
Jeżeli Akcjonariusz chce wykonywać uprawnienia z akcji, powinien wystąpić o wydanie tzw. świadectwa Rejestrowego. Zgodnie z art. 3286 § 1 k.s.h., na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo Rejestrowe (świadectwo Rejestrowe). Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa Rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Świadectwo Rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Akcjonariuszy. Uwaga: świadectwo to nie będzie potrzebne do wypłaty dywidendy Akcjonariuszom wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy. Jeżeli Akcjonariusz nie będzie chciał wykonywać praw z akcji, lecz tylko potwierdzić przysługującą mu liczbę akcji (np. wobec kupującego akcji, osoby obdarowanej), będzie mógł wystąpić o wydanie, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru Akcjonariuszy.
14. Czy świadectwo Rejestrowe może być wystawione bezterminowo lub z terminem „do odwołania”?
Zgodnie z art. 328 § 5 pkt 10 k.s.h, świadectwo Rejestrowe musi zawierać termin jego ważności. Może on być określony zarówno poprzez wskazanie określonej daty końcowej jego ważności, jak i poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego, pewnego, tak, by można było precyzyjnie określić moment, w którym traci ono ważność. Nie może być wystawione bezterminowo lub do odwołania.
15. Co się stanie, gdy Akcjonariusz utraci dokument imiennego świadectwa rejestrowego w czasie jego ważności?
W razie utraty lub zniszczenia dokumentu świadectwa Rejestrowego przed upływem terminu jego ważności, na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia nowy dokument świadectwa Rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa Rejestrowego (art. 3288 § 5 k.s.h.).
16. Kiedy Akcjonariusz będzie mógł wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu po 01 marca 2021 roku?
Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą mieć prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
17. Co w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu odcinka zbiorowego akcji?
Od 1 marca 2021 r. uchylony został przepis dający podstawę do wprowadzenia statutowej procedury umorzenia dokumentów akcji. Tym samym nie ma możliwości składania wniosków o wydanie duplikatów dokumentów akcji.
18. Jak ma postąpić firma inwestycyjna gdy zgłosi się do niej osoba z umową nabycia akcji (oraz dokumentami akcji) zawartą przed dniem zawarcia umowy ze spółką o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy?
Umowa sprzedaży akcji jest dokumentem na podstawie, którego firma inwestycyjna może dokonać zmiany wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy. Nie ma tu znaczenia czy taka umowa została zawarta przed zawarciem przez spółkę umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy. Może ona zatem stanowić podstawę wpisu w tym Rejestrze. Istotne jest czy zbywca akcji figuruje jako Akcjonariusz w Rejestrze prowadzonym przez firmę inwestycyjną bądź przedstawia niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt.
19. Co w przypadku zmiany danych osobowych/adresowych Akcjonariusza?
Akcjonariusz, którego dane (np. nazwisko, adres zamieszkania) uległy zmianie powinien złożyć wniosek o aktualizację danych. Wniosek taki powinien zostać złożony bezpośrednio do Domu Maklerskiego prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
II. Dywidenda
1. Jak będzie wypłacana dywidenda po 01 marca 2021 r.?
Dywidenda będzie wypłacana osobom ujawnionym w Rejestrze Akcjonariuszy w tzw. dniu dywidendy, czyli w dniu powzięcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku bądź w innym dniu wskazanym w tej uchwale, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. O sposobie wypłaty Akcjonariusze będą informowani odrębnymi ogłoszeniami i komunikatami. Niezależnie od przyjętej formy wypłaty wskazana jest aktualizacja danych Akcjonariuszy, które zmieniły się np. adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, czy numeru rachunku bankowego.
2. Gdzie zgłaszać się po wypłatę dywidendy?
Spółka informuje, że wypłata dywidendy pozostaje w gestii Spółki. Dom Maklerski prowadzący Rejestr Akcjonariuszy nie będzie pośredniczył w wypłacaniu dywidend. Każda dywidenda wymaga zgłoszenia przez Akcjonariusza osobnego wniosku o wypłatę.
3. Czy można działać przez pełnomocnika?
Każdy Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika, który będzie w jego imieniu dokonywał wszystkich lub niektórych czynności związanych z posiadanymi przez mocodawcę akcjami.
4. Co powinni zrobić spadkobiercy Akcjonariusza?
W razie śmierci Akcjonariusza, spadkobiercy powinni wpierw uzyskać prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza. 1) Jeżeli nastąpi to przed 1 marca 2021 r., spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni złożyć w Spółce prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, jak również dokument akcji (odcinek zbiorowy) i wniosek o wpis do rejestru akcjonariuszy w celu dematerializacji i ujawnienia ich od 01 marca 2021 r. w Rejestrze Akcjonariuszy, a także umowę działu spadku lub umowę częściowego działu spadku, jeżeli została zawarta i dotyczy tych akcji. 2) Jeżeli nastąpi to po 01 marca 2021 r., a zmarły Akcjonariusz nie był jeszcze ujawniony w Rejestrze Akcjonariuszy, spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni złożyć w Spółce prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, jak również dokument akcji (odcinek zbiorowy) i wniosek o wpis do rejestru akcjonariuszy w celu dematerializacji i ujawnienia ich w Rejestrze Akcjonariuszy, a także umowę działu spadku lub umowę częściowego działu spadku, jeżeli została zawarta i dotyczy tych akcji. 3) Jeżeli nastąpi to po 01 marca 2021 r., a zmarły Akcjonariusz był już ujawniony w Rejestrze Akcjonariuszy, spadkobiercy poprzez wspólnego przedstawiciela powinni odpowiednie dokumenty złożyć bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu Rejestr Akcjonariuszy.
III. Pozostałe
1. Prawo pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Co to oznacza?
Na podstawie art. 3a ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: „Ustawa”), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) przysługuje odpowiednio prawo pierwokupu oraz prawo nabycia akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (dalej: „Spółka”). Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest bowiem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha. 7
2. Jaka jest cena akcji?
Wartość nominalna 1 akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wynosi 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100).
3. Czy Spółka może polecić kogoś kto kupuje akcje?
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. nie pośredniczy w kupnie/sprzedaży akcji Spółki.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.