ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. Zamawiającego sektorowego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej zwana ustawą.

W związku z powyższym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy, których wartość szacunkowa jest niższa niż progi unijne oraz do zamówień związanych z inną niż sektorowa działalnością jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Przez progi unijne dla zamówień sektorowych należy rozumieć kwoty określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 2014/25/UE.

SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym w każdym postępowaniu prowadzonym przez Wydział Zamówień Publicznych odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu Zamawiający korzysta z platformy zakupowej, która jest jednocześnie narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej:

Wykonawców zainteresowanych udziałem w aktualnie prowadzonych postępowaniach prowadzonych na Platformie Marketplanet prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=gpw-katowice&USER_MENU_HOVER=publicFilesList, gdzie znajdą Państwo wszystkie wytyczne niezbędne do korzystania z Platformy.
Pozostałe informacje dotyczące sposobu sporządzania i składania ofert i dokumentów w danym postępowaniu znajdują się także każdorazowo w dokumentach zamówienia.

W przypadku pytań lub problemów z korzystaniem z platformy, procesem składania ofert, rejestracją itp. prosimy o skorzystanie ze wsparcia technicznego:

PLATFORMA MARKETPLANET:
Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet:
nr tel.: 22 576 87 90
pn-pt godz.: 9:00-17:00

UWAGA!

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ( Dz. U. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa, Zamawiający - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zobowiązane jest stosować we wszystkich postępowaniach zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ww. ustawy zgodnie z którym:

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Okres wykluczenia rozpoczyna się (1 maja 2022 r.) nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego SKRZYNIA – szt. 1

CPV: 34134100-6: Ciężarówki z platformami płaskimi, 34137000-6: Używane pojazdy do transportu towarów
Data: 28 marzec 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr FZP/321/16/2024 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach ., a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1610 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach przekierowanie na Platformę poprzez link:

Strona internetowa prowadzonego postępowania/strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/125624/details

 

 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego i budowlanego z podziałem na 5 części

CPV: 16000000-5 Maszyny rolnicze; 16700000-2 Ciągniki; 16710000-5 Ciągniki rolnicze pedałowe; 34921100-0 Zamiatarki drogowe; 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody; 43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki i maszyny górnicze; 43261000-0 Koparki mechaniczne.
Data: 28 marzec 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr FZP/321/13/2024 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1610 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach przekierowanie na Platformę poprzez link:

Strona internetowa prowadzonego postępowania/strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/125612/details

Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników GPW S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących

CPV: 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 92610000-0 Usługi świadczone przez ośrodki sportowe
Data: 28 marzec 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr FZP/321/14/2024 dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych i prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ, stosuje się przepisy Ustawy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl  

- https://oneplace.marketplanet.pl  

Przekierowanie do Platformy udostępnione zostało również na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach

Strona internetowa prowadzonego postępowania/strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/153273/notice/public/details

 

Dostawa fabrycznie nowych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z podziałem na 7 części

CPV: 34110000-1 – samochody osobowe, 34144900-7 – pojazdy elektryczne, 34136100-0 – lekkie samochody półciężarowe, 34136000-9 – samochody półciężarowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34131000-4-Pikapy, 34113000-2 – Pojazdy z napędem na 4 koła.
Data: 27 marzec 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr FZP/321/11/2024 o nazwie:

„Dostawa  fabrycznie nowych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z podziałem na 7 części”:

Część 1. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z segmentu C – 1 szt.”

Część 2. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 5 szt.”

Część 3. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS – 1 szt.”

Część 4. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu PICKUP – 1 szt.”

Część 5. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu FURGON – 9 szt.”

Część 6. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu FURGON z napędem 4x4 – 4 szt.”

Część 7. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu SKRZYNIA – 2 szt.”

dotyczy zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

Przekierowanie do Platformy udostępnione zostało również na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:

https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach.

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z Postępowaniem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/125483/details

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja rurociągu DN800 relacji SUW Bibiela – Piekary Śląskie rejon ul. Starej”

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Data: 25 marzec 2024

Postępowanie Nr FZP/321/12/2024 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Przekierowanie do Platformy udostępnione zostało również na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:

https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami użytkownika dostępnymi na Platformie w zakładce Baza wiedzy i śledzić ich ewentualne zmiany.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod  linkiem: 

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/125161/details

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.