ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 41 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądań obejmujących umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 stycznia 2023 r., Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 12 stycznia 2023 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, został uzupełniony o następujące sprawy:

 1. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium byłym członkom Zarządu Spółki za lata 2018 i 2019.
 2. przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji nt. budżetu Spółki za rok 2023,ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wzrostu kosztów na cenę wody. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie,
 3. przedstawienie przez Zarząd informacji nt. planów inwestycyjnych w horyzoncie co najmniej trzyletnim (2023-2025), ze szczególnym uwzględnieniem planowanej rentowności poszczególnych inwestycji. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie.

Uzupełniony o powyższe sprawy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach osobowych dotyczących członków Rady Nadzorczej Spółki. 
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium byłym członkom Zarządu Spółki za lata 2018 i 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji nt. budżetu Spółki za rok 2023, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wzrostu kosztów na cenę wody. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie.
 9. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. planów inwestycyjnych w horyzoncie co najmniej trzyletnim (2023-2025), ze szczególnym uwzględnieniem planowanej rentowności poszczególnych inwestycji. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- Ogłoszenie MSIG

- Wniosek o udostępnienie całości materiałów NWZ 12.01.2023

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.