ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Wypłata kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego

Pozostałe ogłoszenia przeznaczone dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach o wypłacie kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego

 

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”) informuje, że:

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 608 393 000,00 zł (sześćset osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 547 553 700,00 zł (pięćset czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1,00 zł (jeden złoty), tj. z kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 9,00 zł (dziewięć złotych).
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 547 553 700,00 zł (pięćset czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) do kwoty 425 875 100,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 2,00 zł (dwa złote), tj. z kwoty 9,00 zł (dziewięć złotych) do kwoty 7,00 zł (siedem złotych).
  3. Uprawnionymi do otrzymania kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 3,00 zł (trzy złote) za każdą akcję są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu 15 października 2014 r.
  4. Zgodnie z art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych wypłata z tytułu obniżenia kapitału zakładowego:
    1. do kwoty 547 553 700,00 zł (pięćset czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) – może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru, który to termin upłynął w dniu 29 lipca 2015 r.,
    2. do kwoty 425 875 100,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) – może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru, który to termin upłynął w dniu 12 sierpnia 2015 r.

Celem realizacji powyższego uprawnienia należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości w siedzibie Spółki do pokoju nr 13b, w godzinach od 9.00 do 14.00 i złożyć dyspozycje wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału na prawidłowo wypełnionych formularzach „Dyspozycja wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego”, które są dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem:


Zwrot z kapitału


Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz udostępniony pod adresem internetowym wskazanym powyżej i podpisany w obecności upoważnionego pracownika lub przesłany listem poleconym zgodnie z poniższymi zasadami wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków z tytułu nabycia akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.


Uwaga! Wypełniony formularz dyspozycji wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału należy podpisać dopiero podczas składania dyspozycji w obecności upoważnionego pracownika Spółki.


Wypełnione i podpisane dyspozycje można również przesłać listem poleconym na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. W takim przypadku własnoręczność podpisu pod dyspozycją musi zostać poświadczona przez notariusza.


Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycje wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału w siedzibie Spółki bądź przesłać listem poleconym (z podpisem uwierzytelnionym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres Spółki.


Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza do dnia 31 grudnia 2015 roku dyspozycji wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego przelewem na wskazany rachunek bankowy spowoduje dokonanie wypłaty najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016 roku.


Dyspozycje wypłaty kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego złożone po dniu 31 grudnia 2015 roku będą realizowane w odstępach miesięcznych.


Uprawnieni akcjonariusze są uprawnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego i złożone w Spółce w oryginale. Pełnomocnik w takim wypadku składa swój podpis na dyspozycji wypłaty osobiście w siedzibie Spółki w obecności upoważnionego pracownika Spółki, a jeśli składa dyspozycje w drodze przesłania do Spółki listu poleconego, własnoręczność jego podpisu winna zostać poświadczona przez notariusza.


Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Treść pełnomocnictwa musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.


Wypłaty zwrotu kapitału w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać jego przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego o jego ustanowieniu. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty akt zgonu uprawnionego akcjonariusza oraz prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.


Osoby współuprawnione z akcji powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy współuprawnieni składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziału każdego ze współuprawnionych we wspólności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela, który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatami ze złożeniem dyspozycji wypłaty włącznie. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez współuprawnionego w siedzibie Spółki, przesłane pocztą na adres Spółki lub dostarczone przez umocowanego przedstawiciela. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane osobiście przez współuprawnionych w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym.


W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą na rzecz współuprawnionych kwot należnych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego wspólny przedstawiciel składa osobiście lub przesyła pocztą (z podpisem notarialnie poświadczonym) jedną wspólną dyspozycję wypłaty świadczeń z tytułu kapitału zakładowego, w jej treści wskazując sposób przekazania kwoty świadczenia.


Od należnej akcjonariuszom kwoty z tytułu obniżenia kapitału zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub według stawki innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem przedstawienia wraz z dyspozycją wypłaty aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.


Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają dyspozycje zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze bądź umowie lub statucie i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów lub odpisu z właściwego rejestru.


Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00 pod numerem telefonu (32) 60 38 615.

 

 

 

Formularze do pobrania:

Dyspozycja wypłaty - osoba fizyczna.pdf

Dyspozycja wypłaty - osoba prawna.pdf

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.