ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425 875 100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 12 kwietnia 2024 r., na godzinę 1000, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2023 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli
albo pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej muszą legitymować się wypisem z rejestru właściwego dla reprezentowanego przez siebie podmiotu, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa, a także dodatkowo pełnomocnictwem
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli nie są oni ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 830. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach, w godz. 800 – 1400.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

- Wniosek o udostępnienie materiałów na ZWZ 12.04.2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.