RODO

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247533, posiadająca REGON:271506695, NIP: 6340128788.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacji na temat Twoich danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować telefonicznie: Maciej Zaremba, nr tel. +48 32 6038 741, 505 981 042 lub mailowo: iodo@gpw.katowice.pl.

Do pobrania klauzule informacyjne: