ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GÓRNOŚLĄŚKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 §1 i 2  w zw. z art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425 875 100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej muszą legitymować się wypisem z rejestru właściwego dla reprezentowanego przez siebie podmiotu, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa, a także dodatkowo pełnomocnictwem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli nie są oni ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 8:30. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach, w godz. 8:00 – 14:00.

Do pobrania:

 - Pełna treść ogłoszenia

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.