ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2024 ROKU

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 § 1 i 2 oraz 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r., Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425 875 100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, zawiadamia, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, został uzupełniony o następujące  sprawy:

 • przedstawienie przez Zarząd informacji nt. planów inwestycyjnych w horyzoncie co najmniej trzyletnim (2024-2026), ze szczególnym uwzględnieniem planowanej rentowności poszczególnych inwestycji. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie,
 • przedstawienie przez Zarząd informacji nt. nadal toczących się postępowaniach mających na celu odwrócenie skutków nieprawidłowości w działalności inwestycyjnej ujawnionych w 2013 r. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie.

Powyższe sprawy zostały umieszczone pomiędzy punktami 8 oraz 9 ogłoszonego porządku obrad.

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2023 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
 9. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. planów inwestycyjnych w horyzoncie co najmniej trzyletnim (2024-2026), ze szczególnym uwzględnieniem planowanej rentowności poszczególnych inwestycji. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie.
 10. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. nadal toczących się postępowaniach mających na celu odwrócenie skutków nieprawidłowości w działalności inwestycyjnej ujawnionych w 2013 r. Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania:

- Pełna treść ogłoszenia

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.