ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.gpw.katowice.pl/

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gpw.katowice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • W starszych aktualnościach (treści przed datą 14.09.2022) mogą wystąpić niekompletne tagi ALT dla ilustracji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz tabulatora do nawigacji i strzałek kierunkowych do obsługi głównego menu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Zaremba, m.zaremba[at]gpw.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 6038 741. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19.
 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wojewódzkiej, przed wejściem są schody. Dla gości przygotowano również podjazd dla wózków, który rozpoczyna się przy zachodniej stronie budynku (od ulicy Podgórnej).
 • Szerokość drzwi pozwala na przejazd wózkiem inwalidzkim. Przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • Dla osób na wózku dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 • W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicach bocznych, tj. Podgórnej i Lompy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.