ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków bytowych z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej”

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Data publikacji: 03 czerwiec 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków bytowych z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont ramp w budynku Pompowni II – ZUW Dziećkowice

CPV: 45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45260000–7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45210000–2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45261000–4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45213000–3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem.
Data publikacji: 29 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont ramp w budynku Pompowni II – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2024 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont jazu górnego oraz dolnego na ujęciu wody Piaskownia – SUW Maczki

CPV: 45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45110000–1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45240000–1 Budowa obiektów inżynierii wodnej; 45111000–8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000–5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45243000–2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej; 45246000–3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Data publikacji: 29 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont jazu górnego oraz dolnego na ujęciu wody Piaskownia – SUW Maczki

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Udrożnienie kanału zrzutowego DN400 z Studni E-1 do Potoku Strumień Błędowski dla SUW Łazy

CPV: 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
Data publikacji: 27 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Udrożnienie kanału zrzutowego DN400 z Studni E-1 do Potoku Strumień Błędowski dla SUW Łazy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2024 roku do godz. 12:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Produkcji, ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice w kopercie z oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ”.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 52 w dniu: 07.06.2024 r. o godz.: 12:30. 

Remont schodów oraz rampy przy budynku magazynu – ZUW Dziećkowice

CPV: 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45260000 – 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45210000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45261000 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45213000 – 3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem.
Data publikacji: 27 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont schodów oraz rampy przy budynku magazynu – ZUW Dziećkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

 

Remont budynku rozdzielni 6 kV na ujęciu wody – ZUW Goczałkowice

CPV: 45453000-7 Roboty budowlano – remontowe
Data publikacji: 27 maj 2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku rozdzielni 6 kV na ujęciu wody – ZUW Goczałkowice

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2024 roku do godz. 11:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 11 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.